Termíny aktuálně vypsaných kurzů pro veřejnost
   připravujeme:Metoda 5S a její zavádění v praxi

Autonomní vozidla

 

MARKETING A MANAGEMENT

Základní předpoklady úspěšného řízení projektu

Tento kurz je určen všem zájemcům o projektové řízení. Během 4 hodin se seznámíte s Best practice metodik a nástrojů používaných v projektovém řízení. Na konkrétním příkladu projdete celý životní cyklus vybraného projektu tak, abyste získané poznatky mohli co nejdříve přenést do své praxe.

Garant/Lektor: Ing. Drahoslav Dvořák, Ph.D.
Rozsah: 4 hodiny
Cena: 2 479,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Metodické standardy projektového řízení

Tento kurz je určen profesionálním manažerům projektů, kteří mají zkušenosti s řízením projektů a chtějí je porovnat s obecnými standardy projektového řízení. Osnova kurzu je postavena na klíčových znalostních oblastech standardu Project Management Institute a slouží jako součást přípravy na složení certifikace Project Management Professional. Případně je možné na bází diskutovaných oblastí vybudovat projektovou metodiku organizace. V rámci každého z bloků je věnován prostor pro diskusi a praktické příklady.

Garant/Lektor: Ing. Drahoslav Dvořák, Ph.D.
Rozsah: 15 hodin
Cena: 9 100,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Cesta k úspěšné realizaci projektů

Dvoudenní program je zaměřen zejména (ne však pouze!) na osobnost vedoucího projektového týmu (Project Team Leader), jehož kvality a míra zapojení v projektu představují de facto nejklíčovější moment, podmiňující úspěšnou realizaci projektu jakéhokoliv typu.
Pozornost je dále věnována identifikaci obvyklých příčin v pozadí neúspěchů, a samozřejmě i aspektům a podmínkám, které dosahování žádoucích cílů v rozhodující míře podmiňují.

Garant/Lektor: Ivor Krátký, PhDr., PMP
Rozsah: 17 hodin
Kurz je realizován pouze jako vnitropodnikový, cena a termín jsou stanoveny individuálně.

 

 

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Školení pro interní lektory

Kurz Školení pro interní lektory reaguje na situaci, kdy odborníci v nejrůznějších oborech potřebují své znalosti či dovednosti předat v rámci školení, a připravuje účastníky na roli interních lektorů.

Garant/Lektor: Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Rozsah: 16 hodin
Cena: 6 300,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Interkulturní management / Cross Cultural management

Kurz formou různých společných aktivit a cvičení účastníky připravuje na úspěšné zvládání situací spojených s výjezdy do zahraničí a s komunikací s příslušníky jiných kultur.

Garant/Lektor: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena:4 200,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Vyvážený leadership a rozvoj manažerských dovedností

Kurz přibližuje účastníkům formou různých společných i individuálních aktivit a cvičení efektivní vedení a řízení lidí jako procesy založené na ovládání a pružné kombinaci široké škály různorodých, často vzájemně protikladných dovedností a kompetencí.

Garant/Lektor: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 4 200,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Efektivní komunikace a spolupráce v organizaci

Kurz přibližuje účastníkům formou různých společných i individuálních aktivit a cvičení zásady efektivní komunikace lidí v organizaci. Specifická pozornost je přitom věnována komunikaci a spolupráci manažera s pracovníky.

Garant/Lektor:doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Rozsah:8 hodin
Cena:4 200,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín:Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Mluvený projev a rétorika

Cílem kurzu je rozvíjet dovednosti potřebné pro efektivní komunikaci a mluvený projev. Absolvent kurzu se naučí používat základní pilíře úspěšného mluveného projevu, které zlepší přesvědčivost, srozumitelnost a celkový účinek projevu.

Garant/Lektor:Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Rozsah:16 hodin
Cena:6 400,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín:Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Moderní personalista

Cílem kurzu je seznámit účastníky se současnými trendy v personálním managementu, informovat o situaci na trhu práce a orientovat se na efektivní proces získávání a výběru pracovníků a jejich pracovní motivaci. Záměrem kurzu je také vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností účastníků.

Garant/Lektor:Ing. Jana Pechová, Ph.D.
Rozsah:5 hodin
Cena:2 479,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín:Kurz se otevírá na základě zájmu

 

 

EKONOMIE A PRÁVO

Jak neporušit soutěžní předpisy ČR a EU

Kurz uvádí účastníky – podnikatele a zástupce podniků - do problematiky veřejnoprávní ochrany hospodářské soutěže v podobě prakticky kombinovaného workshopu, který vychází z právní regulace i z ekonomicko-obchodních reálií. Na příkladech demonstruje různé typy a případy nejčastějších narušení soutěžních pravidel, kterých se podniky dopouštějí jak vědomě (protože věří, že se jim to vyplatí), tak zejména nevědomky - z neznalosti, která však jejich kartelové dohody, ani případná zneužití dominantního postavení neomlouvá. Jednou rozšířenu neznalostí je totiž přesvědčení, že pravidla hospodářské soutěže dopadají jen na největší společnosti na trhu a netýkají se malých a středních podniků, jejich manažerů i zaměstnanců.

Garant/Lektor: JUDr. Václav Šmejkal, PhD.
Rozsah: 4 hodiny
Cena: 1 990,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Obchodní spory a jejich řešení

Kurz poskytuje stručné a praktické seznámení s výhodami a nevýhodami obchodních, pracovních a občanskoprávních soudních sporů.

Garant/Lektor: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin
Cena: 3 990,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu pouze v PRAZE

 

Správa pohledávek a jejich efektivní vymáhání

Kurz seznamuje účastníky s přednostmi a riziky různých forem uzavírání smluv jako jednoho z hlavních faktorů ovlivňování bonity pohledávek.

Garant/Lektor: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin
Cena: 3 990,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu pouze v PRAZE

 

Efektivní obchodní vyjednávání a uzavírání smluv

Úvod do problematiky obchodního vyjednávání přednáší advokát s mezinárodní praxí. Workshop kombinuje přístupy psychologické a právní. Kurz na příkladech demonstruje různé typy a formy obchodních vyjednávání, představuje typologii jednotlivých aktérů tohoto procesu a zároveň upozorňuje na nejčastější triky, manipulativní techniky a agresivní praktiky používané ve světě obchodního vyjednávání

Garant/Lektor:JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.
Rozsah:7 hodin
Cena:3 990,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín:Kurz se otevírá na základě zájmu pouze v PRAZE
 

FINANCE, ÚČETNICTVÍ A INFORMATIKA

Jak porozumět položkám v účetních výkazech

Kurz se věnuje problematice vykazování hospodářských transakcí v účetních výkazech, vymezení aktiv a zdrojů krytí, oceňování aktiv, závazků podniku, problematice vlastního kapitálu podniku a zjišťování výsledku hospodaření podniku.

Garant/Lektor: Doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 2 990,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Vykazování v účetnictví podle české legislativy a IFRS – porovnání

Kurz se komparativní formou věnuje rozdílům v oceňování a vykazování rozvahových položek podle českých pravidel a podle standardů IFRS.

Garant/Lektor: Prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Rozsah: 10 hodin
Cena: 6 290,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Analýza účetních výkazů

Kurz se věnuje problematice analýzy účetních výkazů sestavených jak podle českých pravidel, tak i dle standardů IFRS. Výklad sestává z determinace zdrojových účetních dat pro finanční analýzu a dále z nastínění jednotlivých ukazatelů finanční analýzy. Cílem kurzu je schopnost účastníků provést analýzu účetních výkazů své obchodní korporace.

Garant/Lektor: Prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin
Cena: 2 900,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Podpora řízení projektu pomocí Microsoft Project

Tento kurz slouží zájemcům k bližšímu seznámení s možnostmi aplikace Microsoft Project. Projektovým manažerům poskytne základní penzum dovedností nezbytných pro efektivní práci s touto aplikací. Vedle přehledu základních možností se dozvíte, v čem spočívají klíčové přínosy této aplikace oproti plánu projektu v Microsoft Excel. Zároveň budou prodiskutování limity aplikace Project, tedy oblasti, kde je nutné znát, jak projekt řídit.

Garant/Lektor: Ing. Drahoslav Dvořák, Ph.D.
Rozsah: 7,5 hodiny
Cena: 2 400,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

 

LOGISTIKA, KVALITA A AUTOMOBILOVÁ TECHNIKA

Principy TPM-Total Productive Maintenance

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí kurz metodologie TPM umožňující růst celkové efektivity výrobního procesu cestou zvyšování dostupnosti výrobních kapacit při současném snižování nákladů na údržbu a defekty. Implementace TPM metodologie vytváří prostředí sdílené odpovědnosti nejen za efektivní průběh výrobních procesů, ale zároveň klade důraz na udržení výrobního zařízení v perfektní kondici.

Garant/Lektor: Ing. David Staš, Ph.D., Ing. David Holman, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Kurz je realizován pouze jako vnitropodnikový, cena a termín jsou stanoveny individuálně

 

Analýza a řízení zásob

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí jedinečnou příležitost se formou kurzu seznámit s metodami analýzy a řízení zásob a jejich aplikací v praxi. Kurz se zaměřuje na řízení zásob s tzv. nezávislou poptávkou. Tyto metody patří mezi základní metody logistiky, umožňující efektivní řízení materiálového toku.

Garant/Lektor: Prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Kurz je realizován pouze jako vnitropodnikový, cena a termín jsou stanoveny individuálně

 

A3 report – vysoký standard řešení problémů

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí jedinečnou příležitost seznámit se s taktickým nástrojem firmy Toyota „A3 report“ (A3) pro dosažení vysokého standardu nejen řešení operativních problémů, ale následně i efektivního způsobu myšlení a učení se. Znalost metodologie A3 je jedním ze základních předpokladů dosažení udržitelného úspěchu automobilky Toyota na vysoce konkurenčním trhu automobilového průmyslu. Jedná se o velmi výkonnou vizuální metodu, účinný nástroj v podobě strukturovaného postupu standardizující komunikaci pro efektivní cestu k nalezení řešení.

Garant/Lektor: Ing. David Staš, Ph.D., Ing. David Holman, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 3 390,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Vývoj moderního automobilu

Kurz představuje základní fáze a principy, které se v současné době uplatňují při vývoji a zavádění nového automobilu na trh.

Garant/Lektor: Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin
Cena: 2 990,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Nové materiály a technologie využívané v konstrukci automobilů

Kurz představuje nové materiály a pokročilé technologie, které se v současné době uplatňují při návrhu a výrobě nového vozu.

Garant/Lektor: Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin
Cena: 2 990,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Technologie svařování v automobilovém průmyslu

Kurz představuje jak konvenční tak nově využívané metody svařování, které se v současné době uplatňují při výrobě automobilů. Součástí kurzu je exkurze do ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav.

Garant/Lektor: Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin
Cena: 3 090,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Inovativní trendy a inspirativní praxe řízení dodavatelských řetězců v automobilovém průmyslu

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí kurz s primárním zaměřením na přístupy, metody a nástroje pro řízení dodavatelských řetězců ověřené v automobilovém průmyslu. Efektivní řízení dodavatelských řetězců je celosvětově považováno za klíč k budoucí konkurenceschopnosti a prosperitě.

Garant/Lektor: Ing. David Holman, Ph.D.
Rozsah: 16 hodin
Cena: 9 100,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Základy štíhlé výroby – LEAN

Cílem kurzu je představit základní principy štíhlé výroby ve vazbě na aktuální problematiku zavádění metod LEAN v praxi.

Garant/Lektor: Ing. David Staš, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 4 200,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Metoda 5S a její zavádění v praxi

Metoda 5S je propracovanou metodou, která patří k základním stavebním kamenům při zavádění štíhlé výroby (LEAN) a její implementace je zásadním předpokladem pro transformaci firmy k nastartování procesu neustálého zlepšování. Tato metoda bezezbytku naplňuje filozofii efektivního využití vizuálního managementu. Cílem školení je představit tuto metodu, základní principy a nástroje potřebné pro uplatnění v praxi.

Garant/Lektor: Ing. David Staš, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 3 790,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Optimalizace v dopravě

Kurz je vhodný především pro pracovníky přímo zodpovědné za každodenní plánování tras vozidel, ale také pro manažery, kteří se podílejí na strategických rozhodnutích, a to ve středních a velkých distribučních společnostech či výrobních firmách, v nichž je plánování tras nedílnou součástí manažerského rozhodování.

Garant/Lektor:doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.
Rozsah:8 hodin
Cena:4 900,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín:Kurz se otevírá na základě zájmu

Autonomní vozidla

Kurz představuje problematiku autonomních vozidel jak z hlediska použitých technologií, tak z ostatních aspektů souvisejících se zavedením a provozem samořízených vozidel.

Garant/Lektor:Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Rozsah:7 hodin
Cena:2 479,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín:Kurz se otevírá na základě zájmu

Požadavky systémového standardu IATF 16949:2016 na bázi normy ISO9001:2015

Kurz je vhodný pro výkonné i vedoucí pracovníky zodpovídající za řízení na jednotlivých úrovních v organizaci, kteří se podílejí na zavádění či udržování systému řízení dle normy IATF 16949:2016.  Kurz je určen také pro všechny zaměstnance, kteří se podílejí na takticko-strategických rozhodnutích, a to v menších, středních i velkých výrobních firmách v automobilovém průmyslu.

Garant/Lektor:Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D., EUR ING
Rozsah:8 nebo 16 hodin
Cena:Bude stanovena individuálně.
Termín:Kurz se otevírá na základě zájmu
Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.