Kultura organizace, efektivita firmy a rozvoj pracovníků

Kurz je založen na aktivitách a cvičeních, které představují podnikovou kulturu jako jeden z klíčových faktorů určujících efektivitu a výkonnost organizací. V jeho průběhu se účastníci seznámí s podstatou a náplní kultury organizace, s různými typologiemi a přístupy k utváření efektivní firemní kultury.
Součástí kurzu bude i názorná ilustrace vzájemné provázanosti kultury podniku a procesů rozvoje jejích pracovníků a manažerů.

Podrobný popis kurzu naleznete zde.

Jak porozumět položkám v účetních výkazech

Kurz se věnuje problematice vykazování hospodářských transakcí v účetních výkazech, vymezení aktiv a zdrojů krytí, oceňování aktiv, závazků podniku, problematice vlastního kapitálu podniku a zjišťování výsledku hospodaření podniku.

Podrobný popis kurzu naleznete zde.

Školení pro interní lektory

 

Kurz Školení pro interní lektory reaguje na situaci, kdy odborníci v nejrůznějších oborech potřebují své znalosti či dovednosti předat v rámci školení, a připravuje účastníky na roli interních lektorů.

Podrobný popis kurzu naleznete zde. 

Obchodní vyjednávání a uzavírání smluv

 

Úvod do problematiky obchodního vyjednávání v podobě prakticky kombinovaného workshopu, který kombinuje přístupy psychologické a právní. Kurz na příkladech demonstruje různé typy a formy obchodních vyjednávání, představuje typologii jednotlivých aktérů tohoto procesu a zároveň upozorňuje na nejčastější triky, manipulativní techniky a agresivní praktiky používané ve světě obchodního vyjednávání.

Podrobný popis kurzu naleznete zde.

Správa pohledávek a jejich efektivní vymáhání

Kurz seznamuje účastníky s přednostmi a riziky různých forem uzavírání smluv jako jednoho z hlavních faktorů ovlivňování bonity pohledávek.

Podrobný popis kurzu naleznete zde. 

Obchodní spory a jejich řešení

Kurz poskytuje stručné a praktické seznámení s výhodami a nevýhodami obchodních, pracovních a občanskoprávních soudních sporů.

Podrobný popis kurzu naleznete zde.

Jak neporušit soutěžní předpisy ČR a EU

Kurz uvádí účastníky – podnikatele a zástupce podniků - do problematiky veřejnoprávní ochrany hospodářské soutěže v podobě prakticky kombinovaného workshopu, který vychází z právní regulace i z ekonomicko-obchodních reálií. Na příkladech demonstruje různé typy a případy nejčastějších narušení soutěžních pravidel, kterých se podniky dopouštějí jak vědomě (protože věří, že se jim to vyplatí), tak zejména nevědomky - z neznalosti, která však jejich kartelové dohody, ani případná zneužití dominantního postavení neomlouvá. Jednou rozšířenu neznalostí je totiž přesvědčení, že pravidla hospodářské soutěže dopadají jen na největší společnosti na trhu a netýkají se malých a středních podniků, jejich manažerů i zaměstnanců.

Podrobný popis kurzu naleznete zde.

Základní předpoklady úspěšného řízení projektu

Tento kurz je určen všem zájemcům o projektové řízení.  Během 4 hodin se seznámíte s Best practice metodik a nástrojů používaných v projektovém řízení. Na konkrétním příkladu projdete celý životní cyklus vybraného projektu tak, abyste získané poznatky mohli co nejdříve přenést do své praxe.

Podrobný popis kurzu naleznete zde.

Metodické standardy projektového řízení

 

Tento kurz je určen profesionálním manažerům projektů, kteří mají zkušenosti s řízením projektů a chtějí je porovnat s obecnými standardy projektového řízení. Osnova kurzu je postavena na klíčových znalostních oblastech standardu Project Management Institute a slouží jako součást přípravy na složení certifikace Project Management Professional. Případně je možné na bází diskutovaných oblastí vybudovat projektovou metodiku organizace. V rámci každého z bloků je věnován prostor pro diskusi a praktické příklady.

Podrobný popis kurzu naleznete zde.

Podpora řízení projektu pomocí Microsoft Project

Tento kurz slouží zájemcům k bližšímu seznámení s možnostmi aplikace Microsoft Project. Projektovým manažerům poskytne základní penzum dovedností nezbytných pro efektivní práci s touto aplikací. Vedle přehledu základních možností se dozvíte, v čem spočívají klíčové přínosy této aplikace oproti plánu projektu v Microsoft Excel. Zároveň budou prodiskutování limity aplikace Project, tedy oblasti, kde je nutné znát, jak projekt řídit.

Podrobný popis kurzu naleznete zde.

Cesta k úspěšné realizaci projektů

 

Dvoudenní program je zaměřen zejména (ne však pouze!) na osobnost vedoucího projektového týmu (Project Team Leader), jehož kvality a míra zapojení v projektu představují de facto nejklíčovější moment, podmiňující úspěšnou realizaci projektu jakéhokoliv typu.

Pozornost je dále věnována identifikaci obvyklých příčin v pozadí neúspěchů, a samozřejmě i aspektům a podmínkám, které dosahování žádoucích cílů v rozhodující míře podmiňují.

Podrobný popis kurzu naleznete zde.

Technologie svařování v automobilovém průmyslu

Kurz představuje jak konvenční tak nově využívané metody svařování, které se v současné době uplatňují při výrobě automobilů.

Podrobný popis kurzu naleznete zde

A3 report - vysoký standard řešení problémů

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí jedinečnou příležitost seznámit se s taktickým nástrojem firmy Toyota „A3 report“ (A3) pro dosažení vysokého standardu nejen řešení operativních problémů, ale následně i efektivního způsobu myšlení a učení se. Znalost metodologie A3 je jedním ze základních předpokladů dosažení udržitelného úspěchu automobilky Toyota na vysoce konkurenčním trhu automobilového průmyslu. Jedná se o velmi výkonnou vizuální metodu, účinný nástroj v podobě strukturovaného postupu standardizující komunikaci pro efektivní cestu k nalezení řešení.

Podrobný popis kurzu naleznete zde.

Inovativní trendy a inspirativní praxe řízení dodavatelských řetězců v automobilovém průmyslu

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí kurz s primárním zaměřením na přístupy, metody a nástroje pro řízení dodavatelských řetězců ověřené v automobilovém průmyslu. Efektivní řízení dodavatelských řetězců je celosvětově považováno za klíč k budoucí konkurenceschopnosti a prosperitě.

Podrobný popis kurzu naleznete zde. 

Principy TPM-Total Productive Maintenance

 

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí kurz metodologie TPM umožňující růst celkové efektivity výrobního procesu cestou zvyšování dostupnosti výrobních kapacit při současném snižování nákladů na údržbu a defekty. Implementace TPM metodologie vytváří prostředí sdílené odpovědnosti nejen za efektivní průběh výrobních procesů, ale zároveň klade důraz na udržení výrobního zařízení v perfektní kondici.

 

Podrobný popis kurzu naleznete zde.

Základy štíhlé výroby - LEAN

Cílem kurzu je představit základní principy štíhlé výroby ve vazbě na aktuální problematiku zavádění metod LEAN v praxi.

Podrobný popis kurzu naleznete zde.

Metoda 5S a její zavádění v praxi

Metoda 5S je propracovanou metodou, která patří k základním stavebním kamenům při zavádění štíhlé výroby (LEAN) a její implementace je zásadním předpokladem pro transformaci firmy k nastartování procesu neustálého zlepšování. Tato metoda bezezbytku naplňuje filozofii efektivního využití vizuálního managmentu. Cílem školení je představit tuto metodu, základní principy a nástroje potřebné pro uplatnění v praxi.

Podrobný popis kurzu naleznete zde.

Metody vícekriteriálního rozhodování

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí jedinečnou příležitost se formou kurzu seznámit s metodami vícekriteriálního rozhodovaní a jejich aplikací na praktických rozhodovacích problémech. Tyto metody snižují subjektivitu manažery přijímaných rozhodnutí, čímž umožňují zvýšení efektivity řízení podniku a dodavatelských řetězců.

Podrobný popis kurzu naleznete zde.

Analýza a řízení zásob

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí jedinečnou příležitost se formou kurzu seznámit s metodami analýzy a řízení zásob a jejich aplikací v praxi. Kurz se zaměřuje na řízení zásob s tzv. nezávislou poptávkou. Tyto metody patří mezi základní metody logistiky, umožňující efektivní řízení materiálového toku.

Podrobný popis kurzu naleznete zde.

Vývoj moderního automobilu

 

Kurz představuje základní fáze a principy, které se v současné době uplatňují při vývoji a zavádění nového automobilu na trh.

Podrobný popis kurzu naleznete zde.

Nové materiály a technologie využívané při výrobě automobilů

Kurz představuje nové materiály a pokročilé technologie, které se v současné době uplatňují při návrhu a výrobě nového vozu.

Podrobný popis kurzu naleznete zde.

Vyvážený leadership a rozvoj manažerských dovedností

Kurz přibližuje účastníkům formou různých společných i individuálních aktivit a cvičení efektivní vedení a řízení lidí jako procesy založené na ovládání a pružné kombinaci široké škály různorodých, často vzájemně protikladných dovedností a kompetencí.

Podrobný popis kurzu naleznete zde.

Interkulturní management / Cross Cultural management

Kurz formou různých společných aktivit a cvičení účastníky připravuje na úspěšné zvládání situací spojených s výjezdy do zahraničí a s komunikací s příslušníky jiných kultur.

Podrobný popis kurzu naleznete zde.

Manažerská simulace (StratSimMarketing)

Kurz je zaměřen na rozvoj dovedností a kompetencí v oblasti vytváření marketingových cílů podniku a formulování strategií pro jejich dosažení. Účastníci si osvěží zásady marketingového plánování, vytipování marketingových příležitostí podniku a výběru cílových trhů. Prohloubí si schopnost řešit strategické otázky související se všemi složkami marketingového mixu bez rizika reálného dopadu na hospodářské výsledky firmy.

Podrobný popis kurzu naleznete zde.

Objednávky kurzů naleznete zde.

 

Připravujeme:

  • Statistická kontrola procesů (SPC) - kurzy a konzultace
  • Navrhování experimentů (DOE) - konzultace

 

Kontaktní osoba:

Hana Loskot, Dis., tel: 730 803 177, e-mail: ext.hana.loskot@savs.cz

Jsme připraveni jednat o přizpůsobení kurzu individuálním požadavkům zákazníka.