Termíny aktuálně vypsaných kurzů pro veřejnost
   27.06.2018Efektivní obchodní vyjednávání a uzavírání smluv
   19.09.2018Zakladní předpoklady úspěšného řízení projektu
   20-21.9.2018Inovativní trendy a inspirativní praxe řízení dodavatelských řetězců v logistice

   20-21.9.2018

Požadavky systémového standardu IATF 16949:2016 na bázi normy ISO 9001:2015

 

MARKETING A MANAGEMENT

Základní předpoklady úspěšného řízení projektu

Tento kurz je určen všem zájemcům o projektové řízení. Během 4 hodin se seznámíte s Best practice metodik a nástrojů používaných v projektovém řízení. Na konkrétním příkladu projdete celý životní cyklus vybraného projektu tak, abyste získané poznatky mohli co nejdříve přenést do své praxe.

Garant/Lektor: Ing. Drahoslav Dvořák, Ph.D.
Rozsah: 4 hodiny
Cena: 3 000 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Metodické standardy projektového řízení

Tento kurz je určen profesionálním manažerům projektů, kteří mají zkušenosti s řízením projektů a chtějí je porovnat s obecnými standardy projektového řízení. Osnova kurzu je postavena na klíčových znalostních oblastech standardu Project Management Institute a slouží jako součást přípravy na složení certifikace Project Management Professional. Případně je možné na bází diskutovaných oblastí vybudovat projektovou metodiku organizace. V rámci každého z bloků je věnován prostor pro diskusi a praktické příklady.

Garant/Lektor: Ing. Drahoslav Dvořák, Ph.D.
Rozsah: 15 hodin
Cena: 11 000 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Cesta k úspěšné realizaci projektů

Dvoudenní program je zaměřen zejména (ne však pouze!) na osobnost vedoucího projektového týmu (Project Team Leader), jehož kvality a míra zapojení v projektu představují de facto nejklíčovější moment, podmiňující úspěšnou realizaci projektu jakéhokoliv typu.
Pozornost je dále věnována identifikaci obvyklých příčin v pozadí neúspěchů, a samozřejmě i aspektům a podmínkám, které dosahování žádoucích cílů v rozhodující míře podmiňují.

Garant/Lektor: Ivor Krátký, PhDr., PMP
Rozsah: 17 hodin
Kurz je realizován pouze jako vnitropodnikový, cena a termín jsou stanoveny individuálně.

 

Metody vícekriteriálního rozhodování

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí jedinečnou příležitost se formou kurzu seznámit s metodami vícekriteriálního rozhodovaní a jejich aplikací na praktických rozhodovacích problémech. Tyto metody snižují subjektivitu manažery přijímaných rozhodnutí, čímž umožňují zvýšení efektivity řízení podniku a dodavatelských řetězců.

Garant/Lektor: Prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 5 000 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

 

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Školení pro interní lektory

Kurz Školení pro interní lektory reaguje na situaci, kdy odborníci v nejrůznějších oborech potřebují své znalosti či dovednosti předat v rámci školení, a připravuje účastníky na roli interních lektorů.

Garant/Lektor: Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Rozsah: 16 hodin
Cena: 6 300 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Interkulturní management / Cross Cultural management

Kurz formou různých společných aktivit a cvičení účastníky připravuje na úspěšné zvládání situací spojených s výjezdy do zahraničí a s komunikací s příslušníky jiných kultur.

Garant/Lektor: Doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 5 000 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Vyvážený leadership a rozvoj manažerských dovedností

Kurz přibližuje účastníkům formou různých společných i individuálních aktivit a cvičení efektivní vedení a řízení lidí jako procesy založené na ovládání a pružné kombinaci široké škály různorodých, často vzájemně protikladných dovedností a kompetencí.

Garant/Lektor: Doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 5 000 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Manažerská simulace (StratSimMarketing)

Kurz je zaměřen na rozvoj dovedností a kompetencí v oblasti vytváření marketingových cílů podniku a formulování strategií pro jejich dosažení. Účastníci si osvěží zásady marketingového plánování, vytipování marketingových příležitostí podniku a výběru cílových trhů. Prohloubí si schopnost řešit strategické otázky související se všemi složkami marketingového mixu bez rizika reálného dopadu na hospodářské výsledky firmy.

Garant Doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD.
Lektor Doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
Rozsah: přibližně 20 hodin
Cena: 9 400 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu
 

EKONOMIE A PRÁVO

Jak neporušit soutěžní předpisy ČR a EU

Kurz uvádí účastníky – podnikatele a zástupce podniků - do problematiky veřejnoprávní ochrany hospodářské soutěže v podobě prakticky kombinovaného workshopu, který vychází z právní regulace i z ekonomicko-obchodních reálií. Na příkladech demonstruje různé typy a případy nejčastějších narušení soutěžních pravidel, kterých se podniky dopouštějí jak vědomě (protože věří, že se jim to vyplatí), tak zejména nevědomky - z neznalosti, která však jejich kartelové dohody, ani případná zneužití dominantního postavení neomlouvá. Jednou rozšířenu neznalostí je totiž přesvědčení, že pravidla hospodářské soutěže dopadají jen na největší společnosti na trhu a netýkají se malých a středních podniků, jejich manažerů i zaměstnanců.

Garant/Lektor: JUDr. Václav Šmejkal, PhD.
Rozsah: 4 hodiny
Cena: 2 400 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Obchodní spory a jejich řešení

Kurz poskytuje stručné a praktické seznámení s výhodami a nevýhodami obchodních, pracovních a občanskoprávních soudních sporů.

Garant/Lektor: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 4 800 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Bude upřesněn

 

Efektivní obchodní vyjednávání a uzavírání smluv

Úvod do problematiky obchodního vyjednávání přednáší advokát s mezinárodní praxí. Workshop kombinuje přístupy psychologické a právní.

Kurz na příkladech demonstruje různé typy a formy obchodních vyjednávání, představuje typologii jednotlivých aktérů tohoto procesu a zároveň upozorňuje na nejčastější triky, manipulativní techniky a agresivní praktiky používané ve světě obchodního vyjednávání.

Garant/Lektor: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin
Cena: 4 800 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Bude upřesněn

 

Správa pohledávek a jejich efektivní vymáhání

Kurz seznamuje účastníky s přednostmi a riziky různých forem uzavírání smluv jako jednoho z hlavních faktorů ovlivňování bonity pohledávek.

Garant/Lektor: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 4 800 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Bude upřesněn

 

 

FINANCE, ÚČETNICTVÍ A INFORMATIKA

Jak porozumět položkám v účetních výkazech

Kurz se věnuje problematice vykazování hospodářských transakcí v účetních výkazech, vymezení aktiv a zdrojů krytí, oceňování aktiv, závazků podniku, problematice vlastního kapitálu podniku a zjišťování výsledku hospodaření podniku.

Garant/Lektor: Doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 3 500 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Vykazování v účetnictví podle české legislativy a IFRS – porovnání

Kurz se komparativní formou věnuje rozdílům v oceňování a vykazování rozvahových položek podle českých pravidel a podle standardů IFRS.

Garant/Lektor: Prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Rozsah: 10 hodin
Cena: 7 500 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Analýza účetních výkazů

Kurz se věnuje problematice analýzy účetních výkazů sestavených jak podle českých pravidel, tak i dle standardů IFRS. Výklad sestává z determinace zdrojových účetních dat pro finanční analýzu a dále z nastínění jednotlivých ukazatelů finanční analýzy. Cílem kurzu je schopnost účastníků provést analýzu účetních výkazů své obchodní korporace.

Garant/Lektor: Prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin
Cena: 2 700 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Účetní závěrka a novinky v účetnictví

Kurz se věnuje problematice účetní závěrky sestavené podle aktuálně platných pravidel v roce 2016. Součástí kurzu jsou informace o novinkách a předpisech od ledna 2017 v závislosti na jejich schvalování.

Garant/Lektor: Prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin
Cena: 3 267 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Podpora řízení projektu pomocí Microsoft Project

Tento kurz slouží zájemcům k bližšímu seznámení s možnostmi aplikace Microsoft Project. Projektovým manažerům poskytne základní penzum dovedností nezbytných pro efektivní práci s touto aplikací. Vedle přehledu základních možností se dozvíte, v čem spočívají klíčové přínosy této aplikace oproti plánu projektu v Microsoft Excel. Zároveň budou prodiskutování limity aplikace Project, tedy oblasti, kde je nutné znát, jak projekt řídit.

Garant/Lektor: Ing. Drahoslav Dvořák, Ph.D.
Rozsah: 7,5 hodinY
Cena: 2 900 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

 

LOGISTIKA, KVALITA A AUTOMOBILOVÁ TECHNIKA

Principy TPM-Total Productive Maintenance

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí kurz metodologie TPM umožňující růst celkové efektivity výrobního procesu cestou zvyšování dostupnosti výrobních kapacit při současném snižování nákladů na údržbu a defekty. Implementace TPM metodologie vytváří prostředí sdílené odpovědnosti nejen za efektivní průběh výrobních procesů, ale zároveň klade důraz na udržení výrobního zařízení v perfektní kondici.

Garant/Lektor: Ing. David Staš, Ph.D., Ing. David Holman, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Kurz je realizován pouze jako vnitropoknikový, cena a termín jsou stanoveny individuálně

 

Analýza a řízení zásob

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí jedinečnou příležitost se formou kurzu seznámit s metodami analýzy a řízení zásob a jejich aplikací v praxi. Kurz se zaměřuje na řízení zásob s tzv. nezávislou poptávkou. Tyto metody patří mezi základní metody logistiky, umožňující efektivní řízení materiálového toku.

Garant/Lektor: Prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Kurz je realizován pouze jako vnitropoknikový, cena a termín jsou stanoveny individuálně

 

A3 report – vysoký standard řešení problémů

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí jedinečnou příležitost seznámit se s taktickým nástrojem firmy Toyota „A3 report“ (A3) pro dosažení vysokého standardu nejen řešení operativních problémů, ale následně i efektivního způsobu myšlení a učení se. Znalost metodologie A3 je jedním ze základních předpokladů dosažení udržitelného úspěchu automobilky Toyota na vysoce konkurenčním trhu automobilového průmyslu. Jedná se o velmi výkonnou vizuální metodu, účinný nástroj v podobě strukturovaného postupu standardizující komunikaci pro efektivní cestu k nalezení řešení.

Garant/Lektor: Ing. David Staš, Ph.D., Ing. David Holman, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 4 000 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Vývoj moderního automobilu

Kurz představuje základní fáze a principy, které se v současné době uplatňují při vývoji a zavádění nového automobilu na trh.

Garant/Lektor: Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 3 600 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Nové materiály a technologie využívané v konstrukci automobilů

Kurz představuje nové materiály a pokročilé technologie, které se v současné době uplatňují při návrhu a výrobě nového vozu.

Garant/Lektor: Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 3 000 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Technologie svařování v automobilovém průmyslu

Kurz představuje jak konvenční tak nově využívané metody svařování, které se v současné době uplatňují při výrobě automobilů. Součástí kurzu je exkurze do ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav.

Garant/Lektor: Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 3 700 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Inovativní trendy a inspirativní praxe řízení dodavatelských řetězců v automobilovém průmyslu

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí kurz s primárním zaměřením na přístupy, metody a nástroje pro řízení dodavatelských řetězců ověřené v automobilovém průmyslu. Efektivní řízení dodavatelských řetězců je celosvětově považováno za klíč k budoucí konkurenceschopnosti a prosperitě.

Garant/Lektor: Ing. David Holman, Ph.D., Ing. David Staš, Ph.D.
Rozsah: 16 hodin
Cena: 11 000 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Základy štíhlé výroby – LEAN

Cílem kurzu je představit základní principy štíhlé výroby ve vazbě na aktuální problematiku zavádění metod LEAN v praxi.

Garant/Lektor: Ing. David Staš, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 5 000 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Bude upřesněn

 

Metoda 5S a její zavádění v praxi

Metoda 5S je propracovanou metodou, která patří k základním stavebním kamenům při zavádění štíhlé výroby (LEAN) a její implementace je zásadním předpokladem pro transformaci firmy k nastartování procesu neustálého zlepšování. Tato metoda bezezbytku naplňuje filozofii efektivního využití vizuálního managementu. Cílem školení je představit tuto metodu, základní principy a nástroje potřebné pro uplatnění v praxi.

Garant/Lektor: Ing. David Staš, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 4 500 Kč (za osobu vč. DPH, platí pro otevřený kurz)
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.