Naši lidé

Katedra managementu a marketingu zajišťuje výuku jak v bakalářském, tak v magisterském stupni studia. Je garantujícím pracovištěm bakalářského oboru Podniková ekonomika a management obchodu a navazujícího magisterského oboru Globální podnikání a marketing. Zabezpečuje výuku předmětů jako jsou Základy managementu, Základy marketingu, Marketingová komunikace, Mezinárodní obchod, Public relations a mnoho dalších.


Katedra financí a účetnictví je garantujícím pracovištěm bakalářského oboru Podniková ekonomika a finanční management a navazujícího magisterského oboru Globální podnikání a finanční řízení podniku. Zajišťuje tedy výuku jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském studiu. Zabezpečuje výuku předmětů jako jsou Účetnictví, Finance, Základy daňového a finančního práva a mnoho dalších.


Katedra garantuje výuku předmětů z oblasti logistiky, kvality a automobilové techniky. Kromě výuky klasických předmětů zajišťuje, ve spolupráci se specialisty a manažery ŠKODA AUTO a.s., také předměty zaměřené na trénink dovedností a získávání zkušeností. Standardem jsou exkurze špičkových řešení a výuka formou manažerských her. Studium je jako první v ČR akreditováno Evropskou logistickou asociací s možností získání titulu cEJLog. Katedra je řešitelem řady vědeckovýzkumných projektů a projektů pro praxi, zejména pro společnost ŠKODA AUTO a.s. a Siemens s.r.o.


Katedra ekonomie a práva zajišťuje – jak už napovídá její název – výuku dvou základních oblastí nezbytných pro znalostní a dovednostní výbavu každého podnikového ekonoma. Vedle toho je i oborovou katedrou pro navazující magisterskou specializaci „Globální podnikání a právo“, významně se podílí i na výuce předmětů v řadě dalších specializací vyučovaných na ŠKODA AUTO Vysoké škole. Vyučující katedry se mimo výuku významně podílejí jako experti na řešení praktických problémů ve svých oborech. Kromě této spolupráce s praxí i vědecky publikují a reprezentují tak školu v mezinárodní akademické obci. Jsou členy řady odborných a profesních organizací.


Katedra řízení lidských zdrojů zajišťuje výuku na bakalářském i magisterském stupni studia. Je garantujícím pracovištěm bakalářského studijního oboru „Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů“, v jehož rámci pokrývá zejména výuku předmětů v oblastech personálního managementu a psychologie a sociologie pro personalisty. Na výuce participují rovněž odborníci z praxe. Na magisterském stupni studia se katedra zaměřuje na výuku předmětů z oblastí rozvoje manažerských dovedností, organizační kultury a interkulturního managementu.


Katedra informatiky a kvantitativních metod se zaměřuje zejména na výuku předmětů společného základu studijních programů, jejichž cílem je vybavit studenty potřebnými kompetencemi v oblasti ICT a kvantitativních metod. Členové katedry vyučují předměty Informatika I a II , Informační systémy, Řízení projektu, Matematika I a II, Základy statistiky, Statistika, Statistika pro ekonomy v bakalářském programu a předměty Informatika podniku a Ekonometrie v navazujícím magisterském studijním programu. Katedra také nabízí kurzy matematiky určené k vyrovnání rozdílných vstupních znalostí uchazečů o studium a studentů ŠAVŠ. Členové katedry pravidelně uskutečňují jednorázové tematické přednášky na středních školách. Výzkumná činnost katedry se orientuje na projekty statistického zpracování dat a predikce vývoje ekonomických procesů na podnikové i národní úrovni. Partnery projektů jsou zejména ŠKODA AUTO a.s a Sdružení automobilového průmyslu AUTOSAP.


Katedra jazykové přípravy a interkulturních kompetencí nabízí studentům bakalářského i magisterského studia širokou škálu profesně i akademicky orientovaných jazykových modulů doplněných výukou interkulturních a komunikačních kompetencí. Zároveň je katedra registrovaným zkušebním centrem pro Cambridgeské mezinárodní certifikáty. Akademičtí pracovníci katedry se podílejí na řadě vzdělávacích projektů, publikují, jsou v kontaktu s odbornou veřejností a neustále monitorují nejen současné jazykové trendy, ale i aktuální požadavky každodenní praxe. Díky zpětné vazbě od studentů a zaměstnavatelů z ČR i zahraničí se daří připravovat jazykově velmi dobře vybavené absolventy pro trh práce.


Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.