Bakalářský studijní program v AJ - přijímací řízení pro AR 2019/2020

Studium v bakalářském programu se zahajuje jednou ročně. Nyní se podávají přihlášky pro akademický rok 2019/2020, který začíná v září 2019.

Termíny pro podání přihlášky:

Kolo Podání přihláškyTermín zápisu Poznámka
Řádný termín  29. 6. 2019 18. 9. 2019 U přihlášek podaných po tomto datu bude možnost přijetí posuzována individuálně. Přijetí přihlášky po tomto datu nemůže škola garantovat.

 

Důležité upozornění: 

Přihlášky jsou k termínům zápisů přiřazovány dle data doručení (pokud uchazeč neuvede jinak).
E-přihlášky, které nebudou kompletní ani k datu 30. 6. 2019, budou odmítnuty.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Ekonomika a management je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Přijímací zkoušky se nekonají.

 

Uchazeč se stává studentem školy dnem zápisu do studia.

 

Rozhodnutí o přijetí ke studiu, pozvánka k zápisu
O přijetí ke studiu ve studijním programu rozhoduje rektor vysoké školy. Rozhodnutí o přijetí ke studiu se vyhotovuje písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Pozvánku k zápisu do studia obdrží uchazeč spolu s rozhodnutím o přijetí nebo později samostatně poštou na kontaktní adresu, která bude uvedena v e-/přihlášce.

Informace k podání přihlášky

1. Vyplňte elektronickou přihlášku a zkompletujte všechny její sekce.


2. Na emailovou adresu školy (vizte níže) zašlete:

 

kopii maturitního vysvědčení včetně přílohy spolu s úředním překladem obou dokumentů do českého nebo anglického jazyka. Úředně vidimované kopie uvedených dokumentů včetně úředního překladu zašlete na adresu uvedenou níže. Pokud v termínu podání přihlášky maturitní vysvědčení ještě nemáte k dispozici (maturitní zkouška ještě neproběhla, byla neúspěšná apod.), doručte jej na zahraniční oddělení ŠKODA AUTO Vysoké školy co nejdříve po jeho obdržení.
kopii mezinárodního certifikátu prokazující znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2 dle CEFR (např. FCE; IELTS 6.0; BULATS 60; BEC Vantage; TOEIC 750; TOEFL iBt 87; PTE General Level 3)
kopie OP/cestovního dokladu
telefonní číslo a časové možnosti pro případné telefonní interview


3. Uhraďte administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 200 EUR (číslo účtu a variabilní symbol získáte v průběhu vyplňování e-přihlášky). Potvrzení o zaplacení není třeba zasílat, platba je obvykle zpracována automaticky do 1 týdne od data zaplacení. V aplikaci e-přihlášky získáte přístupové údaje, díky kterým budete moci s Vaší přihláškou až do uzávěrky pracovat a sledovat její vývoj. E-přihláška bude považována za kompletní a přijatou teprve po splnění všech náležitostí včetně ověření zaplacení administrativního poplatku. Je proto v zájmu uchazeče tuto skutečnost zkontrolovat. V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu ePrihlaska-SAVS@savs.cz

4. Každý student, který získal středoškolské vzdělání v zahraničí a zamýšlí pokračovat ve studiu v České republice (včetně na ŠKODA AUTO Vysoké škole), musí podstoupit tzv. proces "Uznání zahraničního vzdělání"(nostrifikaci). Podrobné informace naleznete v dokumentu Informace pro zahraniční uchazeče a uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí

 

5. Uchazeči o studium si v průběhu přijímacího řízení mohou objednat rezervaci ubytování. Více informací naleznete v naší nabídce.


6. Uchazeči o studium, kteří se hlásí přes agentury, musí zaplatit administrativní poplatek a školné přímo na bankovní účet ŠKODA AUTO Vysoké školy. Agentury nejsou oprávněny vybírat tyto poplatky. Seznam agentur, se kterými naše vysoká škola spolupracuje, naleznente v následujícím přehledu.

 

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání vysoká škola nevyžaduje.

 

 

 

KONTAKT PRO ZASÍLÁNÍ DOKUMENTŮ:

 

Denisa Římalová
Tel.: +420 730 803 147
 
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. – Zahraniční oddělení

Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav 293 01,
Česká republika

 

 

UPOZORNĚNÍ: Pokud nemůžete podat elektronickou přihlášku, je možné zaslat papírovou přihlášku. Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu školy. Administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 200 EUR uhraďte (Číslo účtu: 2108726662/2700, IBAN: CZ58 2700 0000 0021 0872 6662, SWIFT BACXCZPP, UniCredit Bank, variabilní symbol 7611) nejpozději do dne uzávěrky přihlášek ke studiu. Do poznámky uveďte vaše Jméno, Příjmení a datum narození. Potvrzení o zaplacení administrativního poplatku přiložte k přihlášce.
 
 
 
Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.