6208T088 / Podniková ekonomika a management provozu
Navazující magisterský studijní obor Podniková ekonomika a management provozu má širší studijní zaměření v rámci projektového řízení, projektování dodavatelských a provozních řetězců na základě filozofie The Total Supply Chain výrobního managementu a s ním souvisejícího managementu integrace nákupu, výroby a odbytu. Studenti získávají hlubší znalosti v oblasti optimalizace a simulace výrobně - technologických systémů, progresivních metod přípravy a řízení výroby včetně důsledné aplikace počítačové a komunikační podpory. Východiskem profilových aplikací je kvantitativní analýza výrobních, provozních a logistických procesů na základě ekonomických rozhodovacích, statistických a matematických modelů. Na vlastní výuce se podílejí nejenom prvotřídní lektoři ŠKODA AUTO Vysoké školy, ale také přední odborníci, vrcholoví manažeři a vedoucí odborných útvarů ŠKODA AUTO.

Studijní obor je reakcí na nové požadavky a nároky předních výrobců automobilového průmyslu v čele se společností ŠKODA AUTO v oblasti logistiky a managementu kvality. Vysoký růstový potenciál českého a světového automobilového průmyslu a skutečnost, že je v oblasti logistiky a managementu kvality tento průmysl uznávaným lídrem pro další průmyslová odvětví, je důvodem stále se zvyšující poptávky po absolventech oboru Podniková ekonomika a management provozu. 

V rámci bloku povinně volitelných předmětů si studenti mohou zvolit tříměsíční pracovní stáž. Pracovní stáž je určena zejména pro studenty přicházející z jiných vysokých škol tak, aby před ukončením studia nabyli potřebné pracovní zkušenosti, které jim pomohou lépe se uplatnit na pracovním trhu v Čechách i v zahraničí.

Studenti mohou v rámci programu Erasmus strávit také semestr či dva na některé z více než třiceti partnerských univerzit školy nebo v některém z podniků koncernu Volkswagen. ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé programy mimo Erasmus a je tak možné si pro svou zahraniční zkušenost zvolit i destinace jako jsou Čína, Indie, Jižní Korea či USA.

Výuka v Praze: Mimo předmětů zaměřených na optimalizaci a simulaci výrobně-technologických systémů, progresivních metod přípravy a řízení výroby si studenti mohou zvolit předměty specificky zaměřené také na oblast informačních technologií.

Studijní plán

Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.

Profil absolventa

Absolvent magisterského studijního oboru Podniková ekonomika a management provozu je na pracovním trhu nejen v České republice vyhledávaným odborníkem a specialistou, což je dáno velice hlubokými teoretickými základy ekonomie, výrobně – informačních technologií a integrovaného řízení výroby, nákupu a logistiky. Absolventi oboru maj na trhu práce významnou konkurenční výhodu spojením technických aplikací a ekonomického rozhodování.
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ

Uplatnění absolventů

Absolventi navazujícího magisterského oboru Podniková ekonomika a management provozu se uplatňují zejména v oblastech strategického a taktického řízení nadnárodních korporací. Působí ve funkcních výrobních manažerů, vedoucích odborných divizí nadnárodních firem, ve výzkumi a též i v mnoha technologických provozech. Nalézají uplatnění ve veřejním sektoru jako ekonomičtí a technologičtí odborníci mnohých zahraničních institucí. Hluboké znalosti a vzájemné ekonomické souvislosti výrobních a informačních technologií a znalosti řízení zásadně přispívají k velmi širokému uplatnění absolventů zejména ve vrcholových orgánech nadnárodních firem a korporací. Nadčasovost a flexibilita oboru je základem pro úspešné získání perspektivního zaměstnání.

Absolventi pracují na pozicích, jako jsou:

specialista/manažer výroby a provozu; manažer plánování logistiky; specialista/manažer kvality; specialista/manažer operativní logistiky; specialista Lean centra; specialista řízení technologického vývoje či vedoucí logistických útvarů a dalších.