6208R186 / Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality
Bakalářský studijní obor Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality je zaměřen na oblast výrobního managementu a s ním souvisejícího hodnotového řetězce nákupu, výroby a odbytu. Studenti získávají hlubší znalosti v oblasti plánování a projektování výrobních systémů či logistického zabezpečení výroby, včetně simulace procesů. Studijní obor je reakcí na nové požadavky a nároky předních výrobců automobilového průmyslu, v čele se společností ŠKODA AUTO v oblasti logistiky a managementu kvality.

Oborová výuka je silně orientována na praxi. Univerzitní studium, zaměřené na plánování a řízení výrobních a logistických procesů a kvality, je doplněna o praktické předměty vedené přímo manažery společnosti ŠKODA AUTO. Kromě znalostí studenti získávají široké spektrum praktických dovedností a zkušeností. Výrobní a logistické dovednosti si osvojují v rámci pravidelných kurzů realizovaných ve špičkově vybaveném Lean Centru, novém tréninkovém komplexu ŠKODA AUTO. Součástí výuky jsou rovněž interaktivní manažerské hry a případové studie.

Praktické zkušenosti získávají studenti v rámci půlroční odborné praxe a pravidelných tematických exkurzí v závodech ŠKODA AUTO, koncernu Volkswagen nebo jejich dodavatelů v ČR a ve světě. Nadaní studenti mohou své dovednosti a zkušenosti rozvíjet svou účastí na řešení konkrétních projektů pro podnikovou praxi a výzkumných projektů garantující katedry.

Do pátého semestru studia je ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů zařazena povinná praxe studentů. Pro povinné praxe si studenti nejčastěji volí společnost ŠKODA AUTO, jiné partnerské společnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy či zahraniční podniky, především v rámci koncernu Volkswagen, do kterých vyjíždí za podpory programu Erasmus +.

Studenti mohou v rámci programu Erasmus strávit také semestr či dva na některé z více než třiceti partnerských univerzit školy. ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé projekty mimo Erasmus a je tak možné si pro svou zahraniční zkušenost zvolit i destinace jako Čína, Indie, Jižní Korea či USA.

Absolventi oboru si mohou své znalosti a dovednosti dále prohloubit v rámci navazujícího magisterského oboru Podniková ekonomika a management provozu. Vzhledem k rozšířenému a komplexnímu společnému základu všech bakalářských oborů je student připraven ke studiu také ostatních magisterských oborů, které škola nabízí.Studijní plán (pdf)

Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality je vybaven hlubokým teoretickým základem technologie a řízení výroby, ale i praktickými dovednostmi, které získává v rámci své povinné praxe a tvorbě bakalářské práce.

Absolvent oboru disponuje znalostmi a dovednostmi v oblasti teoretických i aplikovaných věd jako jsou teoretická ekonomie, účetnictví a finanční řízení, hospodářské právo, zdanění, marketing, management, teorie statistiky a ekonomická statistika, ale i uživatelskou znalostí ICT a dvou světových jazyků. Zároveň disponuje rozsáhlými sociálními kompetencemi, týkajícími se především komunikačních a prezentačních dovedností, i schopnosti týmové práce.

Je vybaven vhodnou kombinací technických a ekonomických znalostí a je schopen jejich praktického uplatnění, což ho odlišuje od absolventů jiných vysokých škol s podobným zaměřením.
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru Podniková ekonomika a finanční management má široké uplatnění ve veřejném i privátním výrobním i nevýrobním sektoru. Absolventi se uplatňují jako výrobní manažeři, výrobní dispečeři, vedoucí odborných útvarů logistiky, kvality ve výrobních firmách a v technologických provozech. Naleznou také uplatnění ve veřejném sektoru jako ekonomičtí odborníci mnoha úřadů. Rozšiřující a spojující znalosti ekonomie, výrobních a informačních technologií zásadně přispívají k velmi širokému uplatnění absolventů nejen v podnikové praxi. Vysoký růstový potenciál českého a světového automobilového průmyslu (jak z pohledu počtu vyrobených automobilů a tržeb, tak exportu) a skutečnost, že je v oblasti logistiky a managementu kvality tento průmysl uznávaným lídrem pro další průmyslová odvětví, je důvodem stále se zvyšující poptávky po absolventech oboru Podniková ekonomika a řízení povozu, logistiky a kvality.

Absolventi pracují na pozicích, jako jsou:

specialista odborných útvarů logistiky a kvality; specialista plánování logistiky; specialista kvality; výrobní manažer; výrobní dispečer; specialista centra optimalizačních metod či specialista operativní logistiky a dalších.