ONLINE VÝUKA

S Petrem Kasalem z Katedry kvantitativních metod o online výuce předmětů matematika a statistika

S Petrem Kasalem z Katedry kvantitativních metod o online výuce předmětů matematika a statistika

21. 4. 2020

„Zpětná vazba od našich studentů je pro nás důležitá.“

 

Jak probíhá distanční forma výuky u předmětů jako je matematika a statistika?

Se současným systémem distanční výuky se předměty naší katedry KKM vypořádávají po 6 týdnech již docela zaběhnutým způsobem. Vzhledem k povaze většiny našich předmětů bylo od začátku zásadní výzvou, jak dodat vlastní výuku ke studentům domů. Na rozdíl od řady jiných předmětů jsou matematika a statistika obory, u kterých většině nestačí „prostudovat si učebnici, skripta a podobné statické pomůcky“. Velkou měrou je potřeba vědomosti předávat „dynamicky“, aby bylo možné vnímat, jak postupně vznikají a proč. Základem výuky se proto stala výuková videa, které zpravidla nahrazují přednášky. Také výuku během cvičení nahráváme a videa jsou pak přístupná všem studentům.To vítají především studenti kombinované formy studia, kteří tak mají přístup k daleko rozsáhlejším studijním materiálům, a navíc si mohou výuku časově přizpůsobit svým potřebám.

Musím říct, že v tomto směru je potřeba ocenit podporu našeho IT oddělení, které v součinnosti s vedením školy dokázalo velmi rychle a pružně připravit a nastartovat podmínky pro on-line výuku v prostředí MS Teams. Pro naši výuku, zejména pak matematiky, je neocenitelným přínosem používání grafického tabletu, který umožňuje prezentaci a záznam „rukou psaného“ textu.

A jak současnou formu výuky hodnotí vaši studenti?

Vzhledem k tomu, že je vše najednou jako mávnutím proutku jiné, snažíme se od studentů získávat ohlasy na současný průběh učení. Jak se nám daří nahradit „normální“ prezenční výuku, vypovídají ohlasy z dotazníkového šetření, kde jsme se shledali s pozitivními reakcemi.

Pro nás je také důležitá zpětná vazba,jak se studentům daří dosahovat očekávaných výstupů z učení. Jedním z nástrojů jsou povinně zavedené úkoly, které jsou důležité k udržení průběžné práce, což je naprosto nezbytné pro studenty těchto předmětů. Průzkum nám ukázal, že naši studenti domácí úkoly zvládají, i když je považují za časově náročné.

Slovní komentáře našich studentů, nám také dokládají, že jsou s distanční formou výuky v rámci možností spokojení. Přesto bych si dovolil uvést to, s čím se sžívají obtížněji. Patří sem zejména absence sociálního kontaktu se spolužáky i vyučujícími, „vysušené oči“ z přemíry času tráveného u počítače, ztížená možnost konzultovat problémy s učením se svými spolužáky,již zmiňovaná časová náročnost domácích úkolů a zvládání vlastního time-managementu. Přehledné hodnocení studentů včetně grafického zpracování naleznete zde.

Narážíte také na nějaké nedostatky, které forma on-line výuky z vašeho pohledu má?

V našich předmětech je obvykle zapsáno velké množství studentů (100 – 200). Všichni jsme byli zvyklí na to, že při osobním kontaktu během studia se spousta důležitých podmínek neustále zdůrazňuje a termíny plnění úkolů se připomínají i ústně. V současné situaci nám nezbývá, než připomínat vše e-mailem. Ukazuje se, že rozdíl mezi ústně podanou informací, kterou studenti na cvičení přijímají „povinně“ ušima, a toutéž informací poslanou písemně je u řady z nich bohužel značný. A to musím zdůraznit, že pro nás matematiky je určitou „úchylkou“ formulovat veškeré výroky jasně, stručně a především – jednoznačně.

Co Vás v souvislosti s touto formou výuky překvapilo?

Myslím si, že vyplouvá na povrch určitá pasivita u většiny studentů, kteří jsou zvyklí, především při prezenční formě výuky, přejímat informace značně konzumně. Často tak spoléhají například na to, že je to právě vyučující, kdo sleduje atmosféru v učebně během výkladu a z výrazu studentů a jejich nonverbální komunikace sám usuzuje: že jsou již unaveni, že něco nepochopili, nebo že je potřeba zpomalit nebo naopak zrychlit a řadu dalších socio-klimatických jevů, které si mnohdy ani my, učitelé, neuvědomujeme, přestože je reálně využíváme. Také prokrastinace a nezvládání time-managementu obecně, vnímám jako problém, který se v současném režimu on-line výuky projevuje u některých studentů výrazněji. 

Jak byste zhodnotil tuto formu výuky Vy?

Ukazuje se, že odlišná forma výuky tak teoretického předmětu jako je matematika, umožňuje studentům nacvičit si přirozeně praktické situace, které zahrnují celou škálu sociálních dovedností a dalších kompetencí.

Můj velmi oblíbený vysokoškolský pedagog doc. Neuman svého času prezentoval svůj osobní pohled na základní členění pedagogických teorií jako „metodu Komenský“ (naprosto vyčerpávajícím způsobem studentům vše vysvětlit tak, že již nebudou mít prostor udělat žádnou chybu) a „metodu Frištenský“ (kdy se studentům prozradí jen nejnutnější fakta a v procesu učení pak student nutně musí projít fázemi, kdy si mnohokrát „nabije čumák“, než dosáhne cílového zvládnutí učiva). Nutno dodat, že místy mám pocit, že přesvědčení pana docenta o lepších výsledcích dosažených „metodou Frištenský“, není daleko od pravdy.

 

Děkujeme pane Kasale za rozhovor a Vaše postřehy z online výuky. Přejeme i nadále hodně úspěchů a držíme palce při zdolávání některých překážek. Věříme, že Vy jako skvělý sportovec vše zvládnete s Vám tolik vlastním pozitivním přístupem a úsměvem!