Centrum Leadership Navigations

Diagnostika manažerských kompetencí

V rámci Centra Leadership Navigations nabízíme jedinečnou možnost využití české verze Leadership Versatility Index © (LVI). Jedná se o originální a ověřenou metodu, která zdůrazňuje nutnost osvojit si soubor zdánlivě protikladných, avšak doplňujících se manažerských dovedností a jejich přiměřeného a vyváženého uplatňování v praxi.
Vycházíme z poznatku, že manažeři se dostávají do problému nejenom tím, že postrádají určité dovednosti, ale i tím, že některé postupy přehánějí. To můžeme nazvat nevyváženost manažerské role. Například se chovají příliš autoritativně, nebo jsou převážně ponořeni do detailů operativy na úkor strategického zaměření či projevují příliš pochopení pro své podřízené apod. Tím logicky dochází k poklesu efektivity jejich práce.

Metodu lze využívat v každé firmě. Slouží k diagnostice a následnému rozvoji řídících pracovníků. Je vhodná pro:

  • zkušené „protestované“ vrcholové manažery
  • perspektivní řídící pracovníky na počátku kariéry

Základem koncepce je MODEL LEADERSHIPU, který se skládá ze dvou hlavních párů protikladných, ale vzájemně se doplňujících přístupů. Mezi těmito protiklady vzniká napětí a nutné kompromisy, díky nimž se vedení stává aktem hledání rovnováhy.

Direktiva

Ujímá se vedení a vyžaduje výsledky

Vede
Má stanovisko
Vyvíjí tlak

Podpora

Podporuje ostatní, aby se mohli ujmout aktivní role

Zmocňuje
Naslouchá
Podporuje

Strategie

Hledá pro organizaci budoucí příležitosti

Směr
Růst
Inovace

Operativa

Zaměřuje organizaci na krátkodobý horizont

Výkon
Hospodárnost
Řád

Realizace projektu

Manažer nebo pracovník s manažerským potenciálem (hodnocený) vybírá své hodnotitele z řad svých podřízených, kolegů a vedoucích. Hodnotitelé vyplňují dotazník o 55 otázkách. Dotazník vyplňuje i sám hodnocený. Hodnotící škála umožňuje ukázat, které postupy používá manažer přiměřeně, a dále identifikuje jednak deficity a jednak tzv. "excesy" v konkrétních oblastech řídící činnosti.

Po sběru dat je vygenerována výsledná zpráva. Obsahuje podrobnou zpětnou vazbu testovaného pracovníka. Procento versatility je celkový index versatility způsobu vedení daného vedoucího. Čím vyšší procento, tím větší je versatilita jeho vedení. Většina lídrů se pohybuje mezi 70 a 90 procenty. Výzkum v období 2010-2014 odhalil silný vztah mezi celkovou efektivitou a versatilitou vedení měřenou LVI. Korelace 0,71. (Měřeno na vzorku 1400 manažerů.)

Nástroj LVI a jeho přínosy ze dvou hledisek

A) Individuální benefity

Manažer v rámci zpětné vazby obdrží:

- komplexní obrázek o stylu a efektivitě svého vedení,
- konkrétní náměty „co změnit“ a kde je potenciál pro další osobnostní rozvoj, 
- reflexi svého vlastního potenciálu - sféra technik, které manažer užívá, je mnohdy širší, než si dokáže sám uvědomit,
- informace, které zaměstnanci obvykle neříkají, 
- uvědomění si jak vybudovat tým, který má optimální výsledky za předpokladu efektivní vzájemné spolupráce. (Zajištění rovnováhy mezi výkonem a vztahy na pracovišti, která je nezbytně nutná k budování dlouhodobě výkonné organizace).

B) Přínosy pro celou organizaci

Analýza stylu vedení celého manažerského týmu umožní: 

- zjistit, jaké faktory brání dlouhodobě udržitelnému rozvoji firmy,
- přesněji zacílit směr žádoucích změn a vytvářet strategické vize společnosti, 
- chápat roli manažerského týmu v kontextu celé firmy – získáte podněty v oblastech firemní kultury, organizace práce, stylu vedení a rozhodování.

Medailonky členů realizačního týmu

Doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

V současnosti pracuje ve ŠKODA AUTO Vysoké škole, kde vyučuje předměty zaměřené na manažerskou psychologii, interkulturní management a rozvoj sociálních a manažerských dovedností. Současně spolupracuje s katedrou psychologie a sociologie řízení VŠE v Praze a s Newton College v Brně. Je autorem řady odborných publikací. V posledních letech se věnuje výzkumům interkulturního managementu, managementu diverzity a vedení lidí.

Doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.

Působí na katedře psychologie a sociologie řízení VŠE v Praze. Je autorkou a spoluautorkou mnoha odborných publikací. Ve své pedagogické a odborné práci se zabývá problematikou psychologie práce a řízení a rozvojem sociálních a manažerských dovedností. V těchto oblastech působí rovněž v podnikové sféře jako konzultantka a lektorka. V současnosti se věnuje koučování manažerů, psychologickému poradenství a novým přístupům k vedení lidí.

Kontakt