Studium předmětů

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí studium jednotlivých předmětů odborné i široké veřejnosti jako jednu z forem celoživotního vzdělávání. Jedná se o předměty zařazené do standardních studijních programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Tento způsob vzdělávání poskytuje jedinečnou možnost získat detailní a ucelený přehled o vybraném tématu. Přednášky shrnují nejen dosavadní znalosti, přístupy a metody běžně používané v praxi, ale také nové trendy a nejnovější poznatky vědy a výzkumu v daném oboru.

Pro každý semestr je zveřejněn seznam předmětů, které mohou zájemci absolvovat.

Účastníci studia jednotlivých předmětů mají právo být klasifikováni dle platného Studijního a zkušebního řádu. Kredity, které řádným ukončením předmětu získají, jim mohou být v případě pozdějšího studia na ŠKODA AUTO Vysoké škole uznány.

Podle způsobu ukončení studia předmětu bude účastníkům vydáno Osvědčení o absolvování přednášek anebo v případě složení zkoušky či získání zápočtu Osvědčení o studiu předmětu. Podmínkou získání osvědčení je účast na přednáškách a cvičeních ve výši minimálně 80%.

Účastníci studia jednotlivých předmětů se nestávají studenty dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Studium je organizováno dvěma možnými způsoby

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

• výuka každý týden během semestru
• soustředěno do všedních dní (po-pá)
• zpravidla v době 14:00 – 19:00
• vybrané předměty v pátek od 15:00 – 19:00

Těžiště prezenční formy studia spočívá v pravidelném přímém kontaktu studentů s vyučujícím, podrobném výkladu a procvičování látky. Součástí studia je i samostatná práce studentů s využitím doporučené literatury a dalších informačních zdrojů.
Tato forma studia umožňuje získávat a vstřebávat nové informace postupně a pravidelně si ověřovat jejich pochopení v rámci souvisejících cvičení.

V zimním semestru 2019/2020 je pro veřejnost otevřeno studium těchto předmětů:

B2B - B2B marketing / 4000 Kč / český i anglický jazyk
EOJ - Etiketa v obchodním jednání / 2000 Kč / český jazyk
FI - Finance / 4000 Kč / český i anglický jazyk
FI2 - Finance II / 4000 Kč / český jazyk
PF - Finanční řízení podniku II / 4000 Kč / český jazyk
HP - Hospodářská politika / 3000 Kč / český jazyk
INS - Informační systémy / 3000 Kč / český jazyk
INF - Informatika / 3000 Kč / český i anglický jazyk
INF2 - Informatika II / 3000 Kč / český jazyk
IP - Informatika podniku / 4 000 Kč / český i anglický jazyk
KPMM - Kultura, podnik a management / 5000 Kč / český jazyk
MAE2 - Makroekonomie II / 5000 Kč / český jazyk
MKAP - Management kvality v automobilovém průmyslu / 3000 Kč / český jazyk
MVD - Management kvality dodavatelů / 3000 Kč / český jazyk
MPS - Manažerská psychologie a sociologie / 4000 Kč / český i anglický jazyk
MR - Manažerské rozhodování / 3000 Kč / český jazyk
MK - Marketingová komunikace / 3000 Kč / český i anglický jazyk
MA1 - Matematika 1 / 5000 Kč / český i anglický jazyk
MSV - Metody štíhlé výroby / 3000 Kč / český jazyk
MSV2 - Metody štíhlé výroby II / 3000 Kč / český jazyk
MMNG - Mezinárodní management / 6000 Kč / český jazyk
MOO - Mezinárodní obchodní operace / 5000 Kč / český jazyk
MSUV1 - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví I / 5000 Kč / český i anglický jazyk
MZD - Mezinárodní zdanění / 2000 Kč / český i anglický jazyk
MIE2 - Mikroekonomie II / 5000 Kč / český i anglický jazyk
NP - Nauka o podniku / 5000 Kč / český i anglický jazyk
NTA - Nové trendy v automobilovém průmyslu / 3000 Kč / pouze anglický jazyk
ZOP - Obchodní právo / 3000 Kč / český jazyk
OHS - Ochrana hospodářské soutěže v EU / 4000 Kč / český jazyk
OV1 - Operační výzkum I / 5000 Kč / český jazyk
OV2 - Operační výzkum II / 4000 Kč / český jazyk
ORV - Organizace a řízení výroby / 4 000 Kč / český i anglický jazyk
PPDF - Počítačová prezentace a digitální fotografie / 1000 Kč / český jazyk
PSLP2 - Počítačová simulace logistických procesů II / 4000 Kč / český jazyk
PM - Právo v marketingu / 3000 Kč / český jazyk
PR - Public Relations / 5000 Kč / český jazyk
RE - Rétorika / 2000 Kč / český i anglický jazyk
RDR - Řízení dodavatelských řetězců / 5000 Kč / český jazyk
SRR - Simulace řízení dodavatelských řetězců / 3000 Kč / český jazyk
SMMK1 - Statistické metody v managementu kvality I / 3000 Kč / český jazyk
ST - Statistika / 5000 Kč / český i anglický jazyk
STMR - Strategický marketing management / 6000 Kč / český i anglický jazyk
SDR - Štíhlé dodavatelské řetězce / 3000 Kč / český jazyk
VOON - Vybrané otázky z oblasti nákupu / 3000 Kč / český jazyk
VPP - Vybrané právní problémy podnikatelských vztahů / 4000 Kč / český jazyk
ZDFP - Základy daňového a finančního práva / 5000 Kč / český i anglický jazyk
ZMN - Základy managementu / 5000 Kč / český i anglický jazyk
PR1 - Základy práva I / 4000 Kč / český i anglický jazyk
ZST - Základy statistiky / 5000 Kč / český jazyk
ZSV - Základy strojírenské výroby / 4000 Kč / český i anglický jazyk
UCET1 - Základy účetnictví a účetního výkaznictví / 5000 Kč / český i anglický jazyk

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

• formou soustředěných výukových bloků
• výuka v pátek (15:00 – 19:00) a sobotu (8:00 – 16:00)
• 5 – 7 bloků v rámci semestru

Těžiště kombinované formy vzdělávání je v samostatném studiu dle školou poskytnutých materiálů a doporučených informačních zdrojů s možností využívat individuální konzultace s vyučujícím. Kontakt mezi studenty a pedagogy probíhá vedle přímé výuky ve velké míře také prostřednictvím internetu a dalších komunikačních médií.
Cílem kombinované výuky je poskytnou studentům ucelený blok informací z daného předmětu ve zkrácené době. Tomu je přizpůsoben rozsah látky i výukové metody.
Tato forma studia umožňuje efektivně sladit pracovní i studijní povinnosti.

V zimním semestru 2019/2020 je pro veřejnost otevřeno studium těchto předmětů :

BAP - Bankovnictví a pojišťovnictví / 3000 Kč / český jazyk
FMD - Dopady finančního modelování do podnik. účetnictví / 5000 Kč / český jazyk
FI - Finance / 4000 Kč / český i anglický jazyk
FRP - Finanční řízení podniku / 5000 Kč / český jazyk
FT - Finanční trhy / 5000 Kč / český jazyk
UCET2 - Finanční účetnictví podnikatelů ČR / 5000 Kč / český jazyk 
INF - Informatika / 3000 Kč / český i anglický jazyk
IP - Informatika podniku / 4000 Kč / český i anglický jazyk
LP - Logistika podniku / 5000 Kč / český jazyk 
MKAP - Management kvality v automobilovém průmyslu / 3000 Kč / český jazyk 
MPS - Manažerská psychologie a sociologie / 4000 Kč / český i anglický jazyk
MR - Manažerské rozhodování / 3000 Kč / český jazyk
MRK - Marketing / 3000 Kč / český jazyk
MV - Marketingový výzkum / 3000 Kč / český jazyk
MA1 - Matematika 1 / 5000 Kč / český i anglický jazyk
MDP - Mezinárodní daňové plánování / 4000 Kč / český jazyk 
MMRA - Mezinárodní marketing v automobilovém průmyslu / 4000 Kč / český jazyk
MO - Mezinárodní obchod / 4000 Kč / český jazyk
MSUV1 - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví I / 5000 Kč / český i anglický jazyk
MIE2 - Mikroekonomie II / 5000 Kč / český i anglický jazyk
NP - Nepřímé daně / 3000 Kč / český jazyk
OV1 - Operační výzkum I / 5000 Kč / český jazyk
ORV - Organizace a řízení výroby / 4000 Kč / český i anglický jazyk
RE - Rétorika / 2000 Kč / český i anglický jazyk
RS - Rozhodování spotřebitele, experimenty a realita / 3000 Kč / český jazyk
RSMPM - Rozvoj sociálního a manažerského potenciálu / 4000 Kč / český jazyk
RP - Řízení projektu / 4000 Kč / český jazyk
SV - Sociologický výzkum / 2000 Kč / český jazyk
SMMK1 - Statistické metody v managementu kvality I / 3000 Kč / český jazyk
ST - Statistika / 5000 Kč / český i anglický jazyk
STMR - Strategický marketing management / 6000 Kč / český i anglický jazyk
SDR - Štíhlé dodavatelské řetězce / 3000 Kč / český jazyk
ZAT - Základy automobilové techniky / 4000 Kč / český jazyk
ZMN - Základy managementu / 5000 Kč / český i anglický jazyk
PR1 - Základy práva I / 4000 Kč / český i anglický jazyk

Přihlásit se ke studiu předmětu jako jednotlivec

Přihlásit se ke studium předmětu – firma

Výuka probíhá od 26. 9. 2019 do 20. 12. 2019.

Platbu prosím proveďte před zahájením výuky na bankovní účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú. CZK 2108726654/2700, č.ú. EUR 2108726662/2700.

Kontakt