Katedra informatiky

Katedra informatiky se zaměřuje jednak na výuku předmětů společného základu studijních programů, jejichž cílem je vybavit studenty potřebnými kompetencemi v oblasti ICT, ale zejména na odborné předměty studijního programu Podniková ekonomika a manažerská informatika. Členové katedry vyučují předměty Informační systémy, Informatika I, Algoritmizace a programování, Technická infrastruktura a síťové technologie, Základy procesního řízení, Plánování a řízení projektů informačních systémů, Datová analýza a databáze, Bezpečnost podnikání a ochrana dat, Řízení podnikové informatiky, Základy teoretické informatiky, Numerické metody a Informatika II. Katedra také nabízí studentům ŠAVŠ řadu volitelných, resp. doplňkových předmětů orientovaných na tématiku ICT. Členové katedry pravidelně uskutečňují jednorázové tematické přednášky (ICT) na středních školách. Výzkumná činnost katedry se orientuje na projekty typu algoritmizace, programování, kryptografie, databázové technologie a architektury, Big Data, modelování a analýza podnikových procesů, podniková informatika, kognitivní informatika, aj. Partnery projektů jsou zejména ŠKODA AUTO a.s. a jiné vysoké školy.

Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.

Vedoucí katedry informatiky 

Vladimír Beneš je absolventem oboru Automatizační technika na Fakultě strojní ČVUT v Praze (Ing.) a absolventem doktorského studia oboru Inženýrská informatika na Ústavu informatiky a telekomunikací Fakulty dopravní ČVUT v Praze (Ph.D.). Po nástupu do praxe se věnoval činnosti jak pedagogické, tak vědecko-výzkumné a publikační v oddělení numerické matematiky Ústavu technické matematiky Fakulty strojní ČVUT v Praze (výuka numerické matematiky, algoritmizace, programování a základních matematických disciplín). Současně pracoval v Ústavu termomechaniky AV ČR. Zde se podílel na vývoji numerických metod a software v oblasti proudění (vibrace tělesa v proudící kapalině, interakce proudící kapaliny a pružného tělesa s proměnnou hranicí (aplikace metody konečných prvků, např. Numerical Solution of Vibrations of an Elastic Structure in Viscous Flowing Fluid (Londýn), nebo Numerical Solution of Fluid-Structure Interaction Using Finite Elements (Göttingen). Jako programátor spolupracoval se Škodou Plzeň, a.s., závod Turbíny při vývoji software pro konstruktéry (Parametrizace a grafické znázornění povrchových ploch turbínových lopatek). Byl spoluřešitelem cca dvou desítek grantů (AVČR, FRVŠ, ČR, MŠMT, ČVUT). Je autorem několika vysokoškolských skript, resp. kapitol v odborných publikacích a jednoho softwarového zlepšovacího návrhu. Vedl desítky bakalářských, resp. diplomových prací. Stál u zrodu výzkumné a výukové IT laboratoře (IBM i (iSeries, AS/400)).

Specializace:

Numerické metody v oblasti proudění,Technologie IBM Power Systems,Kryptografie, Kvantový počítač

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:

Informatika I  

Algoritmizace a programování

Numerické metody

Základ teoretické informatiky

Technická infrastruktura a síťové technologie

 

 

 

Ing. Drahoslav Dvořák, Ph.D.

Člen Katedry informatiky 

Drahoslav Dvořák v současnosti řídí divizi Enterprise Applications & Project Management ve společnosti Mainstream Technologies. Zodpovídá a řídí rozsáhlé IT projekty nejčastěji v oblastech Finance a Utility, má zkušenosti s dodávkami v prostředí mezinárodních organizací.
Vystudoval Hospodářskou fakultu v Liberci, kterou završil tituly Ing (2003) a Ph.D. (2007). Svou diplomovou i disertační práci věnoval oblasti projektového řízení. Za svou diplomovou práci byl odměněn titulem Junior Manager. Postupně pracoval v IT společnostech na pozicích konzultanta, lektora, analytika a projektového manažera. 5 let strávil ve společnosti Microsoft, kde se podílel na podpoře a rozvoji partnerské sítě a následně pracoval jako Solution Specialist pro středně velké a Enterprise klienty.
Je jediným držitelem titulu Microsoft most Valuable Professional pro oblast Projectu v ČR a SR. Je autorem řady odborných publikací věnovaných tématice projektového řízení (Řízení projektů, Řízení portfolio projektů) a IT podpoře (Mistrovství v Microsoft Project 2010, Microsoft Project 2013). Vedle toho publikoval mnoho odborných článků. Na univerzitě působí již vice, než 10 let a vyučuje předměty v českém i anglickém jazyce.

Specializace:
Projektové řízení, Microsoft Project, podniková informatika, cloudové technologie

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Řízení projektu
Project Management
Business Informatics

Ing. Martin Juhas

Člen Katedry informatiky 

Martin Juhas je odborníkem v oblasti informačních technologií a podnikových informačních systémů. Problematice informačních technologií se věnuje již od konce 80-tých let minulého století. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Elektronické počítače. Ve svém profesním životě zastával pozice samostatný analytik programátor, školitel, vedoucí oddělení softwarového servisu a aplikační konzultant. V těchto pozicích pracoval ve firmě z oblasti automobilového průmyslu a v IT společnosti vytvářející podnikové informační systémy ERP a nabízející dodávku komplexních IT řešení. Především v průběhu práce v IT společnosti nasbíral mnoho zkušeností z firem různého zaměření po celé České republice.
V oblasti pedagogické se specializuje na obory podnikových informačních systémů, zpracování dat a pokročilých IT dovedností.
Na ŠKODA AUTO Vysoké škole působí od jejího založení v roce 2000.

Specializace:
Informační technologie, podnikové informační systémy, databázové systémy, bezpečnost v informatice, zpracování digitální fotografie

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Informatika (Bc.)
Informační systémy (Bc.)
Počítačová prezentace a digitální fotografie (Bc., Mgr.)
Informatika II. (Bc., Mgr.)
Informatika podniku (Mgr.)

prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.

Člen Katedry informatiky 

Jaroslav Pokorný působí na ŠAVŠ od roku 2019. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor Numerická matematika. V letech 1971 – 1974 působil jako systémový programátor ve VÚMS. V letech 1974 – 1982 pracoval v Ústavu výpočetní techniky ČVUT jako odborný pracovník a později vedoucí oddělení. Od roku 1982 - dosud působí na Katedře softwarového inženýrství MFF UK, od roku 1999 pak jako profesor informatiky. Podílel se rovněž na výuce databázových předmětů na FEL ČVUT v létech 1991 – 2013. Na MFF UK zastával v letech 1993-2006 funkci vedoucího katedry, v letech 2008-2012 působil ve funkcích proděkana pro vědeckou činnost a zástupce děkana. Vždy se podílel významně na vědecké činnost v informatice, což dokládá i jeho více než 350 publikací. V pedagogické činnosti se zaměřuje na výuku databázových předmětů, organizace dat, dotazovacích jazyků, XML, v poslední době grafových databází. Vychoval úspěšně desítky diplomantů a doktorandů. Na Katedře informatiky vyučuje datovou analýzu a databáze. Mezi zájmy J. Pokorného patří zejména hudba. Je presidentem smíšeného sboru Gaudium Pragense.

Specializace:

databázové technologie, databázové architektury, grafové databáze, Big Data

Výuka na ŠKOA AUTO Vysoké škole:

Datová analýza a databáze

prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

Člen Katedry informatiky 

Václav Řepa je dlouholetým vysokoškolským pedagogem. Vystudoval Fakultu řízení Vysoké školy ekonomické, obor Automatizované systémy řízení (Ing.), v roce 1992 získal titul Kandidáta ekonomických věd (CSc.) a v roce 2000 jej děkan fakulty Informatiky a statistiky VŠE jmenoval docentem pro obor Informatika. Roku 2008 byl na návrh vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze jmenován prezidentem republiky profesorem pro obor Informatika. Dlouhodobě působí na Katedře informačních technologií Vysoké škole ekonomické v Praze, v roce 2007 zde založil multidisciplinární obor Kognitivní informatika. Vyučoval na Panevropské vysoké škole v Bratislavě a v doktorském studiu na Universitě Hradec Králové, Universitě Pardubice a Technické universitě Liberec. Odborně se specializuje na rozhraní oblastí informatiky a managementu, především na oblast procesního řízení a související oblasti vývoje informačních systémů a informačního modelování. Je spoluzakladatelem a předsedou Board of Guarantors CEABPM (Central European Association for Business Process Management), členem Steering Committee mezinárodních konferencí Business Informatics Research, členem programových výborů řady mezinárodních konferencí a redakční rady dvou mezinárodních odborných časopisů. Se ŠKODA AUTO Vysokou školou spolupracuje od roku 2018, podílel se na koncepci a akreditaci bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a manažerská informatika.

Specializace:

Business Informatics, procesní řízení, vývoj informačních systémů, řízení projektů.

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:

Základy procesního řízení (Bc)

prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

Člen Katedry informatiky 

Jiří Voříšek je absolventem VŠE oboru ekonomicko-matematické výpočty. V současnosti je emeritním profesorem VŠE v Praze a profesorem na vysoké škole Škody auto. Specializuje se na strategické řízení informačních systémů, systémovou integraci, outsourcing, cloud computing a metodiky vývoje a provozu podnikových informačních systémů. Je autorem nebo spoluautorem jedenácti knih a mnoha desítek skript, článků a příspěvků na konferencích. V letech 1990 až 2013 byl vedoucím katedry informačních technologií na VŠE. V období od r. 1995 do r. 2015 byl prezidentem České společnosti pro systémovou integraci. V letech 2010 až 2013 spolupracoval s Národní ekonomickou radou vlády ČR a MPO na přípravě strategie konkurenceschopnosti ČR a na využití ukazatelů výkonnosti při řízení státu. V období. 2011-2014 byl členem Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. V letech 2015 až 2018 spolupracoval s MV ČR na dvou strategiích: „Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy“ a „Národní strategie cloud computingu“. V současnosti je poradcem náměstka MV ČR pro ICT.