Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

Zpět na úvodní stránku

Projekty financované zahraničními poskytovateli

Vývoj nového SW od společnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o.; Prediktivní plánovací aplikace 4.0.

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO)
Identifikace projektu: OP PIK
Hlavní příjemce projektu: DYNAMIC FUTURE s.r.o.
Řešitel: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 6, 5
Celková výše dotace na projekt: 3 575 577,46 Kč
Cíl projektu: Cílem projektu je vytvoření inovativní, univerzální a snadno nastavitelné aplikace pro efektivní operativní plánování a řízení výrobních procesů v reálném čase, založené na využití prediktivní simulace.

Projekt: Joint Enterprise University Learning (JEUL)

Doba trvání: 36 měsíců
- Začátek řešení: 15/10/2017
- Ukončení řešení projektu: 14/10/2020


Partneři

IT / University of Siena
VN / UEH Ho Chi Minh
VN / BUH Ho Chi Minh
CN / Nankai University
CN / Nanjing NUAA
UK / University of Kent
LT / Vilnius University
CZ / ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA
CZ / EU-China Economics & Politics Institute


Popis projektu

Cílem projektu JEUL je vybudovat a rozvíjet dlouhodobou spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a soukromým sektorem, ovlivňovat způsob, jakým univerzity pracují, a umožnit jim učit se z podnikatelského zaměření podniků, rozvíjet a využívat případové studie založené na zkušenostech podniků, rozvíjet metody výuky a učení, poznat potřeby podniků a odpovídajícím způsobem zlepšit učební osnovy. Cílem je, aby se staly "podnikatelskými univerzitami".


Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání a zvýšit jeho význam pro trh práce a společnost. Projekt zahrnuje identifikaci potřeb dovedností a znalostí nastupujících absolventů u podniků a následnou revizi učebních osnov, s cílem tyto dovednosti odpovídajícím způsobem do studijních programů začlenit. Po umístění studentů ve firmách bude následovat příprava případových studií a jejich integrace do učebních osnov, aby se zlepšila kvalita vzdělávání na partnerských vysokých školách. Díky revidovaným učebním plánům a zdokonaleným metodám výuky a učení získají absolventi znalosti a dovednosti, které jsou relevantnější pro podniky a trh práce.


Cílové skupiny

Cílovými skupinami projektu jsou univerzity, jejich zaměstnanci, současní i budoucí studenti a podniky. Dalšími klíčovými cílovými skupinami jsou vláda a celá společnost.


Očekávané výsledky projektu

A. Vytvoření vazeb mezi vysokoškolskými institucemi a průmyslem;
B. Identifikace chybějících dovedností a znalostí a zahrnutí požadovaných dovedností do učebních osnov; zemí;
C. Vypracování a využití případových studií, které zahrnují tuto metodiku výuky na univerzitách partnerských
D. Vytvoření 2 vysokoškolských modulů v Enterprise Pathway a využití vhodného Virtual Learning Environment.


Oficiální stránky projektu zde.

Newsletter k projektu je ke stažení zde.


Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být považována za odpovědnou za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

 

Projekt: Exploratory qualitative research of sustanability reporting models and processes in industrial companies and their supply chains

Doba trvání: 7 měsíců
- Začátek řešení: 1/5/2019
- Ukončení řešení projektu: 30/11/2019


Partneři
DE / OTH Regensburg
CZ / ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA


Popis projektu
Předmětem projektu je výzkum v oblasti reportingu udržitelnosti průmyslových podniků a dodavatelských řetězců. Udržitelnost je v současné době považována za jednu z nejvýznamnějších strategií průmyslu zvyšujících hodnotu podnikání. Nedílnou součástí této strategie je reporting udržitelnosti, který firmám umožňuje zvážit jejich dopady v ekonomice, environmentální a sociální dimenzi, což jim umožní být transparentnější s ohledem na příležitosti a rizika, kterým čelí.


Cílové skupiny
Hlavní cílovou skupinou jsou partneři a výzkumní pracovníci zapojení do projektu. Výsledky výzkumu budou dále využívány ve vzdělávacích aktivitách obou vysokých škol a poskytnuty zúčastněným podnikům a odborné veřejnosti.

The impact of managerial characteristics, practices and ideologies on decision-making in Czech-German company internationalization relations

Doba trvání: 2 měsíce
- Začátek řešení: 1/10/2019
- Ukončení řešení projektu: 30/11/2019

Partneři:
DE / OTH Regensburg
CZ / ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

Popis projektu
ČR a Německo jsou členskými státy Evropské unie a i přes svou geografickou blízkost se mezi nimi politický, společenský a právní rámec stále výrazně liší. Důvodem je zejména docela odlišný historický a kulturní vývoj na obou stranách během 20. století. Proto tvrdíme, že tato různá pozadí se stále projevují v odlišných manažerských charakteristikách, ideologiích a postupech podnikových rozhodovacích orgánů na obou stranách. Navrhovaný projekt by se měl zaměřit na české společnosti, které internacionalizují Německo, a německé společnosti, které internacionalizují Českou republiku. V těchto kontextech se nejvíce zajímáme o charakteristiky, ideologie a postupy vedoucích a středních manažerů se zvláštním zaměřením na internacionalizační aktivity.

 

Cíle projektu:
Navrhovaný projekt by měl zahrnovat několik činností spolupráce mezi oběma výzkumnými týmy, konkrétně:
• pravidelná setkání / workshopy výzkumných týmů za účelem diskuse, postupu a propagace různých úkolů a výsledků projektu
• společné návštěvy společností zapojených do projektu s cílem prohloubit porozumění opačným názorům
• společné publikace v mezinárodně uznávaných časopisech za účelem propagace a šíření zjištění a výsledků projektů

Plural Voices of German and Czech MNCs subsidiaries‘ Diversity&Inclusion Management Strategies in the Czech Republic and Germany

Doba trvání: 9 měsíců
- Začátek řešení: 1/4/2020
- Ukončení řešení projektu: 31/12/2020


Partneři:
DE / OTH Regensburg
CZ / ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

Rozpočet projektu:
5725 EUR ( 158 000 CZK)

Řešitelé projektu (za ŠAVŠ):
Mgr. Emil Velinov, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Dr. Jan Lachman