Výzkumné projekty

Výzkumné projekty

Projekty financované poskytovateli jako je Grantová agentura České republiky (GAČR), Technologická agentura České republiky (TAČR) nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), kteří mají vlastní rozpočtovou kapitolu ve státním rozpočtu ČR. Dalšími poskytovateli jsou např. MPO, MK, případně kraje. Jedná se buď o projekty, u kterých si cíle a způsob řešení stanoví navrhovatel sám (typicky GAČR) nebo častěji o projekty, u kterých cíle řešení formuluje poskytovatel.

Zjistit více

Jedná se o projekty financované ze zahraničních zdrojů, nejčastěji z rozpočtu Evropské unie (např. Operační programy, program Erasmus+, projekty European Research Area). U Operačních programů podmínky soutěže formuluje resort, který po schválení Evropskou komisí daný program administruje. U jiných programů, jako např. Erasmus+ nebo projektů ERA, vstupují čeští uchazeči do náročnějších podmínek mezinárodních soutěží, o to cennější je tyto zahraniční projekty získat.

Zjistit více

Jedná se o výzkumnou činnost na objednávku podnikatelských subjektů. Podnik formuluje konkrétní problém a obrací se na vysokou školu, aby za úplatu tento problém vyřešila. ŠAVŠ logicky nejčastěji řeší projekty ve spolupráci se svým zakladatelem ŠKODA AUTO, a.s., ale i pro další organizace, např. Siemens nebo AutoSAP.

Zjistit více

Jsou projekty financované z prostředků, které MŠMT přiděluje výzkumným organizacím na podporu specifického výzkumu na vysokých školách, na základě splnění určitých kvantifikovatelných kritérií (počty studentů a absolventů v doktorských studijních programech, počet absolventů magisterských studijních programů, počet tzv. RIV bodů v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací). Součástí řešitelského týmu jsou vždy studující magisterského či doktorského stupně studia (pokud jej vysoká škola nabízí). Podmínky soutěže v tomto případě formuluje příjemce, tj. vysoká škola.

Zjistit více