Katedra informatiky a kvantitativních metod

Katedra informatiky a kvantitativních metod se zaměřuje zejména na výuku předmětů společného základu studijních programů, jejichž cílem je vybavit studenty potřebnými kompetencemi v oblasti ICT a kvantitativních metod. Členové katedry vyučují předměty Informatika I a II , Informační systémy, Řízení projektu, Matematika I a II, Základy statistiky, Statistika, Statistika pro ekonomy v bakalářském programu a předměty Informatika podniku a Ekonometrie v navazujícím magisterském studijním programu. Katedra také nabízí kurzy matematiky určené k vyrovnání rozdílných vstupních znalostí uchazečů o studium a studentů ŠAVŠ. Členové katedry pravidelně uskutečňují jednorázové tematické přednášky na středních školách. Výzkumná činnost katedry se orientuje na projekty statistického zpracování dat a predikce vývoje ekonomických procesů na podnikové i národní úrovni. Partnery projektů jsou zejména ŠKODA AUTO a.s a Sdružení automobilového průmyslu AUTOSAP.

Mgr. Petr Šulc

Vedoucí Katedry informatiky a kvantitativních metod, prorektor pro studijní záležitosti a řízení kvality


Petr Šulc působí ve ŠAVŠ již od jejího založení v roce 2000. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy v Praze, obor Geografie a matematika.
V letech 1992 – 1996 vyučoval na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. V roce 1996 přešel do VOŠ ŠKODA AUTO, kde zastával funkci zástupce ředitele. Podílel se na vzniku ŠKODA AUTO Vysoké školy v letech 1999 -2000. Ve ŠAVŠ poté působil jako prorektor pro studijní záležitosti. Po transformaci ŠKODA AUTO Vysoké školy do podoby samostatné právnické osoby v roce 2013 se stal jejím rektorem. Tuto pozici zastával do roku 2015. Během svého působení ve ŠAVŠ se významným způsobem podílel na všech transformačních, akreditačních a mnoha rozvojových projektech školy. V současnosti je prorektorem pro studijní záležitosti a řízení kvality a vedoucím Katedry informatiky a kvantitativních metod. Zaměřuje se na výuku matematiky a statistiky a poskytuje poradenství posluchačům ŠAVŠ v oblasti organizace studia. Spolupracuje na odborných projektech v oblasti aplikované statistiky.

Specializace:
Matematika, statistika, geografie

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Matematika I
Matematika II
Základy statistiky
Bakalářský seminář

Ing. Drahoslav Dvořák, Ph.D.

Člen Katedry informatiky a kvantitativních metod

Drahoslav Dvořák v současnosti řídí divizi Enterprise Applications & Project Management ve společnosti Mainstream Technologies. Zodpovídá a řídí rozsáhlé IT projekty nejčastěji v oblastech Finance a Utility, má zkušenosti s dodávkami v prostředí mezinárodních organizací.
Vystudoval Hospodářskou fakultu v Liberci, kterou završil tituly Ing (2003) a Ph.D. (2007). Svou diplomovou i disertační práci věnoval oblasti projektového řízení. Za svou diplomovou práci byl odměněn titulem Junior Manager. Postupně pracoval v IT společnostech na pozicích konzultanta, lektora, analytika a projektového manažera. 5 let strávil ve společnosti Microsoft, kde se podílel na podpoře a rozvoji partnerské sítě a následně pracoval jako Solution Specialist pro středně velké a Enterprise klienty.
Je jediným držitelem titulu Microsoft most Valuable Professional pro oblast Projectu v ČR a SR. Je autorem řady odborných publikací věnovaných tématice projektového řízení (Řízení projektů, Řízení portfolio projektů) a IT podpoře (Mistrovství v Microsoft Project 2010, Microsoft Project 2013). Vedle toho publikoval mnoho odborných článků. Na univerzitě působí již vice, než 10 let a vyučuje předměty v českém i anglickém jazyce.

Specializace:
Projektové řízení, Microsoft Project, podniková informatika, cloudové technologie

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Řízení projektu
Project Management
Business Informatics

Ing. Martin Juhas

Člen Katedry informatiky a kvantitativních metod

Martin Juhas je odborníkem v oblasti informačních technologií a podnikových informačních systémů. Problematice informačních technologií se věnuje již od konce 80-tých let minulého století. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Elektronické počítače. Ve svém profesním životě zastával pozice samostatný analytik programátor, školitel, vedoucí oddělení softwarového servisu a aplikační konzultant. V těchto pozicích pracoval ve firmě z oblasti automobilového průmyslu a v IT společnosti vytvářející podnikové informační systémy ERP a nabízející dodávku komplexních IT řešení. Především v průběhu práce v IT společnosti nasbíral mnoho zkušeností z firem různého zaměření po celé České republice.
V oblasti pedagogické se specializuje na obory podnikových informačních systémů, zpracování dat a pokročilých IT dovedností.
Na ŠKODA AUTO Vysoké škole působí od jejího založení v roce 2000.

Specializace:
Informační technologie, podnikové informační systémy, databázové systémy, bezpečnost v informatice, zpracování digitální fotografie

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Informatika (Bc.)
Informační systémy (Bc.)
Počítačová prezentace a digitální fotografie (Bc., Mgr.)
Informatika II. (Bc., Mgr.)
Informatika podniku (Mgr.)

Mgr. Petr Kasal

Člen Katedry informatiky a kvantitativních metod

Petr Kasal je vyučujícím na katedře informatiky a kvantitativních metod. Vystudoval didaktiku matematiky na MFF UK a tělesnou výchovu na FTVS UK. Vystudoval taktéž specializaci na teambuildingové aktivity a outdoorové sporty. Je držitelem řady cvičitelských certifikátů na různé sportovní aktivity v přírodě. V letech 1999 – 2008 působil na Gymnáziu dr. Pekaře v Mladé Boleslavi jako učitel matematiky a tělesné výchovy. Od roku 2006 působí na ŠAVŠ. V oblasti matematiky se zaměřuje na zejména na numerické metody matematické analýzy a didaktiku. Zabývá se také přípravou e-learningových kurzů. Je řešitelem několika smluvních projektů v oblasti statistického zpracování dat.

Specializace:
Didaktika matematiky se zaměřením na ekonomické aplikace, statistika, zvyšování studijní úspěšnosti, plánování a realizace teambuildingových a sportovních akcí, e-learning

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Matematika 1 (Bc.)
Matematika 2 (Bc.)
Statistika (Bc.)
Statistika pro ekonomy (Bc.)
Týmové řešení problémů v nestandardních podmínkách (Bc., Mgr.)

Mgr. Radka Hakl Picková, Ph.D.

Členka Katedry informatiky a kvantitativních metod

Radka Picková vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, nejprve obor Obecná matematika (Bc.) a následně v navazujícím studiu obor Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (Mgr.). Poté studovala na Columbia University in the City of New York, a zde v roce 2013 získala Ph.D. titul na katedře statistiky Graduate School of Arts and Sciences. V letech 2013 – 2015 působila na Universitaet Wien, kde byla členkou vědecko-výzkumné skupiny zabívající se finanční matematikou.
Na ŠKODA AUTO Vysoké škole vyučuje od roku 2015.

Specializace:
Matematika, statistika, ekonometrie

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Matematika I (Bc.)
Matematika II (Bc.)
Statistika (Bc.)
Statistika pro ekonomy (Bc.)
Ekonometrie (Mgr.)

Mgr. Pavel Brom, Ph.D.

Člen Katedry informatiky a kvantitativních metod

Pavel Brom po absolvování obecné fyziky vystudoval specializaci v oboru optika a optoelektronika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Zde v roce 2018 obhájil svou disertační práci na téma Integrovaný e-learning v oblasti optiky a kvantové fyziky v doktorském studijním programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky. Pavel Brom se zabývá využíváním periferií počítače a softwaru k automatizaci řízení, měření i zpracování dat, a to zejména v oblasti výzkumu a vývoje. Ve výuce klade důraz na srozumitelnost a názornost a využívání moderních technologií, jako např. lokálně-vzdálených experimentů z fyziky řízených přes internet. Pro výuku vyvíjí nové vzdálené experimenty a technologie. K jeho největším úspěchům patří návrh elektromagnetického systému vsouvání radionuklidů do mlžné komory ve stálé expozici Mikrokosmos organizace CERN v Ženevě. Mezi zájmy P. Broma patří astronomie, popularizace vědy a techniky, elektronika a počítače, algoritmizace a programování, dále cestování, hudba, společenský tanec a organizování akcí. Od roku 2007 působí ve funkci ředitele Hvězdárny města Mladá Boleslav. Od roku 2011 do současnosti v Mladé Boleslavi každoročně pořádá např. Vědu v ulicích. Ve ŠKODA AUTO Vysoké škole vyučuje od roku 2013.

Specializace:
Fyzika, elektronika a optoelektronika, automatizace měření a zpracování experimentálních dat, popularizace vědy a techniky a její historie

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Matematika 1
Matematika 2
Statistika
Statistika pro ekonomy
Proseminář z matematiky
Fyzika (garant od r. 2019)

doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.

Docentka Katedry informatiky a kvantitativních metod

Eva Jarošová je přední odbornicí na aplikovanou statistiku a dlouholetou vysokoškolskou pedagožkou. Vystudovala Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, obor Technická kybernetika (Ing.) a později tamtéž absolvovala vědeckou aspiranturu v oboru Technická kybernetika (CSc). V roce 2004 byla na Vysoké škole ekonomické v Praze jmenována docentkou v oboru Statistika.
Do roku 1990 pracovala jako vědecký pracovník ve Státním výzkumném ústavu pro stavbu strojů v Běchovicích, od té doby se věnuje pedagogické činnosti (do roku 2012 na VŠE v Praze). Řadu let působila v České společnosti pro jakost jako člen odborné skupiny pro statistické metody a v současnosti pracuje také v technické normalizační komisi TNK4 České agentury pro standardizaci (dřívější Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví).
Publikovala řadu odborných článků, zejména z oblasti statistických metod řízení jakosti a linárních modelů, a je spoluautorkou několika knih. V oblasti pedagogické se specializuje na obory statistika a statistické metody řízení jakosti.
Docentkou ŠKODA AUTO Vysoké školy je od roku 2008.

Specializace:
Statistické modelování, statistická regulace procesu, statistická přejímka, spolehlivost, navrhování experimentů

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Statistika (Bc.)
Statistika pro ekonomy (Bc.)
Statistické metody managementu kvality I (Bc.)
Statistické metody managementu kvality II (Mgr.)