Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky

Katedra garantuje výuku předmětů z oblasti logistiky, kvality a automobilové techniky. Kromě výuky klasických předmětů zajišťuje, ve spolupráci se specialisty a manažery ŠKODA AUTO a.s., také předměty zaměřené na trénink dovedností a získávání zkušeností. Standardem jsou exkurze špičkových řešení a výuka formou manažerských her. Studium je jako první v ČR akreditováno Evropskou logistickou asociací s možností získání titulu cEJLog. Katedra je řešitelem řady vědeckovýzkumných projektů a projektů pro praxi, zejména pro společnost ŠKODA AUTO a.s. a Siemens s.r.o.

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog., ING-PEAD IGIP

Vedoucí Katedry logistiky, kvality a automobilové techniky

Radim Lenort vystudoval Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obory Ekonomika a management v metalurgii (Ing.) a Učitelství odborných předmětů. Na stejném pracovišti úspěšně ukončil doktorské studium v oboru Řízení a ekonomika podniku (Ph.D.), habilitační řízení v oboru Řízení průmyslových systémů (doc.) a řízení ke jmenování profesorem ve stejnojmenném oboru (prof.). Získal titul ING-PEAD IGIP International Engineering Educator udělovaný společností International Society for Engineering Education (IGIP – Švýcarsko) a auditora logistiky na Logistické akademii (ALog.). Dlouhodobě působil jako hostující profesor na AGH University of Science and Technology (Polsko) a Opole University of Technology (Polsko). Absolvoval stáže na Dresden University of Applied Sciences (Německo), Regensburg University of Applied Sciences (Německo), Seinajoki University of Applied Sciences (Finsko) a Moscow State Institute of Steel and Alloys (Rusko).
Jeho pedagogická a vědecká činnost je orientována na oblast průmyslové logistiky a řízení průmyslových dodavatelských řetězců. Je logistický auditor, člen Komory logistických auditorů, Slovenské společnosti logistiky, garant certifikační a vzdělávací organizace Logistická akademie, garant členství ŠAVŠ v České logistické asociaci a GNSS Centre of Excellence, lektor kurzů pro podnikatelskou sféru, řešitel nebo spoluřešitel více než 50 vědecko-výzkumných projektů (podporovaných např. Grantovou agenturou České republiky, Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo fondy EU) a projektů smluvního výzkumu (mimo jiné pro ŠKODA AUTO a.s., Siemens s.r.o.). Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu, členem vědeckých rad dvou univerzit, členem redakčních rad domácích a zahraničních časopisů (např. Archives of Transport indexovaného v databázi Scopus), garantem mezinárodních konferencí a kongresů (např. Carpathian Logistics Congress nebo Metal indexovaných v databázích Web of Science a Scopus). Je autorem a spoluautorem více než 200 publikací s více než 380 ohlasy v databázi Web of Science (H-index 12).
Na ŠKODA AUTO Vysoké škole působí od roku 2012.

Specializace:
Logistika průmyslového podniku, řízení průmyslových dodavatelských řetězců, optimalizace průmyslových procesů

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Logistika podniku (Bc.)
Diplomový seminář I (Mgr.)
Diplomový seminář II (Mgr.)

Ing. Josef Bradáč, Ph.D.

Odborný asistent Katedry logistiky, kvality a automobilové techniky


Josef Bradáč vystudoval Technickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, obor Obchod a podnikání s technikou (Ing.). Poté na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci úspěšně ukončil doktorské studium v oboru Strojírenská technologie (Ph.D.). Absolvoval stáže na Welding Research Institute (Slovensko) a na University of Applied Sciences Upper Austria (Rakousko). Pracoval jako specialista vývoje svařené karoserie a projektant svařovacích linek ve společnosti ŠKODA AUTO.
Jeho pedagogická a vědecká činnost je zaměřena na strojírenskou výrobu a automobilovou techniku. Je člen České společnosti pro jakost, České společnosti pro mechaniku a České společnosti pro nové materiály a technologie. Podílel se na projektu letní školy Global Management in Automotive Industry a Green Solutions for Business and Industry. Je lektor odborných kurzů celoživotního vzdělávání. Je členem Akademické rady a Akademického senátu ŠKODA AUTO Vysoké školy. Je autorem a spoluautorem odborných článků zařazených v databázi Scopus a Web of Science.
Na ŠKODA AUTO Vysoké škole působí od roku 2012.

Specializace:
Strojírenská výroba, nové materiály a technologie, automobilová technika

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Základy strojírenské výroby (Bc.)
Základy automobilové techniky (Bc.)
Nové trendy v automobilovém průmyslu (Bc.)

Doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.

Docent Katedry logistiky, kvality a automobilové techniky


Jan Fábry je dlouholetým vysokoškolským pedagogem. Vystudoval magisterský obor Operační výzkum na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a doktorský obor Ekonometrie a operační výzkum na téže fakultě. V roce 2015 získal v tomto oboru docenturu.
Od roku 2002 působí na katedře ekonometrie VŠE v Praze, od roku 2016 je členem katedry logistiky, kvality a automobilové techniky ŠAVŠ v Mladé Boleslavi. Publikoval řadu odborných článků, zejména z oblasti aplikace matematických modelů v dopravě a výrobní logistice. Je autorem a spoluautorem několika vysokoškolských učebních textů. Je dlouholetým členem a tajemníkem České společnosti pro operační výzkum.
Byl členem řešitelských týmů v grantových projektech zaměřených na optimalizaci logistických procesů, podílí se na smluvních projektech se ŠKODA AUTO a dalšími subjekty z oblasti výroby a dopravy.
Je členem Akademické rady ŠAVŠ v Mladé Boleslavi a Oborové rady doktorského studijního oboru Ekonometrie a operační výzkum na VŠE v Praze.

Specializace:
Operační výzkum, matematické modelování, optimalizace, modelování produkčních a logistických systémů, diskrétní modely v operačním výzkumu, simulace logistických procesů

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Operační výzkum I (Bc.)
Operační výzkum II (Mgr.)
Počítačová simulace logistických procesů I (Bc.)
Modelování produkčních a logistických systémů (Mgr.)
Praktikum z operačního výzkumu (Bc. a Mgr.)

Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D., EUR ING

Člen Katedry logistiky, kvality a automobilové techniky


Martin Folta je předním českým uznávaným specialistou v oboru managementu kvality v automobilovém průmyslu. Absolvoval dva studijní programy na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava zaměřené na procesní inženýrství (management kvality) a metalurgické inženýrství (ekonomika a management v metalurgii). Následně v rámci postgraduálního programu (Ph.D.) na stejné univerzitě zakončil doktorské studium se specializací na Řízení průmyslových systémů (management kvality).
Je nositelem titulu evropského inženýra "EUR ING" a disponuje mnoholetými praktickými zkušenostmi v oboru managementu kvality na základě působení v privátním firemním prostředí dodavatelského řetězce automobilového průmyslu na různých výkonných a řídicích funkcích.
V současnosti zastává pozici nezávislého mezinárodního certifikačního auditora IATF (International Automotive Task Force) dozorujícího nad naplňováním požadavků systémů řízení v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu. Jako zkušený auditor procesu dle metodiky VDA 6.3 byl v roce 2013 schválen organizací VDA QMC v Berlíně oficiálním školitelem této metodiky a následně jmenován zkušebním komisařem, který posuzuje odbornou kvalifikaci procesních auditorů. Dále poskytuje poradenské služby v oblasti managementu kvality a jako profesionální trenér školí přístupy, metody a nástroje vyplývající ze stále náročnějších požadavků automobilového průmyslu. Je držitelem několika světově uznávaných certifikátů opravňujících k výkonu výše uvedených profesních činností.
Od roku 2008 pedagogicky působí na Vysoké škole ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi jako garant předmětů v oblasti managementu kvality. Z pozice vedoucího závěrečných bakalářských a diplomových prací svým studentům poskytuje podporu a cenné rady za účelem úspěšného absolvování studijních specializací garantovaných Katedrou logistiky, kvality a automobilové techniky. Je pravidelným členem komisí státních závěrečných zkoušek. Jako autor mnoha odborných publikací přispívá k osvětě v oblasti managementu kvality.

Specializace:
Management kvality, systémy řízení v organizacích a jejich požadavky, management kvality v automobilovém průmyslu, řízení kvality v dodavatelských řetězcích, auditorská činnost, metody a nástroje plánování a zlepšování kvality, metodiky řešení problémů

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Management kvality (Bc.)
Management kvality v automobilovém průmyslu (Bc., Mgr.)
Management kvality dodavatelů (Mgr.)
Vybrané kapitoly z managementu kvality (Bc., Mgr.)

Ing. David Holman, Ph.D.

Odborný asistent, zástupce vedoucího Katedry Logistiky, kvality a automobilové techniky

David Holman působí v současné době jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry Logistiky, kvality a automobilové techniky a garant/lektor úspěšných komerčních kurzů ve ŠKODA AUTO Vysoké škole. Zároveň přednáší na zahraničních univerzitách v Německu, Finsku a Rusku a v rámci mezinárodních letních škol Globální řízení v automobilovém průmyslu. Má bohaté praktické zkušenosti z předchozího působení ve strategickém oddělení Plánování logistiky značky ve ŠKODA AUTO a.s. a je členem Komory logistických auditorů a České logistické asociace. Je řešitel a spoluřešitel vzdělávacích a vědecko-výzkumných projektů a projektů smluvního výzkumu. Je členem vědeckého výboru mezinárodní vědecké konference Carpathian Logistics Congress indexované v databázi Web of Science a Scopus. Je autorem a spoluautorem několika desítek publikací s ohlasy v databázi Web of Science. Ve výuce, vědeckých a komerčních projektech a publikační činnosti se věnuje problematice využití systémového myšlení (je autorem Celostního přístupu v systémovém myšlení), využití principů LEAN a udržitelnosti v logistice a řízení dodavatelských řetězců nejen v automobilovém průmyslu. Aktuálně řeší Joint Enterprise University Learning (JEUL), mezinárodní projekt Erasmus+, studující nové potřeby absolventů pro uplatnění v mezinárodní praxi ve spolupráci s evropskými, čínskými a vietnamskými univerzitami a vědecko-výzkumný projekt OP PIK vyvíjející prediktivní plánovací aplikaci 4.0.

Specializace:
Systémové myšlení, řízení dodavatelských řetězců, principy Lean a logistické teorie

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Inovativní trendy v řízení mezinárodních dodavatelských řetězců
Řízení dodavatelských řetězců
Štíhlé dodavatelské řetězce
Vybrané otázky z oblasti nákupu
Vybrané příklady z logistické praxe

doc. Ing. Jiří David, Ph.D.

Docent Katedry logistiky, kvality a automobilové techniky

Jiří David vystudoval Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Automatizace a počítačová technika v metalurgii (Ing.) Na stejném pracovišti úspěšně ukončil doktorské studium v oboru Automatizace technologických procesů (Ph.D.), habilitační řízení v oboru Řízení strojů a procesů (doc.).
Jeho pedagogická a vědecká činnost je orientována na oblast průmyslové automatizace, metod umělé inteligence a řízení spolehlivosti a údržby průmyslových zařízení a procesů. Je člen České společnosti pro údržbu, kde úspěšně absolvoval kurz Interního auditora systému řízení údržby a člen předsednictva Českomoravské společnosti pro automatizaci, řešitel nebo spoluřešitel více než 20 vědecko-výzkumných projektů (podporovaných např. Grantovou agenturou České republiky, Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo fondy EU) a projektů smluvního výzkumu (mimo jiné pro ČEZ a.s., ÚAM Brno). Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu. Je autorem a spoluautorem 15 inženýrských děl s ochranou duševního vlastnictví včetně 2 patentů a více než 100 publikací s více než 40 ohlasy v databázi Web of Science (H-index 5).
Na ŠKODA AUTO Vysoké školy působí od roku 2019.

Specializace:
Průmyslová automatizace, metody umělé inteligence, teorie spolehlivosti a údržby

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Elektrotechnika (Mgr.)
Automatické řízení (Mgr.)
Umělá inteligence (Mgr.)

prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.

Profesor Katedry logistiky, kvality a automobilové techniky

Otto Pastor je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, obor ekonomika a řízení energetiky. Vědeckou hodnost kandidáta ekonomických věd získal v oboru odvětvové a průřezové ekonomiky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Titul Dr. získal na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze ve studijním oboru Ekonometrie a operační výzkum, jmenování profesorem v oboru Technologie a management v dopravě a telekomunikacích na Fakultě dopravní ČVUT v Praze. Jeho vědecko-pedagogické zájmy zahrnují zejména problematiku ekonomiky podniku, managementu a logistiky, projektového managementu a aplikaci a rozpracování ekonomicko-matematických metod pro optimalizaci provozu a rozvoje síťových odvětví a metod pro optimalizaci provozu a rozvoje logistických řetězců.
Na ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s působí od roku 2013, kde v současné době vyučuje předmět Manažerské rozhodování (Bc., Mgr.). Působí i na Fakultě dopravní ČVUT v Praze, kde v současné době vyučuje předměty Ekonomicko-matematické modely, Metody ekonomických analýz (Bc., Mgr.) a vybrané předměty doktorského studia. Je zde školitelem a garantem doktorského studijního oboru Dopravní logistika.

Specializace:
Operační výzkum, metody ekonomických analýz, logistika

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Manažerské rozhodování (Bc., Mgr.)

Ing. David Staš, Ph.D.

Člen Katedry logistiky, kvality a automobilové techniky


David Staš vystudoval Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Ekonomika a management v metalurgii (Ing.). Na stejném pracovišti úspěšně ukončil doktorské studium v oboru Řízení a ekonomika podniku (Ph.D.), které absolvoval v průběhu zaměstnání. Má patnáctiletou praxi v hutnickém a strojírenském průmyslovém odvětví a to zejména v oblastech: výrobní technologie a rozvoj výrobní základny, řízení strategických projektů, operativní a taktické plánování, implementace rozvoje a tréninku LEAN technik a nástrojů. Působil jako hostující pedagog na Vysoké škole báňské TU Ostrava a také jako lektor a oponent Logistické akademie pořádané společností PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. Absolvoval stáže na Dresden University of Applied Sciences (Německo), Regensburg University of Applied Sciences (Německo) a Seinajoki University of Applied Sciences (Finsko).
Jeho pedagogická a vědecká činnost je orientována na oblast řízení průmyslových systémů a průmyslové logistiky. Jeho výzkumné a publikační aktivity jsou zaměřeny na metody štíhlé výroby, průmyslovou logistiku, řízení a optimalizaci průmyslových systémů. Aktivně v rámci projektových a poradenských činností spolupracuje s podniky automobilového, strojírenského a hutního průmyslu. Je aktivním lektorem kurzů pro podnikatelskou sféru, řešitel nebo spoluřešitel vědecko-výzkumných projektů (podporovaných např. Grantovou agenturou České republiky, Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo fondy EU) a projektů smluvního výzkumu (mimo jiné pro ŠKODA AUTO a.s., Siemens s.r.o.). Je členem pracovního týmu Zelené logistiky ve ŠKODA AUTO a.s. Je členem programového výboru a recenzent pro Carpathian Logistics Congress a recenzent časopisu Sustainability (Švýcarsko). Je autorem a spoluautorem více než 40-ti publikací s více než 90-ti ohlasy v databázi Web of Science.
Na ŠKODA AUTO Vysoká škola působí od roku 2013.

Specializace:
Optimalizace průmyslových procesů, logistika průmyslového podniku, řízení průmyslových dodavatelských řetězců

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Logistika podniku (Bc.)
Organizace a řízení výroby (Bc.)
Organizace a řízení výroby II. (Mgr.)
Plánování a řízení výroby v automobilovém průmyslu (Bc., Mgr.)
Zelená logistika (Bc., Mgr.)

Ing. Pavel Wicher, Ph.D.

Odborný asistent Katedry marketingu a managementu


Pavel Wicher je akademickým pracovníkem na Katedře logistiky, kvality a automobilové techniky, současně působí také na Katedře ekonomiky a managementu v průmyslu Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, kde rovněž absolvoval bakalářské a inženýrské studium v oboru Ekonomika a management v průmyslu. Na stejné univerzitě v roce 2015 absolvoval doktorské studium v oboru Řízení průmyslových systémů. Získal ceny děkana a rektora za nejlepšího doktoranda Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství. Absolvoval dlouhodobé a krátkodobé stáže na univerzitách v Číně, Rusku, Finsku, Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku. Jeho odborná činnost je orientována zejména na logistiku, řízení dodavatelských řetězců a projektový management. Je řešitelem a spoluřešitelem řady projektů pro průmyslové podniky (např.: ŠKODA AUTO a.s., Siemens, s.r.o., ArcelorMittal Ostrava a.s., V-PODLAHY, s.r.o., KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o., OZO Ostrava s.r.o., Tiskárna Baloušek, s.r.o.) a vědecko-výzkumných projektů (podporovaných např. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo fondy EU). Je autorem a spoluautorem více než 40 publikací (monografií, odborných článků v časopisech evidovaných ve světových databázích, referátů na konferencích a seminářích).
Na ŠKODA AUTO Vysoké škole působí od roku 2012.

Specializace:
Logistika, řízení dodavatelských řetězců, řízení výrobních procesů, projektový management, exaktní metody rozhodování

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Simulace řízení dodavatelských řetězců
Projektový management
Logistika podniku
Organization and Management of Production

Ing. et Bc. Jiří Sobotka, Ph.D., ING-PEAD IGIP

Odborný asistent Katedry logistiky, kvality a automobilové techniky


Jiří Sobotka vystudoval Fakultu strojní Technické univerzity v Liberci, obor Strojírenská technologie (Ing.). Na stejném pracovišti úspěšně ukončil doktorské studium v oboru Strojírenská technologie (Ph.D.). V rámci kombinovaného studia Pedagogické fakulty na UJEP v Ústí nad Labem získal titul Bc. v obou Pedagogicko-psychologická způsobilost. Získal titul ING.PEAD.IGIP International Engineering Educator udělovaný společností International Society for Engineering Education. V rámci programu ERASMUS působil jako hostující profesor na Trakya Üniversitesi (Turecko) a absolvoval roční studijní pobyt na Linköpings Universitet (Švédsko).
Jeho pedagogická a vědecká činnost je orientována na oblast strojírenské technologie a fyzikální metalurgie. Je členem České společnosti pro výzkum zpracování plechů. Podílel se na projektu letní školy Global Managment in Automotive Industry. Je autorem a spoluautorem odborných článků zařazených v databázi Scopus a Web of Science.
Na ŠKODA AUTO Vysoké školy působí od roku 2007.

Specializace:
Strojírenská výroba, bezkontaktní způsoby měření deformace, fyzika pevné fáze

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Základy strojírenské výroby (Bc.)
Základy automobilové techniky (Bc.)

ing. František Starý

Ing. František Starý

Odborný asistent Katedry logistiky, kvality a automobilové techniky


František Starý vystudoval Strojní fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Výrobní stroje a zařízení (Ing.). V letech 2008 - 2019 zde působil jako odborný asistent na Ústavu konstruování a částí strojů. Jeho pedagogická činnost je zaměřena na výrobní dokumentaci a dimenzování strojních součástí. Je autorem a spoluautorem odborných článků zařazených v databázi Scopus a Web of Science. Na ŠKODA AUTO Vysoké škole působí od roku 2019.

Specializace: Strojírenská výroba, CAD, dimenzování součástí, řízení zkušebních stanovišť.

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole: Strojírenská výroba (Bc.) Konstruování (Bc.) Části strojů (Bc.) CAD (Bc.)