Menu

Corporate Governance

Corporate Governance ve ŠKODA AUTO

Corporate Governance je systém, kterým je společnost vedena a kontrolována. Definuje distribuci práv a povinností mezi zainteresovanými stranami ve společnosti jako jsou akcionáři, výkonný management, statutární orgány, zaměstnanci a zákazníci. Jedná se o soubor právních a exekutivních metod a postupů, zavazující společnost k udržování vyváženého vztahu mezi společností samou a jejími zaměstnanci.

Cílem je odpovědné, kvalifikované a transparentní vedení podniků, které je zaměřeno na dlouhodobý úspěch společnosti a ochranu zájmů zainteresovaných skupin.

Skupina ŠKODA AUTO přikládá zásadní význam tomu, aby byla ze strany zaměstnanců, obchodních partnerů, všech svých zákazníků a veřejnosti vůbec vnímána jako úspěšná a přitom transparentní a informačně otevřená společnost.

Skupina ŠKODA AUTO se od roku 2007 hlásí k relevantním doporučením a pravidlům Kodexu správy a řízení společností, založeného na principech OECD (dále jen Kodex). Naším cílem je prostřednictvím neustálého zlepšování interních procesů a postupů v souladu s Kodexem dále podporovat transparentnost a dodržování etického chování v podnikatelské praxi České republiky.

Zároveň se firemní politika opírá i o principy upravené v Etickém kodexu skupiny ŠKODA AUTO. Přijatý Etický kodex je založen na uplatnění obecně přijatých společenských hodnot.

Integrita

Ve společnosti ŠKODA AUTO věříme, že pouze trvalé a spolehlivé jednání v souladu s principy Integrity a zásadami Compliance umožní naší společnosti získat a posílit důvěru jejích zaměstnanců, zákazníků, akcionářů, obchodních partnerů a široké veřejnosti. Naším cílem je být příkladem v dodržování principů Integrity a zásad Compliance. Touto cestou chceme v budoucnu posilovat důvěru a zachovat integritu naší společnosti.

Jednání v souladu s principy Integrity je nedílnou součástí koncernové strategie TOGETHER 2025+, a je proto stejně důležité jako kvalita našich produktů, naše finanční cíle a spokojenost našich zákazníků. Díky našemu ambicióznímu programu implementace principů Integrity a zásad koncernu Volkswagen, podporujících každodenní jednání všech zaměstnanců společnosti v souladu s jejich poselstvím, jsme připraveni čelit budoucím výzvám.

Klíčová iniciativa „Integrity program“ je rovněž součástí programu Together4Integrity. Jejím cílem je zvýšit mezi zaměstnanci a vedením koncernu Volkswagen povědomí o tématu Integrita a jeho důležitosti coby základu obchodních aktivit a vytvořit kulturu, kde bude jednání v souladu s principy Integrity nejen trvale možné, ale bude vnímáno jako samozřejmost. Toto jednání je spojeno také s podporou konstruktivního řešení v případě pochybení, otevřenou komunikací důvodů vedoucích k jednotlivým rozhodnutím a posilováním odvahy upozornit nadřízené na případná rizika nebo problémy.

Integrita je pro nás základem profesionálního chování, přičemž to hlavní, o co usilujeme, je: udělat v dané situaci tu správnou věc.

Jelikož je Integrita základem naší obchodní činnosti, musí mít vliv na všechny úrovně společnosti. To znamená, že je Integrita povinným kritériem v rámci všech rozhodnutí představenstva společnosti: všechny návrhy předložené představenstvu společnosti musí obsahovat stanovisko příslušného útvaru společnosti k tomu, jak daná rozhodnutí přispívají k dodržování principům Integrity a zásadám Compliance koncernu Volkswagen či zda/ jaká případná rizika v rámci Integrity nebo Compliance jsou s ním spojena a jakým způsobem mohou být zmírněna.

Další informace o tématu Integrity v koncernu Volkswagen naleznete na následující stránce: https://www.volkswagenag.com/en/sustainability/integrity.html (obsah v anglickém jazyce).

Compliance

Společnost ŠKODA AUTO a.s. a celá skupina ŠKODA AUTO věnuje zvláštní pozornost povinnosti dodržovat právní předpisy, vnitřní předpisy, etická a další dobrovolně přijatá pravidla. Compliance se neomezuje pouze na obchodní vztahy, ale vztahuje se na všechny činnosti uvnitř i vně skupiny. Tímto přístupem skupina ŠKODA AUTO dává najevo, že její jednání bude odpovídat požadavkům právních a etických pravidel platných pro hospodářskou soutěž, finanční a daňový sektor, ochranu životního prostředí a zaměstnanecké vztahy včetně zajištění rovných příležitostí.

Za účelem dodržování výše uvedených hodnot existuje ve ŠKODA AUTO útvar Governance, Risk & Compliance. Útvar mimo jiné poskytuje poradenství ve všech otázkách compliance a vhodnými opatřeními zvyšuje povědomí o významu compliance mezi zaměstnanci a třetími stranami. Pro potřeby zmíněného poradenství slouží ve společnosti ŠKODA AUTO e-mailová adresa compliance@skoda-auto.cz.

Skupina ŠKODA AUTO je přesvědčena, že ekonomický úspěch je udržitelný jedině chováním se podle pravidel. Tato dobrovolně přijatá pravidla tvořená zákonnými a vnitřními požadavky, povinnostmi z přijatých závazků a etickými principy tvoří nedílnou součást společnosti a jsou východisky pro rozhodování. Činnosti spadající pod compliance přispívají k plnění strategie navržené v koncernu Volkswagen a jsou zahrnuty do celosvětového úsilí o compliance.

Etický kodex

Etický kodex shrnuje základní principy jednání zaměstnanců skupiny ŠKODA AUTO a slouží jako pomůcka při zvládání právních a etických výzev.

Dobrá pověst skupiny ŠKODA AUTO je zásadní hodnotou, která závisí na odhodlání zaměstnanců po celém světě jednat v souladu s naším etickým kodexem a v souladu se všemi právními předpisy. Zásady chování zde uvedené se staly nedílnou součástí firemní kultury.

Etický kodex je ke stažení zde:Česká verzeAnglická verzeNěmecká verze

Systém pro zpracování podnětů ve společnosti

Jednání v souladu s platnými právními a interními předpisy představuje pro koncern Volkswagen a jeho společnosti jednu z nejvyšších priorit. Systém pro zpracování podnětů ve společnosti nabízí našim zaměstnancům, obchodním partnerům a dalším osobám, které mají důvodné podezření na porušení platných právních a/nebo interních předpisů v naší společnosti, diskrétní a spolehlivou možnost jak na takové jednání upozornit. Systém pro zpracování podnětů se řídí zásadami, kterými jsou především bezpečnost, spravedlivost a důvěra. Tyto zásady platí stejně pro oznamovatele jako pro osoby dotčené v podnětu. Cílem Systému pro zpracování podnětů ve společnosti je především zamezit možným škodám, které by mohly v případě porušování platných právních a interních pravidel vzniknout naší společnosti, jejím zaměstnancům či obchodním partnerům.

Zpracování podnětů ve společnosti se řídí následujícími zásadami:

 • Oznamovatel může svůj podnět nahlásit kdykoliv a v jakémkoliv jazyce.
 • Oznamovatel si může vybrat z několika různých způsobů pro nahlášení podnětů (viz níže).
 • Oznamovatel může podnět nahlásit anonymně či pod svým jménem.
 • Při zpracování podnětu ve společnosti je dodržována maximální diskrétnost (princip „need to know“).
 • Vyšetřování je zahájeno po zohlednění skutečností uvedených v podnětu a po pečlivém posouzení důvodného podezření na porušení platných právních a/nebo interních předpisů.
 • Podněty jsou prověřovány spravedlivě, ve stanovených lhůtách a s ohledem na sensitivitu informací.
 • Osoba, která nahlásí podnět, má právo na ochranu oznamovatele ze strany společnosti dle příslušné interní normy.
 • S osobami dotčenými v podnětu je jednáno spravedlivě, a dokud není potvrzeno podezření uvedené v podnětu a není prokázáno porušení platných právních a/nebo interních předpisů, jsou tyto osoby považovány za nevinné.
 • Za závažné porušení platných právních předpisů a/nebo interních předpisů je považováno takové jednání, které závažným způsobem poškozuje zejména finanční zájmy nebo zájmy spojené s dobrou pověstí koncernu VW nebo některé z jeho koncernových společností nebo u něhož došlo v závažné míře k porušení základních etických hodnot koncernu VW.
 • Zaměstnanci v managementu jsou povinni vždy ohlásit podezření na závažné porušení platných právních a/nebo interních předpisů.
 • Zneužití Systému pro zpracování podnětů není tolerováno a je považováno za závažné porušení platných předpisů a zásad Systému pro zpracování podnětů ve společnosti.

 Oznamovatelům jsou k dispozici následující možnosti, jak mohou své podněty podávat (a to kdykoliv a v jakémkoliv jazyce):

 • Osobně Centrálnímu prošetřovacímu orgánu pro řešení podnětů v koncernu Volkswagen*Central Investigation Office (K-ICW)Porschestraße 1, 384 40 Wolfsburg (centrum)
 • Poštou na adresuCentral Investigation OfficeBox 171738436 Wolfsburg (downtown), Germany
 • Telefonickyna bezplatnou linku +800 444 46300 (dostupnost 24x7 vč. možnosti komunikace v českém jazyce)**V případě, že poskytovatel služeb nepodporuje výše uvedenou bezplatnou linku, lze podnět nahlásit na následujícím telefonním čísle +49 5361 946300 (nejedná se o bezplatnou linku).
 • Kontaktováním Ombudsmanů (externí advokáti)Jedná se o externí neutrální advokáty jmenované koncernem Volkswagen, kteří jsou k dispozici oznamovatelům pro příjem podnětů.Služby ombudsmanů jsou dostupné v různých jazycích vč. češtiny.Ombudsman podléhá jakožto advokát povinnosti mlčenlivosti, dle domluvy s oznamovatelem proto postupuje pouze ty informace, které chce oznamovatel dále předat Centrálnímu prošetřovacímu orgánu.Identitu oznamovatele předá Ombudsman dále jen tehdy, jestliže si to oznamovatel výslovně přeje. Ombudsman nikdy sám neprovádí vyšetřování, nýbrž pouze prověřuje oznámení z hlediska jejich opodstatněnosti a hodnověrnosti.Kontaktní detaily ombudsmanů naleznete na následujících webových stránkách:anglický jazyk: www.ombudsmen-of-volkswagen.comněmecký jazyk: www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.de
 • Jedná se o externí neutrální advokáty jmenované koncernem Volkswagen, kteří jsou k dispozici oznamovatelům pro příjem podnětů.
 • Služby ombudsmanů jsou dostupné v různých jazycích vč. češtiny.
 • Ombudsman podléhá jakožto advokát povinnosti mlčenlivosti, dle domluvy s oznamovatelem proto postupuje pouze ty informace, které chce oznamovatel dále předat Centrálnímu prošetřovacímu orgánu.
 • Identitu oznamovatele předá Ombudsman dále jen tehdy, jestliže si to oznamovatel výslovně přeje. Ombudsman nikdy sám neprovádí vyšetřování, nýbrž pouze prověřuje oznámení z hlediska jejich opodstatněnosti a hodnověrnosti.
 • Kontaktní detaily ombudsmanů naleznete na následujících webových stránkách:anglický jazyk: www.ombudsmen-of-volkswagen.comněmecký jazyk: www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.de

Další informace o Centrálním systému pro zpracování podnětů v koncernu Volkswagen naleznete na následující webové stránce https://www.volkswagenag.com/en/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html.

*) V takovém případě si prosím v předstihu sjednejte schůzku prostřednictvím e-mailové adresy io@volkswagen.de.

**) V případě technických problémů s dostupností uvedené telefonní linky prosím použijte ostatní dostupné kontakty pro hlášení podnětů.

Řízení rizik

Struktura řízení rizik ve skupině ŠKODA AUTO je založena na jednotném principu řízení rizik v koncernu Volkswagen, který vychází z požadavků německého zákona. Řízení rizik jako operativní součást podnikatelského procesu musí jednotlivá rizika podrobně identifikovat, posoudit jejich rozsah, uvést opatření k jejich odstranění a přinést důkaz o jejich účinnosti.

Celosvětové působení skupiny ŠKODA AUTO na automobilových trzích přináší řadu rizik, která mohou negativně ovlivnit její finanční výsledky a úspěch v podnikání. Na druhou stranu mohou změny ekonomického a právního prostředí vést ke vzniku příležitostí, které se skupina snaží využít k upevnění a k dalšímu zlepšení své konkurenční pozice.

NEWSLETTERBuďte v obrazeZjistit více