Menu

Věda a výzkum na ŠAVŠ

V roce 2012 se ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s. stala výzkumnou organizací, zapsanou v seznamu Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace. Od roku 2017 je zapsána do Seznamu výzkumných organizací (SVO) nově vedeném MŠMT ČR.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. je kolektivním členem
České společnosti ekonomické.

ea4d7803-794e-40b1-8b08-a678d3ec5fef.jpg

ŠKODA AUTO Vysoká škola o.ps. získala v roce 2005 akreditaci oborů navazujícího magisterského studia, když mimo jiné prokázala, že má výzkumný a vývojový potenciál. Dalšímu rozvoji tohoto potenciálu průběžně přizpůsobuje své organizační a řídící procesy, i personální opatření.

Od roku 2006 ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s. pravidelně podává návrhy projektů GAČR, kde uspěla zejména v oblasti Ekonomie a Práva.

V roce 2007 založila škola vlastní interní grantovou agenturu (IGA) s poměrně významným rozpočtem (vzhledem k velikosti školy, měřené počty studentů a podílu na celkovém rozpočtu).

Od roku 2015 škola čerpá fondy pro podporu studentských projektů od Ministerstva školství (Studentská grantová soutěž - SGS).

V roce 2020 získala ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s. podporu na Dlouhodobý Koncepční Rozvoj Výzkumné Organizace (DKRVO).

Výsledky všech projektů jsou pravidelně prezentovány v rámci tzv. Research Open Day, které jsou určeny pro lepší komunikaci výzkumných výsledků školy. Tyto výsledky jsou publikovány v řadě odborných tuzemských i zahraničních časopisů. Publikace jsou sledovány a zadávány do databáze RIV. Akademičtí pracovníci také vydali a vydávají řadu celostátních vysokoškolských učebnic.

Jedním z dalších cílů ŠKODA AUTO Vysoké školy je získání doktorského stupně studia a rozšíření výzkumu a vývoje i do oblasti studentského výzkumu v rámci Studentské Grantové Soutěže (SGS) a Interní Grantové Agentury (IGA). 

Studentská grantová soutěž

Cílem Studentské grantové soutěže ŠKODA AUTO Vysoké školy je podpora vědeckých projektů studujících magisterského studijního programu, které souvisí s jejich vzděláváním. Podpořeny mohou být i projekty na organizaci studentské vědecké konference, konané k publikaci výsledků studentských vědeckých projektů na ŠKODA AUTO Vysoké škole.

Předseda Grantové komise ŠAVŠ, se souhlasem rektora, vyhlašuje dnem 20. 10. 2021 STUDENTSKOU GRANTOVOU SOUTĚŽ pro rok 2022.

Soutěž se řídí zveřejněnými Zásadami Studentské grantové soutěže ŠAVŠ. Soutěžní lhůta začíná dnem vyhlášení a končí 15. 12. 2021. Vyplněnou grantovou přihlášku odevzdají. navrhovatelé pracovnici
oddělení VaV Ing. Ladě Honzákové, která zajišťuje administraci projektů Studentské grantové soutěže na ŠKODA AUTO Vysoké škole.

Věda a výzkum - kontakty

Dr. Jan Lachman

Prorektor pro vědu a výzkum

Bc. Věra Herčuthová

Specialista oddělení pro výzkumnou a tvůrčí činnost

Mgr. Kristýna Heršálková

Specialista oddělení pro výzkumnou a tvůrčí činnost

Ing. Lada Honzáková

Specialista oddělení pro výzkumnou a tvůrčí činnost