Menu

Přijímací řízení ke studiu 

Jak probíhá přijímací řízení na ŠAVŠ?

Jak postupovat při podání přihlášky?

Zjistěte více! Podmínky k přijetí ke studiu

Uchazeči do bakalářských i navazujících magisterských studijních programů a specializací v českém jazyce jsou přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Podmínkou přijetí ke studiu na ŠAVŠ je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného vykonáním maturitní zkoušky, respektive úspěšné absolvování bakalářského studia.

Studentem ŠAVŠ se může stát každý uchazeč, který doloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, respektive diplomu osvědčujícího úspěšné absolvování bakalářského studia.  

Podmínky přijetí ke studiu detailně upravuje interní předpis Pokyn rektora k přijímacímu řízení, který naleznete níže. Rozhodnutí o přijetí ke studiu se vyhotovuje písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Pozvánku k zápisu do studia obdrží uchazeč spolu s rozhodnutím o přijetí, nebo později samostatně.

Pokyn rektora k přijímacímu řízení LS 23/24, ZS 24/25.pdf

Uchazeči s vynikajícími studijními předpoklady mohou požádat o zařazení do Motivačního programu. Studentům zařazeným do Motivačního programu je přiznáno stipendium ve výši školného nebo jeho poměrné části. Podrobnosti o podmínkách zařazení do Motivačního programu a o stipendiích poskytovaných v jeho rámci naleznete zde:

Motivační program - LS 23/24, ZS 24/25

Škoda Auto Vysoká škola přijímá:

Uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami doporučujeme před podáním přihlášky ke studiu kontaktovat studijní oddělení, které ve spolupráci s dalšími pracovišti vysoké školy posoudí, zda je vysoká škola schopna vzhledem ke konkrétnímu typu specifických vzdělávacích potřeb studenta poskytnout studijní podporu a zajistit podmínky pro studium ve zvoleném studijním programu nebo specializaci. Zahraniční uchazeči se specifickými vzdělávacími potřebami mohou kontaktovat zahraniční oddělení. Studijní podporu poskytovanou ŠAVŠ uchazečům o studium a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami upravuje Směrnice rektora o studijní podpoře poskytované uchazečům o studium a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami, kterou naleznete zde:

Směrnice rektora o studijní podpoře poskytované uchazečům o studium a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami

Jak si podat přihlášku na ŠAVŠ krok za krokem 

Co nabízíme

Unikátní zaměření
Vynikající uplatnitelnost
Kvalitní pedagogové
Praxe v ČR i v zahraničí
Study and Drive
Praxe - práce v oboru již od 1. semestru
Individuální přístup
Zahraniční pobyty
Experti z praxe ve výuce
Certifikace
Práce s talenty
Moderní zázemí
Double Degree
Mezinárodní rozměr
Mladá Boleslav nebo Praha