Menu

Bez rozdílů

Plán genderové rovnosti (GEP - Gender Equality Plan) 2022-2024

Co je plán genderové rovnosti?

Kulturní a institucionální změny zaměřené na zvyšování genderové rovnosti jsou dnes prioritou v evropské politice, financování a vzdělávání a již běžnou praxí na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích.

GEP na ŠAVŠ

Škoda Auto Vysoká škola se rozhodla připojit již k celé řadě vysokých škol v České republice i zahraničí, které úspěšně GEP zavedly a zavádějí.

Naše škola si je vědoma, že aktivum v podobě spokojených a úspěšných zaměstnanců a zaměstnankyň, akademiků a akademiček, studentů a studentek a v neposlední řadě absolventů a absolventek nelze ničím nahradit, a proto je Plán genderové rovnosti a jeho plnění bráno jako jeden z důležitých bodů strategického plánování. 

V neposlední řadě je GEP podmínečným dokumentem pro zařazení do HORIZONTU EVROPA, což je klíčový program EU pro financování výzkumu a inovací.

Plán genderové rovnosti Škoda Auto Vysoká škola na léta 2022-2024

GEP (Gender Equality Plan) je vždy sestavený na míru určité organizaci a skládá se z několika oblastí. Na každou oblast jsou jasně stanovené cíle včetně opatření k nim vedoucí. Plán přispívá k prohloubení zájmu o genderovou rovnost v rámci instituce a slouží ke zlepšení firemní kultury.

Plán genderové rovnosti Škoda Auto Vysoké školy na léta 2022–2024 byl zpracován na základě šetření interní skupiny, která sestavila cíle v následujících oblastech:

  • Genderová rovnováha ve vedení a rozhodování
  • Slaďování osobního a pracovního života a organizační kultura  
  • Genderová rovnost v náboru a kariérním růstu
  • Integrace genderové dimenze do obsahu výzkumu a vzdělávání 
  • Opatření proti genderově podmíněnému násilí včetně sexuálního obtěžování
  • Sběr a monitoring genderově rozlišených dat

Na rok 2023 je také plánován genderový audit, který nám pomůže ještě blíže identifikovat možné oblasti zlepšení v rámci jednotlivých okruhů GEP.

Ing. Michaela Provazníková

specialistka diverzity a genderové rovnosti

Garantem pro genderovou rovnost na Škoda Auto Vysoké škole je: 

  • Ing. Michaela Provazníková, specialistka diverzity a genderové rovnosti, která je také zároveň zodpovědná za plnění Plánu genderové rovnosti.