Menu

Výzkumné projekty

Vysoké školy jsou jedním ze základních pilířů vědy a výzkumu v České republice. K tomuto úkolu se aktivně hlásí také Škoda Auto Vysoká škola, která má vědecko-výzkumné aktivity  v oblastech  nejen základního, ale především aplikovaného výzkumu, popř. experimentálního vývoje.   

Projekty financované poskytovateli v rámci státního rozpočtu ČR

shutterstock_1062915392.jpg

Projekty spadající do této kategorie jsou financované poskytovateli jako je Grantová agentura České republiky (GAČR), Technologická agentura České republiky (TAČR) nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), kteří mají vlastní rozpočtovou kapitolu ve státním rozpočtu ČR. Dalšími poskytovateli jsou např. MPO, MK, případně kraje. Jedná se buď o projekty, u kterých si cíle a způsob řešení stanoví navrhovatel sám (typicky GAČR) nebo častěji o projekty, u kterých cíle řešení formuluje poskytovatel.

   

Projekty financované zahraničními poskytovateli

Jedná se o projekty financované ze zahraničních zdrojů, nejčastěji z rozpočtu Evropské unie (např. Operační programy, program Erasmus+, projekty European Research Area). U Operačních programů podmínky soutěže formuluje resort, který po schválení Evropskou komisí daný program administruje. U jiných programů, jako např. Erasmus+ nebo projektů ERA, vstupují čeští uchazeči do náročnějších podmínek mezinárodních soutěží, o to cennější je tyto zahraniční projekty získat.

shutterstock_731504416.jpg

    

Projekty smluvního výzkumu

shutterstock_158667581 (1).jpg

Jedná se o výzkumnou činnost na objednávku podnikatelských subjektů. Podnik formuluje konkrétní problém a obrací se na vysokou školu, aby za úplatu tento problém vyřešila. ŠAVŠ logicky nejčastěji řeší projekty ve spolupráci se svým zakladatelem Škoda Auto a.s., ale i pro další organizace, např. SCANIA CR s.r.o., Siemens nebo AutoSAP.

   

Specifický vysokoškolský výzkum (SVV)

Specifickým vysokoškolským výzkumem (SVV) se rozumí výzkum prováděný především studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů. SVV je určena pro plošnou podporu studentů, zejména. Podrobnější informace o podání projektu SVV viz níže. 

shutterstock_550396426.jpg

   

Projekty financované prostřednictvím Interní grantové agentury (IGA)

shutterstock_682503058.jpg

Projekty Interní Grantové Agentury (IGA) jsou financovány z podpory na Dlouhodobý Koncepční Rozvoj Výzkumné Organizace (DKRVO), poskytované Ministerstvem školství České Republiky. Jde o podporu kvalitních projektových záměrů, které posunují poznatky v oblastech vzdělávání, poskytovaném Škoda Auto Vysokou školou. Výsledky projektů jsou publikovány v českých i zahraničních časopisech, indexovaných ve světových databázích Web of Science a SCOPUS, popř. vydávány formou odborných monografií.