Menu

Projekty financované poskytovateli v rámci státního rozpočtu ČR

  1. Nové výzvy e-Government v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky
  2.  Česká evropská politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022:příprava, klíčové agendy, jejich prosazování a komunikace, včetně následného vyhodnocení  

Projekty financované poskytovateli jako je Grantová agentura České republiky (GAČR), Technologická agentura České republiky (TAČR) nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), kteří mají vlastní rozpočtovou kapitolu ve státním rozpočtu ČR. Dalšími poskytovateli jsou např. MPO, MK, případně kraje. Jedná se buď o projekty, u kterých si cíle a způsob řešení stanoví navrhovatel sám (typicky GAČR) nebo častěji o projekty, u kterých cíle řešení formuluje poskytovatel.

  

Nové výzvy e-Government v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Webové stránky projektu:

Poskytovatel podpory:

Technologická agentura České republiky (TAČR)

Identifikace projektu: 

TAČR ÉTA (TL01000147)

Řešitel: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 6, 0

Rozpočet projektu (2018 - 2021): 5 305 621 Kč

 

Popis projektu:

Strategický rámec ČR 2030 hovoří o nezbytnosti připravit digitalizaci ekonomiky, což generuje řadu výhod, ale i hrozeb. Cílem projektu TAČR je poskytnout vládě České republiky efektivní řešení pro implementaci e-Government v podmínkách ČR tak, že budou díky tomuto projektu identifikovány jak hrozby, tak i správné metodické postupy. Aplikačními garanty projektu jsou Ministerstvo vnitra ČR a Úřad vlády ČR, který má eminentní zájem na posun české státní správy kvalitativně v souladu s ostatními členskými státy EU. 

 

Jedním z dílčích výstupů projektu je i publikace "Digitální Česko v digitální Evropě", více o této evaluační studii zde.

Výsledky výzkumného šetření, realizovaného v rámci druhého roku projektu, byly představeny na workshopu (01/2020) - vice informací naleznete v tiskové zprávě: 

Tiskova_zprava_workshop.pdf

Projekt č. TL01000147 „Nové výzvy e-Government v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky“ je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

tačr.jpg
šavš.jpg

   

Česká evropská politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022:příprava, klíčové agendy, jejich prosazování a komunikace, včetně následného vyhodnocení  

Poskytovatel podpory:

Technologická agentura České republiky (TA ČR)  

Identifikace projektu:

TA ČR Beta 2 (TIRDUVCR932)

Konsorcium: VŠE, ŠAVŠ, VŠB-TUO, Median s.r.o.

Doba řešení: 2020-2022

Konečný uživatel výstupů: Úřad vlády ČR

Řešitelé za ŠAVŠ:  

prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.

Katedra ekonomie a práva

Cíl projektu:

Projekt se věnuje řízení předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 (CZ PRES 2022), vč. obsahového a komunikačního hlediska. Cílem projektu je přispět ke zvýšení efektivnosti českého koordinačního mechanismu zejména prostřednictvím srovnání s dalšími zeměmi EU, které předsednictvím buď v nedávné době úspěšně prošly, či se na něj připravují. Z obsahového hlediska se projekt zaměří jednak na práci a program předsednického TRIA (FR – CZ – SE), tak na faktické předpoklady pro vlastní priority ČR. Z hlediska tematických priorit budou mezi hlavní oblasti výzkumu patřit podpora konvergence, rozvoj konkurenceschopnosti, digitální agenda, Průmysl 4.0 a Společnost 4.0 či klimatická politika v kontextu běžících či připravovaných legislativních i nelegislativních iniciativ Evropské komise.

tačr.jpg
šavš.jpg