Menu

Projekty financované poskytovateli v rámci státního rozpočtu ČR

  1. Návrh strategického rámce vysokoškolského vzdělávání pro sektor automotive
  2.  Česká evropská politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022:příprava, klíčové agendy, jejich prosazování a komunikace, včetně následného vyhodnocení  

Projekty financované poskytovateli jako je Grantová agentura České republiky (GAČR), Technologická agentura České republiky (TAČR) nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), kteří mají vlastní rozpočtovou kapitolu ve státním rozpočtu ČR. Dalšími poskytovateli jsou např. MPO, MK, případně kraje. Jedná se buď o projekty, u kterých si cíle a způsob řešení stanoví navrhovatel sám (typicky GAČR) nebo častěji o projekty, u kterých cíle řešení formuluje poskytovatel.

  

Návrh strategického rámce vysokoškolského vzdělávání pro sektor automotive

Poskytovatel podpory:

Technologická agentura České republiky (TAČR)

Identifikace projektu: 

TAČR Beta 2 (TITSMPO116)

Řešitel: doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.

Počet řešitelů (ŠAVŠ; externí): 10; 5

Rozpočet projektu (2022 - 2024): 2 785 tis. Kč

 Konsorcium:  

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Popis projektu:

Projekt „Návrh strategického rámce vysokoškolského vzdělávání pro sektor automotive“ bude řešit multidisciplinární tým odborníků z obou univerzit. Součástí řešení bude také analýza nabídky vysokoškolského vzdělávání v oblasti automotive v ČR. Důležitým cílem výzkumu bude návrh inovací stávajících studijních programů technických fakult vysokých škol za účelem zajištění souladu potřeb sektoru automotive a vládních strategií pro průmysl a obchod a pro oblast terciárního vzdělávání. Na základě studie budou stanoveny směry rozvoje stávajících studijních programů a vytipovány náměty pro nové perspektivní programy, které by měly být v souladu s technickým a technologickým vývojem v oblasti automobilového průmyslu.

 

Projekt  TITSMPO116 - Návrh strategického rámce vysokoškolského vzdělávání pro sektor automotive je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta2

tačr.jpg
šavš.jpg

   

Česká evropská politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022:příprava, klíčové agendy, jejich prosazování a komunikace, včetně následného vyhodnocení  

Poskytovatel podpory:

Technologická agentura České republiky (TA ČR)  

Identifikace projektu:

TA ČR Beta 2 (TIRDUVCR932)

Konsorcium: VŠE, ŠAVŠ, VŠB-TUO, Median s.r.o.

Doba řešení: 2020-2022

Konečný uživatel výstupů: Úřad vlády ČR

Řešitelé za ŠAVŠ:  

prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.

Katedra ekonomie a práva

Cíl projektu:

Projekt se věnuje řízení předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 (CZ PRES 2022), vč. obsahového a komunikačního hlediska. Cílem projektu je přispět ke zvýšení efektivnosti českého koordinačního mechanismu zejména prostřednictvím srovnání s dalšími zeměmi EU, které předsednictvím buď v nedávné době úspěšně prošly, či se na něj připravují. Z obsahového hlediska se projekt zaměří jednak na práci a program předsednického TRIA (FR – CZ – SE), tak na faktické předpoklady pro vlastní priority ČR. Z hlediska tematických priorit budou mezi hlavní oblasti výzkumu patřit podpora konvergence, rozvoj konkurenceschopnosti, digitální agenda, Průmysl 4.0 a Společnost 4.0 či klimatická politika v kontextu běžících či připravovaných legislativních i nelegislativních iniciativ Evropské komise.

tačr.jpg
šavš.jpg