Menu

Archiv projektů financovaných SR ČR

1. Česká evropská politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022: příprava, klíčové agendy, jejich prosazování a komunikace, včetně následného vyhodnocení

2. Nové výzvy e-Government v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, 2018–2021

Česká evropská politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022: příprava, klíčové agendy, jejich prosazování a komunikace, včetně následného vyhodnocení  

Poskytovatel podpory:
Technologická agentura České republiky (TA ČR)  

Identifikace projektu:
TA ČR BETA2 (TIRDUVCR932)

Konsorcium:
VŠE, ŠAVŠ, VŠB-TUO, Median s.r.o.

Doba řešení:
2020–2022

Konečný uživatel výstupů:
Úřad vlády ČR

Řešitelé za ŠAVŠ:
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.,
doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Katedra ekonomie a práva

Popis projektu:
Projekt se věnuje řízení předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 (CZ PRES 2022), vč. obsahového a komunikačního hlediska. Cílem projektu je přispět ke zvýšení efektivnosti českého koordinačního mechanismu zejména prostřednictvím srovnání s dalšími zeměmi EU, které předsednictvím buď v nedávné době úspěšně prošly, či se na něj připravují. Z obsahového hlediska se projekt zaměří jednak na práci a program předsednického TRIA (FR – CZ – SE), tak na faktické předpoklady pro vlastní priority ČR. Z hlediska tematických priorit budou mezi hlavní oblasti výzkumu patřit podpora konvergence, rozvoj konkurenceschopnosti, digitální agenda, Průmysl 4.0 a Společnost 4.0 či klimatická politika v kontextu běžících či připravovaných legislativních i nelegislativních iniciativ Evropské komise.

LOGLINK_BETA2_R.png
šavš.jpg

     

Nové výzvy e-Government v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

   

Webové stránky projektu:

Poskytovatel podpory:
Technologická agentura České republiky (TAČR)

Identifikace projektu: 
TAČR ÉTA (TL01000147)

Hlavní řešitel za ŠAVŠ: 
prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 
6, 0

Rozpočet projektu (2018–2021): 
5 305 621 Kč

Popis projektu:
Strategický rámec ČR 2030 hovoří o nezbytnosti připravit digitalizaci ekonomiky, což generuje řadu výhod, ale i hrozeb. Cílem projektu TAČR je poskytnout vládě České republiky efektivní řešení pro implementaci e-Government v podmínkách ČR tak, že budou díky tomuto projektu identifikovány jak hrozby, tak i správné metodické postupy. Aplikačními garanty projektu jsou Ministerstvo vnitra ČR a Úřad vlády ČR, který má eminentní zájem na posun české státní správy kvalitativně v souladu s ostatními členskými státy EU. 

Projekt č. TL01000147 „Nové výzvy e-Government v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky“ je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

 Jedním z dílčích výstupů projektu je i publikace "Digitální Česko v digitální Evropě", více o této evaluační studii zde.

Výsledky výzkumného šetření, realizovaného v rámci druhého roku projektu, byly představeny na workshopu (01/2020) - vice informací naleznete v tiskové zprávě: 

Tiskova_zprava_workshop.pdf
tačr.jpg
šavš.jpg