Menu

Etická komise

Etická komise ŠKODA AUTO Vysoké školy byla ustanovena za účelem posuzování podnětů ve věci dodržování Etického kodexu akademickými pracovníky a zaměstnanci ŠKODA AUTO Vysoké školy, přičemž se jedná o stálý poradní orgán rektora.

Etická komise se skládá z pěti členů akademické obce nebo zaměstnanců vysoké školy a její zasedání je neveřejné.

Komise posuzuje podněty, předložené písemně předsedovi Etické komise členem akademické obce (studenti, akademičtí pracovníci) nebo zaměstnancem ŠAVŠ. Komise může začít jednat i z podnětu vlastních členů.

Kontakt:
eticky.kodex@savs.cz

Předsedou Etické komise ŠAVŠ byl zvolen pan docent Jan Fábry z Katedry řízení výroby, logistiky a kvality.