Menu

Finance, Účetnictví, Ekonomie a Právo

Naše kurzy přináší příležitost pro hlubší porozumění světu financí, účetnictví, ekonomie a práva. Zajímá vás, jak lépe spravovat své finance, pochopit účetní závěrky či zvládat obchodní vyjednávání? Vylepšete finanční situace prostřednictvím efektivních investic,  naučte se sestavit daňové přiznání fyzických osob nebo pochopte vývoj HDP, míry inflace, nezaměstnanosti a jejich vliv na život.

Finanční gramotnost

 • Lektor: Mgr. Pavel Neset, Ph.D.

Finanční gramotnost je v dnešní turbulentní době součástí důležitých znalostí, kterými by měl disponovat každý člověk. Cílem kurzu je zaměřit se na to, jak správně spravovat a řídit svoje rodinné finance, rozpočet a naučit se zlepšit svoji finanční situaci. Ukážeme si, které faktory ovlivňují finanční situaci, jak správně investovat a jakým způsobem můžeme předcházet neočekávaným situacím. Na co si dávat pozor v případě čerpání úvěru (spotřebitelský, hypoteční apod.) a co ovlivňuje výši splátek. Jaké druhy investic jsou výhodné a jaké rizika jsou s nimi spojená. Dobrá správa rodinných financí je podmínkou úspěšného života.

Účetní závěrka a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob

 • Lektor: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Během tohoto kurzu se účastníci dozví o legislativním rámci účetní závěrky v ČR, uzávěrkových operacích, dále bude představena účetní závěrka (sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, přehledu změn vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích), stanovení základu daně z příjmů právnických osob a výpočet daně. Ke konci lektor předvede komplexní souvislý příklad shrnující problematiku kurzu.

Analýza účetních výkazů v MS Excel

 • Lektor: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Během kurzu se účastníci seznámí s účetní legislativou ČR, s vertikální a horizontální analýzou rozvahy a výkazu zisku a ztráty nebo také s poměrovými ukazateli (rentabilita, likvidita, aktivita, zadluženost, cash flow ukazatele). Dále budou představeny souhrnné metody hodnocení (bankrotní a bonitní modely), benchmarking a nakonec bude uveden praktický příklad na finanční analýzu v MS Excel (výstupem kurzu je praktická šablona).

Základní rozdíly mezi českými účetními pravidly a IFRS

 • Lektor: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Během tohoto kurzu se účastníci seznámí s výkaznictvím hmotných aktiv (rozdíly mezi českými pravidly a požadavky IAS 16, IAS 40 A IFRS 16), s výkaznictvím zásob (rozdíly mezi českými pravidly a požadavky IAS 2), s výkaznictvím finančních nástrojů (rozdíly mezi českými pravidly a požadavky IFRS 9) a také s ostatními okruhy (rezervy, účetní závěrka).

Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro OSVČ

 • Lektor: Ing. Josef Horák, Ph.D.

Hlavním cílem tohoto kurzu je objasnit problematiku sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob z pohledu osob samostatně výdělečně činných; vyhotovení přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu; přehledu o příjmech a výdajích pro Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ), Městskou správu sociálního zabezpečení Brno (MSSZ) či Pražskou správu sociálního zabezpečení (PSSZ) v elektronické podobě. Součástí kurzu je i objasnění využití elektronického podpisu a datové schránky pro potřeby komunikace s orgány veřejné moci.

Datová schránka a elektronický podpis v praxi

 • Lektor: Ing. Josef Horák, Ph.D.

Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s legislativou upravující problematiku používání datové schránky a elektronického podpisu z pohledu podnikatelských a nepodnikatelských aktivit. Na praktických příkladech bude komplexně vysvětleno, jakým způsobem se tyto nástroje používají. Značná pozornost bude též věnována zásadním bezpečnostním pravidlům, která je důležité při využívání datové schránky a elektronického podpisu dodržovat. 

Vypovídací schopnost položek účetních výkazů

 • Lektor: doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

Cílem kurzu je představení účetní závěrky podnikatelského subjektu ve vazbě na kategorizaci účetních jednotek (výkaz rozvaha, výkaz zisku a ztráty v druhovém a účelovém členění, přehled o změnách ve vlastním kapitálu, přehled o peněžních tocích, příloha k účetním výkazům); dále vysvětlení základních informací, které je možné z výkazů v účetní závěrce společnosti vyčíst a v neposlední řadě objasnění provázanosti jednotlivých účetních výkazů (vazba mezi výkazem rozvaha a přehledem o peněžních tocích; vazba mezi výkazem rozvaha a přehledem o změnách ve vlastním kapitálu; vazba mezi výkazem rozvaha a výkazem zisku a ztráty; vazba mezi výkazem zisku a ztráty a přehledem o peněžních tocích). 

Základy oceňování finančních instrumentů

 • Lektor: doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Kurz je zaměřen na vysvětlení ekonomicko-finanční podstaty základních finančních instrumentů, zejména akcií a dluhopisů, v kontextu aktuálního vývoje na finančních trzích. Výklad je orientován primárně na fundamentální analýzu, jejímž výstupem je stanovení vnitřní hodnoty instrumentu, která je determinována očekávanými budoucími peněžními toky diskontovanými na jejich současnou hodnotu.

Jak porozumět makroekonomickým datům

 • Lektor: Mgr. Pavel Neset, Ph.D.

V současné složité ekonomické situaci, která se dotýká všech obyvatel, je důležité porozumět a správně interpretovat makroekonomická data, která jsou zveřejňována oficiálními institucemi (Český statistický úřad, Česká národní banka, Vláda ČR atd.). Cílem kurzu je pochopit co makroekonomické údaje znamenají, jak je správně chápat a jakým způsobem je můžeme také předvídat. Dále porozumět tomu, jaký dopad mají na reálnou ekonomiku vývoj HDP, vývoj míry inflace, míry nezaměstnanosti, měnového kurzu, úrokových sazeb apod., ale zejména jaký vliv budou mít na náš život. V neposlední řadě vysvětlíme, jak lze tyto veličiny předvídat a využít jejich změny v náš prospěch. Ukážeme si např. jak lze předvídat vývoj úrokových sazeb, které jsou důležité pro fixaci hypotečních úvěrů nebo podnikatelských úvěrů. Získáte také poznatky, jaký vliv má hospodářská politika na makroekonomické veličiny a zhodnotíte dopady těchto politik na náš život. 

Obchodní vyjednávání a uzavírání smluv

 • Lektor: JUDr. Petr Frischmann, LL.M., Ph.D.

Úvod do problematiky obchodního vyjednávání v podobě prakticky kombinovaného workshopu, který kombinuje přístupy psychologické a právní. Kurz na příkladech demonstruje různé typy a formy obchodních vyjednávání, představuje typologii jednotlivých aktérů tohoto procesu a zároveň upozorňuje na nejčastější triky, manipulativní techniky a agresivní praktiky používané ve světě obchodního vyjednávání.

Správa pohledávek a jejich efektivní vymáhání

 • Lektor: JUDr. Petr Frischmann, LL.M., Ph.D.

Kurz seznamuje účastníky s přednostmi a riziky různých forem uzavírání smluv jako jednoho z hlavních faktorů ovlivňování bonity pohledávek. Účastníci získají absolvováním kurzu orientaci v použitelnosti jednotlivých forem obchodního vyjednávání, uzavírání smluv, zajišťovacích instrumentů a dalších nástrojů posilujících postavení věřitele jak v civilním soudním řízení, tak i v exekuci či insolventním řízení.

Řešení pracovních a obchodních sporů

 • Lektor: JUDr. Petr Frischmann, LL.M., Ph.D.

Kurz poskytuje stručné a praktické seznámení s výhodami a nevýhodami forem řešení obchodních a pracovních sporů. Účastníci získají absolvováním kurzu orientaci v použitelnosti soudních řízení pří řešení sporů v porovnání s arbitráží, přímým vyjednávání, soudním smírem a jinými formami řešení sporů a to nejen z hlediska efektivity jednotlivých forem, ale i jejich časové a finanční náročnosti.

Mgr. Tereza Haklová

specialista celoživotního vzdělávání