Menu

Informatika a Zpracování dat

Získejte klíčové znalosti pro digitální budoucnost! Naučte se chránit data, využívat statistiku v marketingu a porozumět numerickým metodám. Zjistěte, jaké jsou formy zajištění bezpečnosti v podniku, rozvíjejte schopnosti logického myšlení a orientace v problémech nebo se seznamte s programovacím jazykem (C, C++) a moderními technologiemi.

Statistika pro marketingovou praxi I.

  • Lektor: Mgr. Elena Říhová, Ph.D.

Kurz je zaměřen na praktické uplatnění statistiky v marketingových úlohách. V rámci kurzu se zaměříme na popis dat z dotazníkových šetření, grafické znázornění výsledků šetření, ukážeme si, jak správné a efektivně používat grafy a zároveň se naučíme odhalovat manipulaci s ukazateli a grafy. Druhý blok kurzu je věnován statistickým metodám. V této části se budeme věnovat statistickému ověřovaní předpokladů, jinak řečeno, budeme moct říct, zda určitému předpokladu/tvrzeni můžeme věřit a jak moc. Poslední blok kurzu patří regresní analýze. Pomoci regresní analýzy se naučíme predikovat, například, výdaje na marketing a prodej zboží. Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopní aplikovat základní statistické postupy na reálná data.

Statistika pro marketingovou praxi II.

  • Lektor: Mgr. Elena Říhová, Ph.D.

Kurz je pokračováním SMP I. (základní) a je zaměřen na další možnosti využití statistických metod v marketingových úlohách. V prvním bloku tohoto kurzu se zaměříme na pokročilou regresní analýzu, ukážeme si různé regresní modely a naučíme se vybírat nejvhodnější model. Ve druhém bloku kurzu se budeme zabývat logistickou regresí, která nám umožní rozhodnout, např. koho ze zákazníků oslovit s daným produktem. V závěrečné části kurzu nás čeká faktorová analýza, pomocí které zjistíme, např. v čem vidí spotřebitel přednost našeho produktu nebo jaký komunikační kanál je nejefektivnější pro cílovou skupinu. Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni aplikovat pokročilé statistické postupy na reálná data.

Úvod do bezpečnosti podniku a ochrany dat

  • Lektor: Ing. Lukáš Herout, Ph.D.

Kurz vysvětlí základní pojmy a některé formy a zásady, které by měly být respektovány při zajišťování komplexní bezpečnosti v podniku. Seznámí s odpovídající částí relevantních právních norem, které se týkají bezpečnosti podniku, informačních systémů a ochrany dat. Přispěje k pochopení významu bezpečnostního systému ve firmě v komplexu uceleného systému různých opatření a zařízení s cílem optimálně zajištěné bezpečnostní politiky firmy či podniku. Ukáže na význam bezpečnostního systému a ochrany dat při utváření dobrého jména podniku.

Základy numerických metod

  • Lektor: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.

Kurz seznámí účastníky se základními pojmy a algoritmy numerické matematiky a možnostmi jejich využití při řešení praktických problémů. U uživatelů numerických metod naučí pěstovat schopnost logického myšlení a orientace v problému, vést je k cílevědomému využívání numerického řešení problémů v praxi.

Základy algoritmizace a programování (C/C++)

  • Lektor: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.

Kurz se zabývá tématem algoritmizace a programování. Seznámí posluchače se základními algoritmy a datovými strukturami a jejich využitím při vytváření efektivních algoritmů. Dalším cílem je seznámit posluchače s charakteristickými rysy programovacích jazyků a se současnými technologiemi moderního programování. Účastníci si osvojí sémantiku, syntaxi a základní instrukce konkrétního programovacího jazyka (C, C++).

eGovernment Cloud ČR - struktura, nabízené služby, pravidla využití

  • Lektor: prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

eGovernment Cloud (eGC) je významným technologickým nástrojem pro realizaci informačních systémů veřejné správy (ISVS). eGC obsahuje certifikované (prověřené) cloudové IT služby nadnárodních (např. Microsoft, IBM, Oracle, SAP) i tuzemských poskytovatelů služeb. Kurz posluchače seznámí s tím, co je to cloud computing, jaké jsou jeho výhody a nevýhody ve srovnání a jinými formami provozu informačních systémů, účelem a obsahem certifikace poskytovatelů cloud computingu, účelem a obsahem certifikace služeb cloud computingu, způsobem využití certifikovaných služeb pro realizaci ISVS.

Mgr. Tereza Haklová

specialista celoživotního vzdělávání