Menu

Marketing a Management

Vstupte do světa moderního podnikání s našimi kurzy v oblasti marketingu a managementu. Získejte neocenitelné dovednosti a poznatky, které vám pomohou formovat úspěch vaší firmy. Naučte se zavádět efektivní HR praktiky v oblasti diverzity, poznejte chování českých spotřebitelů vůči udržitelným produktům nebo objevte sílu sociálních sítí a komunikujte s vašimi zákazníky.

Společensko-odpovědné aktivity moderní firmy

  • Lektor: Ing. Eva Jaderná, Ph.D. 

Kurz nabízí unikátní vhled především do problematiky CSR, konkrétně teoretických východisek CSR (Corporate Social Responsibility). Účastníci se také dozví více o konkrétních společensko-odpovědných aktivitách firem v oblasti environmentální, ekonomické a sociální. Toto vše nabízí vhodnou inspiraci pro řízení společenské odpovědnosti ve firmách, odkud účastníci kurzu přicházejí. Pozornost bude věnována také českému spotřebiteli a jeho vnímání těchto aktivit, případně jeho chování v souvislosti s nákupem udržitelných produktů, preferencí výrobců se společensko-odpovědným přístupem. Dozvíte se také výsledky dlouholetého výzkumu udržitelného chování českých spotřebitelů.

Úvod do znalostního managementu a principy implementace v praxi

  • Lektor: Ing. Martina Beránek, Ph. D.

Nadstavbový kurz pro vedoucí pracovníky s VŠ vzděláním magisterského stupně. V průběhu kurzu se účastníci nejen seznámí s principy sdílení a následném řízení znalostí pracovníků, ale získají také přehled, jak mohou znalosti opětovně využít a přispívat k efektivnějšímu využití potenciálu lidských zdrojů. Cílem kurzu je objasnit postup při rozpoznání, kategorizaci a uspořádání znalostí, představit diverzitu znalostí a z toho vyplývající odlišné přístupy k jejich správě a řízení. Obsahem kurzu je stručný teoretický vhled do problematiky, představení způsobu třídění znalostí, metody tvorby nových znalostí a jejich distribuce. Součástí jsou i praktická cvičení. Dalším praktickým výstupem kurzu je schéma uplatnění postupů znalostního managementu na konkrétním pracovišti manažera. Po absolvování kurzu bude účastník schopen identifikovat znalosti pracovníků, vytvořit podmínky pro rozvoj nových znalostí a projektovat systém sdílení na pracovníky v dané organizaci.

Úspěšný vstup firmy do konkurenčního prostředí zahraničních trhů

  • Lektor: Ing. Iveta Němečková, Ph.D.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s možnými variantami vstupu firmy/jejich výrobků na zahraniční trhy. Účastníci kurzu se seznámí s doporučenými postupy, které je vhodné uskutečnit před konečným rozhodnutím, zda na zahraniční trh vstoupit či nevstoupit. Kurz je určen zejména zástupcům z řad malých a středních společností, ale i jednotlivcům, které uvedené téma zajímá. 

Content Marketing jako nástroj efektivní komunikace

  • Lektor: Ing. Hana Volfová, Ph.D.

V dnešním marketingu má málokterý nástroj takový potenciál jako komunikace na sociálních sítích. Právě s tímto fascinujícím světem se účastníci seznámí v průběhu tohoto kurzu. Poznají specifika a cílení jednotlivých platforem, zorientují se v komunikaci se svými aktuálními i potenciálními zákazníky a vyzkouší si, jakým způsobem vytvářet a volit obsah, který dokáže zaujmout. Součástí kurzu je také praktická zkušenost s tvorbou komunikační kampaně na sociálních sítích.

Mgr. Tereza Haklová

specialista celoživotního vzdělávání