Menu
všechny programy

Podniková ekonomika a manažerská informatika

Titul

Ing.

Forma studia

prezenční

Délka

2 roky (4 semestry)

Jazyk

český

Místo

Mladá Boleslav

Studijní plán

prezenční Mladá Boleslav, 

Základní informace o studiu

Navazující magisterský studijní program Podniková ekonomika a manažerská informatika (udělený titul Ing.) odpovídá na aktuální požadavky průmyslové praxe tím, že propojuje studium znalostí a dovedností v oborech:

• ekonomika a management,

• průmyslový management,

• informatika.

Protože se jedná o profesní studijní program, je vedle teoretické výuky kladen důraz na praktickou inženýrskou přípravu v průmyslových podnicích s globální působností. Ta se uskutečňuje v rámci studia formou:

• inženýrských praxí v konkrétních průmyslových podnicích,

• přednáškami odborníků z praxe,

• exkurzí v provozech průmyslových podniků.

Vedle praktického vzdělání v oboru to studentům umožňuje získat zkušenosti s mezilidskou komunikací a řízením projektů v reálných podmínkách. Vyučující ve svých předmětech využívají moderních interaktivních metod a přístupů (simulace, demonstrace) a kladou důraz na propojování teoretických a praktických dovedností. Často také využívají ve svých předmětech případových studií či interaktivních manažerských her tak, aby studenti detailně porozuměli dané problematice a osvojili si disciplíny a dovednosti, které potřebuje každý manažer pohybující se v mezinárodním prostředí.

V rámci profilujících předmětů se studenti hlouběji seznamují s vyváženou kombinací následujících oborů:

• ekonomicko-manažerských: Manažerská ekonomie, Mezinárodní management a Dopady finančního modelování do podnikového účetnictví, Základy managementu a Nauka o podniku,

• průmyslového managementu: Organizace a řízení výroby II, Řízení dodavatelských řetězců a Statistické metody managementu kvality II,

• informatického zaměření: Datové inženýrství, Vývoj informačních systémů, Informační analýza business systému a Řízení podnikové informatiky,

• teoreticko-informatické: Základy kybernetiky a Teoretické základy informatiky.

Praktické manažerské dovednosti studenti získávají nejenom v rámci povinné odborné inženýrské praxe u tuzemských nebo zahraničních průmyslových podniků s globální působností, ale také díky výuce, v rámci níž se pravidelně setkávají s odborníky z praxe, procházejí tréninky dovedností ve špičkovém školícím Lean centru ŠKODA AUTO a.s., nebo se účastní pravidelných exkurzí u předních průmyslových výrobců. Praktické zkušenosti jsou dále rozvíjeny v průběhu vypracování a obhajoby diplomové práce, která je stejně jako povinná inženýrská praxe zaměřena na problematiku bezprostředně související s daným studijním programem.

Díky programu Erasmus+ mohou studenti strávit semestr či dva na některé z více než šedesáti partnerských univerzit školy. ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí pro získání zahraniční zkušenost i další velmi zajímavé projekty mimo Erasmus+ v destinacích jako jsou Indie, Jižní Korea, Vietnam, Izrael či USA.

Studijní program je určen pro absolventy ekonomicko - technických bakalářských oborů, především strojírensky orientovaných.

Navazující magisterský studijní program Podniková ekonomika a manažerská informatika navazuje na bakalářský studijní program Podniková ekonomika a manažerská informatika uskutečňovaný ve ŠAVŠ a je otevřen absolventům shodných nebo příbuzných kombinovaných studijních programů jiných vysokých škol a studijních programů v oblasti Informatiky.

Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.

 

Profil absolventa

Studijní program Podniková ekonomika a manažerská informatika vychovává odborníky, kteří mají díky znalostem v rovině teoretické kompetence pro řízení a rozhodování v současném tržním prostředí, tak díky odborné inženýrské praxi a prakticky zaměřeným předmětům i v rovině aplikační. V rámci ekonomicko-manažerských předmětů studijní program pokrývá všechny klíčové aspekty tvorby hodnoty podnikatelských subjektů, a to především v podmínkách automobilového průmyslu.

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Podniková ekonomika a manažerská informatika disponuje znalostmi a dovednostmi z ekonomiky a managementu, průmyslového managementu a informatiky.

Oblast obecné ekonomiky a managementu zahrnuje znalosti a dovednosti teoretických a ekonomických a manažerských věd, jako jsou manažerská ekonomiemanagement se zaměřením na mezinárodní podnikatelské prostředí a inovacefinanční řízení a podnikové účetnictví, které absolventovi umožňují chápat, vyhodnocovat a terminologicky správně komunikovat teoretické a praktické aspekty podnikání v prostředí tržní ekonomiky.

Oblast průmyslového managementu zahrnuje znalosti a dovednosti nejnovějších koncepcí, nástrojů a metod výrobního a logistického managementu, managementu kvality a průmyslové informatiky, které absolventovi umožňují analyzovat, vyhodnocovat, zlepšovat, plánovat a řídit procesy průmyslového podniku na jeho taktickostrategické úrovni řízení. Dále je pozornost věnována komplexnímu plánování a řízení výroby a jejich zdrojů, holistickému pojetí řízení logistických činností v rámci dodavatelského řetězce, zvyšování kvality podnikových procesů s využitím pokročilých statistických nástrojů a metod a využívání moderních informačních a komunikačních technologií v rámci efektivního řízení podniku a jeho dodavatelského řetězce.

Manažerská informatika je oblastí, která zahrnuje znalosti a dovednosti z oblasti aplikace informačních technologií v podnikových informačních systémech. Dále dovednosti zahrnují oblasti tvorby koncepcí a vývoje informačního systémusprávy datové základny podniku a souvisejících oblastí datového inženýrství, aplikace informačních technologií v koncepcích a inovacích business systému a také širokou oblast řízení podnikové informatiky. Tyto odborné kompetence z oboru informatiky jsou doplněny znalostmi z oblasti elektrotechniky, elektroniky a automatického řízení.

Uplatnění absolventů

Studijní program Podniková ekonomika a manažerská informatika poskytuje absolventovi ucelené profesně orientované magisterské vzdělání, které mu umožňuje vykonávat ve výrobních i nevýrobních podnicích pozici pracovníka středního nebo vrcholového managementu, specialisty odborného útvaru nebo konzultanta v rámci řízení výroby, průmyslového inženýrství a řízení technických projektů podniků nebo v oblasti řízení technologie a automatizace výroby. Na pozicích v oblasti informatiky je schopen samostatné tvůrčí činnosti v oboru informatické analýzynávrhu business systémunávrhu a realizace informačních systémů a jejich provozu. Na technických pozicích v oblasti elektrotechniky je schopen samostatné tvůrčí činnosti v oboru projektování elektrických a elektronických systémů automobilů a zařízení používaných k manipulaci v automobilové výrobě.

Přihlášení ke studiu

Přihlásit se