Menu
všechny programy

Podniková ekonomika a manažerská informatika

Titul

Ing.

Forma studia

prezenční

Délka

2 roky

Jazyk

český

Místo

Praha

Základní informace o studiu

Navazující magisterský studijní program Podniková ekonomika a manažerská informatika (udělený titul Ing.) odpovídá na aktuální požadavky průmyslové praxe tím, že propojuje studium znalostí a dovedností v oborech:

 • ekonomika a management,
 • průmyslový management,
 • informatika.
Protože se jedná o profesní studijní program, je vedle teoretické výuky kladen důraz na praktickou inženýrskou přípravu v průmyslových podnicích s globální působností. Ta se uskutečňuje v rámci studia formou:
 • inženýrských praxí v konkrétních průmyslových podnicích,
 • přednáškami odborníků z praxe,
 • exkurzí v provozech průmyslových podniků.
Vedle praktického vzdělání v oboru to studentům umožňuje získat zkušenosti s mezilidskou komunikací a řízením projektů v reálných podmínkách. Vyučující ve svých předmětech využívají moderních interaktivních metod a přístupů (simulace, demonstrace) a kladou důraz na propojování teoretických a praktických dovedností. Často také využívají ve svých předmětech případových studií či interaktivních manažerských her tak, aby studenti detailně porozuměli dané problematice a osvojili si disciplíny a dovednosti, které potřebuje každý manažer pohybující se v mezinárodním prostředí.
V rámci profilujících předmětů se studenti hlouběji seznamují s vyváženou kombinací následujících oborů:
 • Ekonomicko-manažerských:
  • Manažerská ekonomie, Mezinárodní management, Dopady finančního modelování do podnikového účetnictví, Základy managementu a Nauka o podniku.
 • Průmyslového managementu:
  • Organizace a řízení výroby, Řízení dodavatelských řetězců, Statistické metody v managementu kvality.
 • Informatického zaměření:
  • Datové inženýrství, Vývoj informačních systémů, Informační analýza business systému, Řízení podnikové informatiky.
 • Teoreticko-informatické:
  • Základy kybernetiky, Teoretické základy informatiky.
Praktické manažerské dovednosti studenti získávají nejenom v rámci povinné odborné inženýrské praxe u tuzemských nebo zahraničních průmyslových podniků s globální působností, ale také díky výuce. V rámci ní se studenti pravidelně setkávají s odborníky z praxe, procházejí tréninky dovedností ve špičkovém školícím Lean centru Škoda Auto a.s., nebo se účastní pravidelných exkurzí u předních průmyslových výrobců. Praktické zkušenosti jsou dále rozvíjeny v průběhu vypracování a obhajoby diplomové práce, která je stejně jako povinná inženýrská praxe zaměřena na problematiku bezprostředně související s daným studijním programem.
Díky programu Erasmus+ mohou studenti strávit semestr či dva na některé z více než šedesáti partnerských univerzit školy. Škoda Auto Vysoká škola nabízí pro získání zahraniční zkušenosti i další velmi zajímavé projekty mimo Erasmus+ v destinacích jako jsou Indie, Jižní Korea, Vietnam, Izrael či USA.
Studijní program je určen pro absolventy ekonomicko–technických bakalářských oborů, především informaticky orientovaných.
Navazující magisterský studijní program Podniková ekonomika a manažerská informatika navazuje na bakalářský studijní program Podniková ekonomika a manažerská informatika uskutečňovaný ve ŠAVŠ a je otevřen absolventům shodných nebo příbuzných studijních programů jiných vysokých škol a studijních programů v oblasti informatiky.
Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.

Profil absolventa

Studijní program Podniková ekonomika a manažerská informatika vychovává odborníky, kteří mají díky znalostem v rovině teoretické kompetence jak pro řízení a rozhodování v současném tržním prostředí, tak díky odborné inženýrské praxi a prakticky zaměřeným předmětům i v rovině aplikační. V rámci ekonomicko-manažerských předmětů studijní program pokrývá všechny klíčové aspekty tvorby hodnoty podnikatelských subjektů, a to především v podmínkách automobilového průmyslu.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Podniková ekonomika a manažerská informatika disponuje znalostmi a dovednostmi z ekonomiky a managementu, průmyslového managementu a ICT.
Oblast obecné ekonomiky a managementu zahrnuje znalosti a dovednosti teoretických a ekonomických a manažerských věd, jako jsou manažerská ekonomie, management se zaměřením na mezinárodní podnikatelské prostředí a inovace, finanční řízení a podnikové účetnictví, které absolventovi umožňují chápat, vyhodnocovat a terminologicky správně komunikovat teoretické a praktické aspekty podnikání v prostředí tržní ekonomiky.
Oblast průmyslového managementu zahrnuje znalosti a dovednosti nejnovějších koncepcí, nástrojů a metod výrobního a logistického managementu, managementu kvality a průmyslové informatiky, které absolventovi umožňují analyzovat, vyhodnocovat, zlepšovat, plánovat a řídit procesy průmyslového podniku na jeho taktickostrategické úrovni řízení. Dále je pozornost věnována komplexnímu plánování a řízení výroby a jejich zdrojů, holistickému pojetí řízení logistických činností v rámci dodavatelského řetězce, zvyšování kvality podnikových procesů s využitím pokročilých statistických nástrojů a metod a využívání moderních informačních a komunikačních technologií v rámci efektivního řízení podniku a jeho dodavatelského řetězce.
Manažerská informatika je oblastí, která zahrnuje znalosti a dovednosti z oblasti aplikace informačních technologií v podnikových informačních systémech. Dále dovednosti zahrnují oblasti tvorby koncepcí a vývoje informačního systému, správy datové základny podniku a souvisejících oblastí datového inženýrství, aplikace informačních technologií v koncepcích a inovacích business systému a také širokou oblast řízení podnikové informatiky. Tyto odborné kompetence jsou doplněny znalostmi z oblasti kybernetiky a Základů teoretické informatiky.

 

Uplatnění absolventů

Studijní program Podniková ekonomika a manažerská informatika poskytuje absolventovi ucelené profesně orientované magisterské vzdělání, které mu umožňuje vykonávat ve výrobních i nevýrobních podnicích pozici pracovníka středního nebo vrcholového managementu, specialisty odborného útvaru nebo konzultanta v rámci řízení výroby průmyslového inženýrství a řízení technických projektů podniku. Na pozicích v oblasti informatiky je schopen samostatné tvůrčí činnosti v oboru informatické analýzy, návrhu business systému, návrhu a realizace informačních systémů a jejich provozu.
 

Přihlášení ke studiu

Přihlásit se