Menu
všechny programy

Průmyslový management

Titul

Ing.

Forma studia

prezenční

Délka

2 roky

Jazyk

český

Místo

Mladá Boleslav

Studijní plán

prezenční Mladá Boleslav

Základní informace o studiu

Navazující magisterský studijní program Průmyslový management (udělený titul Ing.) odpovídá na aktuální požadavky průmyslové praxe tím, že propojuje studium znalostí a dovedností v oborech:
  • ekonomika a management,
  • průmyslový management,
  • strojírenství a elektrotechnika.
Protože se jedná o profesní studijní program, je vedle teoretické výuky kladen důraz na praktickou inženýrskou přípravu v průmyslovém prostředí. Ta se uskutečňuje v rámci studia formou:
  • inženýrských praxí v konkrétních průmyslových podnicích,
  • přednáškami odborníků z praxe,
  • exkurzí v provozech průmyslových podniků.
Vedle praktického vzdělání v oboru to studentům umožňuje získat zkušenosti s mezilidskou komunikací a řízením projektů v reálných podmínkách.
Vyučující ve svých předmětech využívají moderních interaktivních metod a přístupů (simulace, demonstrace) a kladou důraz na propojování teoretických a praktických dovedností. Často také využívají ve svých předmětech případových studií či interaktivních manažerských her tak, aby studenti detailně porozuměli dané problematice a osvojili si disciplíny a dovednosti, které potřebuje každý manažer pohybující se v mezinárodním prostředí.
V rámci profilujících předmětů se studenti hlouběji seznamují s vyváženou kombinací následujících oborů:
  • manažersko-ekonomických – manažerskou ekonomií, mezinárodním managementem, kreativním a inovačním managementem a finančním managementem,
  • průmyslového managementu – výrobním managementem, řízením dodavatelských řetězců, nástroji managementu kvality, průmyslovou informatikou,
  • technických a technologických – moderní automobilovou výrobou, konstrukcí a stavbou strojů, elektrickými a elektronickými systémy.
Praktické manažerské dovednosti studenti získávají nejenom v rámci povinné odborné inženýrské praxe u tuzemských nebo zahraničních průmyslových podniků s globální působností, ale také díky výuce, v rámci, níž se pravidelně setkávají s odborníky z praxe, procházejí tréninky dovedností ve špičkové výrobně-logistické laboratoři školy, nebo se účastní pravidelných exkurzí u předních průmyslových výrobců. Praktické zkušenosti jsou dále rozvíjeny v průběhu vypracování a obhajoby diplomové práce, která je stejně jako povinná inženýrská praxe zaměřena na problematiku bezprostředně související s daným studijním programem.
Díky programu Erasmus+ mohou studenti strávit semestr či dva na některé z více než třiceti partnerských univerzit školy. Škoda Auto Vysoká škola nabízí pro získání zahraniční zkušenost i další velmi zajímavé projekty mimo Erasmus+ v destinacích jako jsou Čína, Indie, Jižní Korea či USA.
Studijní program je určen pro absolventy manažersko-průmyslových, ekonomicko-technických a technických bakalářských oborů, především strojírensky orientovaných.
Zvláště vhodný je pro studenty, kteří absolvovali teoretické základy průmyslového managementu a ekonomiky nebo strojírenství a hledají navazující studium prakticky zaměřené a směřující k poznání reálné průmyslové praxe. Pro absolventy Škoda Auto Vysoké školy v bakalářském studijním programu Průmyslový management je předložený program přímou návazností.
Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.

Profil absolventa

Studijní program Průmyslový management vychovává odborníky, kteří mají kompetence pro řízení a rozhodování v současném tržním prostředí jak v rovině teoretické, tak díky odborné inženýrské praxi a prakticky zaměřeným předmětům i v rovině aplikační. V rámci ekonomicko-manažerských předmětů studijní program pokrývá všechny klíčové aspekty tvorby hodnoty podnikatelských subjektů, a to především v podmínkách strojírenského, resp. automobilového průmyslu (který je páteří české ekonomiky).

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Průmyslový management disponuje znalostmi a dovednostmi z ekonomiky a managementu, průmyslového managementu a průmyslových, zejména pak automobilových a strojírenských technologií.

Oblast obecné ekonomiky a managementu zahrnuje znalosti a dovednosti teoretických a aplikovaných ekonomických a manažerských věd, jako jsou manažerská ekonomie, management se zaměřením na mezinárodní podnikatelské prostředí a inovace, finanční řízení a podnikové účetnictví, které absolventovi umožňují chápat, vyhodnocovat a terminologicky správně komunikovat teoretické a praktické aspekty podnikání v prostředí tržní ekonomiky.

Oblast průmyslového managementu zahrnuje znalosti a dovednosti nejnovějších koncepcí, nástrojů a metod výrobního a logistického managementu, managementu kvality a průmyslové informatiky, které absolventovi umožňují analyzovat, vyhodnocovat, zlepšovat, plánovat a řídit procesy průmyslového podniku na jeho takticko-strategické úrovni řízení. Dále je pozornost věnována komplexnímu plánování a řízení výroby a jejich zdrojů, řízení logistických činností v rámci dodavatelského řetězce, zvyšování kvality podnikových procesů a využívání moderních informačních a komunikačních technologií v rámci efektivního řízení podniku a jeho dodavatelského řetězce.

Technická a technologická část programu je zaměřena na znalosti a dovednosti technicky orientovaných disciplín, kterými jsou mechanické části a elektrické a elektronické systémy automobilu, moderní automobilová výroba a stavba strojů. Dále na navrhování jednoúčelových strojů, dopravních a manipulačních prostředků využívaných v rámci výrobních provozů v automobilovém průmyslu. Hlavní důraz je kladen na fyzikální podstatu technických principů využívaných při navrhování a výrobě automobilů, konstrukci automobilů, technické výpočty a technologické postupy výroby a montáže automobilů. Tyto odborné kompetence z oboru strojírenství jsou doplněny znalostmi z oblasti elektrotechniky, elektroniky a automatického řízení, aplikovaných jak ve vlastních automobilech, tak v procesu jejich výroby.

Absolvent studijního programu dále disponuje dovedností pokročilého ovládání počítače, dokáže efektivně využívat dostupné softwarové aplikace a pracovat s moderními komunikačními a informačními technologiemi. Absolvent je schopen jasně a srozumitelně formulovat své myšlenky a komunikovat v anglickém jazyce jak v mluvené, tak v písemné podobě. Zároveň disponuje rozsáhlými sociálními kompetencemi, týkajícími se především efektivních komunikačních a prezentačních dovedností, i schopnosti kooperace a týmové práce a řešení problémů a konfliktů.

Uplatnění absolventů

Studijní program Průmyslový management poskytuje absolventovi ucelené profesně orientované magisterské vzdělání, které mu umožňuje vykonávat ve výrobních i nevýrobních podnicích pozici pracovníka středního nebo vrcholového managementu, specialisty odborného útvaru nebo konzultanta v rámci řízení výroby, průmyslového inženýrství a řízení technických projektů podniků nebo v oblasti řízení technologie a automatizace výroby. Na technických pozicích v oblasti strojírenství je schopen samostatné tvůrčí činnosti v oboru konstruování komponent strojů a jejich skupin včetně výpočtářských dovedností, dále jako technolog výroby a montáže a projektant manipulační nebo jednoúčelové techniky. Na technických pozicích v oblasti elektrotechniky je schopen samostatné tvůrčí činnosti v oboru projektování elektrických a elektronických systémů automobilů a zařízení používaných k manipulaci v průmyslové výrobě.

Přihlášení ke studiu

Přihlásit se