Menu
všechny programy
Studijní program

Průmyslový management

Titul

Bc.

Forma studia

prezenční

Délka

3,5 roku (7 semestrů)

Jazyk

český

Místo

Mladá Boleslav

Praxe

Povinná v 5. semestru

Studijní plán

Prezenční Mladá Boleslav

Platnost akreditace

11/2029

Základní informace o studiu

Máte rádi výrobu a techniku a chcete se stát odborníkem na projektování a řízení průmyslových procesů? Zvolte si ke studiu na naší škole program Průmyslový management, ve kterém se interaktivní formou seznámíte nejen s výrobním a logistickým managementem, managementem kvality a projektovým managementem,  ale také s konstrukcí a stavbou strojů, především automobilů, elektrotechnikou a automatickým řízením, automobilovou technikou a strojírenskou výrobou.

Ve výuce jde především o praktické zkušenosti a dovednosti, které získáte ve špičkových laboratořích, z přednášek odborníků z praxe, exkurzí nebo při manažerských hrách. 

Jako absolventi se uplatníte na pozicích manažerů a specialistů průmyslových podniků a poskytovatelů průmyslových služeb a automobilovém, strojírenském průmyslu a souvisejících odvětvích. 

Pozice: 
 • manažer výroby a logistiky
 • průmyslový inženýr
 • projektový manažer
 • projektant a plánovač
 • technolog a konstruktér
 • specialista ekonomických a technických útvarů 
Profilové předměty: 
 • Organizace a řízení výroby
 • Projektový management
 • Management kvality 
 • Části strojů 
 • Konstruování 
 • Strojírenská výroba 
 • Automobilová technika 
 • Automatické řízení 
 • Elektrotechnika
 

Pro váš úspěch na trhu práce je klíčovou výhodou kombinace detailních znalostí z oblasti technické a technologické, a zároveň fakt, že se stanete velmi schopnými manažery:
 • manažersko-ekonomické znalosti – marketing a management, personální management, ekonomika podniku, manažerské účetnictví, ekonomická statistika, právní a mikro a makroekonomické aspekty podnikání,
 • znalost průmyslového managementu – výrobní a logistický management, management kvality a projektový management, kvantitativní metody pro podporu rozhodování,
 • technické a technologické znalosti – automobilová technika, strojírenská výroba, materiály pro automobilový průmysl, konstrukce a stavba strojů, elektrotechnika, automatizované systémy řízení.

Cílem bakalářského studia v programu Průmyslový management je vychovávat analyticky, kriticky a eticky uvažující odborníky schopné vyhodnocovat dopady probíhajících procesů v tržní ekonomice na sféru průmyslových podniků, vhodně aplikovat moderní manažerské nástroje a metody průmyslového managementu a využívat znalost průmyslových, zejména pak automobilových a strojírenských technologií pro efektivní operativně-taktické řízení průmyslového podniku.

Ve výuce je kladen důraz na propojování znalostí a dovedností v oborech jako jsou ekonomika a management, průmyslový management a strojírenství a automobilový průmysl. Vyučující ve svých předmětech často využívají moderních interaktivních metod, přístupů či interaktivních manažerských her (simulace, demonstrace) tak, aby studenti detailně porozuměli dané problematice a osvojili si disciplíny a dovednosti, které potřebuje každý manažer pohybující se v mezinárodním prostředí.
 
Praktické manažerské dovednosti studenti získávají nejenom na povinné semestrální praxi u tuzemských nebo zahraničních průmyslových podniků s globální působností, ale také díky výuce, v níž se pravidelně setkávají s odborníky z praxe, procházejí tréninky dovedností ve špičkové výrobně-logistické laboratoři školy, nebo se účastní pravidelných exkurzí u předních průmyslových výrobců. Praktické zkušenosti jsou dále rozvíjeny v průběhu vypracování a obhajoby bakalářské práce, která je stejně jako povinná semestrální praxe zaměřena na problematiku bezprostředně související s daným studijním programem.

Povinná praxe studentů je zařazena do pátého semestru studia. Studenti si nejčastěji volí společnost Škoda Auto, jiné partnerské společnosti Škoda Auto Vysoké školy či zahraniční podniky, především v rámci koncernu Volkswagen.

Díky programu Erasmus+ mohou studenti strávit semestr či dva na některé z více než šedesáti partnerských univerzit školy. Škoda Auto Vysoká škola nabízí pro získání zahraniční zkušenost i další velmi zajímavé projekty mimo Erasmus+ v destinacích jako jsou Čína, Indie, Jižní Korea či USA.

Absolventi studijního programu Průmyslový management si mohou své znalosti a dovednosti dále prohloubit v rámci akreditovaného navazujícího magisterského programu Průmyslový management nebo Ekonomika a management či na jiné vysoké škole se stejným nebo obdobným studijním programem v České republice nebo v zahraničí.
Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.
 

Profil absolventa

Absolvent programu Průmyslový management je vybaven hlubokými znalostmi a dovednostmi z oblasti obecné ekonomiky a managementu. Oblast průmyslového managementu mu umožňuje dobrou orientaci v přístupech, nástrojích a metodách výrobního a logistického managementu. Oblast průmyslových technologií přináší absolventovi znalosti a dovednosti technicky orientovaných disciplín, kterými jsou nauka o materiálu, konstruování, strojírenská výroba, části strojů, automobilová technika a elektrotechnika, přičemž hlavní důraz je kladen na automobilovou techniku a technologie výroby vozidel a jejich komponentů.
Absolvent získá přehled o materiálech využívaných v automobilovém průmyslu, hlavních částech a mechanizmech strojů, nástrojích využívaných pro návrh a konstrukci vozidel, modelování 3D součástí, technologiích výroby jednotlivých komponent automobilu, technologii montáže automobilu, základních celcích a koncepci vozidel, konvenčních i alternativních pohonech, elektrických a bezpečnostních systémech.
Zároveň disponuje dovednostmi a znalostmi v oblasti marketingu, účetnictví, finančního řízení, ekonomie či práva v kombinaci s technickým zaměřením, což jej odlišuje od ostatních absolventů jiných vysokých škol a fakult ekonomického směru v ČR. Absolventi jsou na vysoké úrovni komunikačních i prezentačních dovedností, ovládají minimálně dva světové jazyky na jednací úrovni. Praktické dovednosti a zkušenosti získávají v průběhu praxe a tvorby bakalářské práce.
 

Uplatnění absolventů

Studijní program Průmyslový management poskytuje absolventovi ucelené profesně orientované bakalářské vzdělání, které mu umožňuje vykonávat řídící funkci a funkci specialistů na nižších či středních úrovních managementu průmyslových podniků různých právních forem a velikostí. Především pak v podnicích působících ve zpracovatelském průmyslu oblasti strojírenství (především v automobilovém, strojírenském průmyslu a souvisejících odvětvích), ale i v dalších výrobních či nevýrobních odvětvích v rámci středního managementu v oblasti řízení výroby, průmyslového inženýrství a řízení technických projektů podniků nebo v oblasti řízení technologie a automatizace výroby. Zároveň je absolvent vybaven teoretickými znalostmi umožňujícími pokračovat ve studiu v navazujícím studijním programu magisterského typu v České republice či v zahraničí.

 

Přihlášení ke studiu

Přihlásit se