Přijímací řízení

Podmínky přijetí ke studiu detailně upravuje interní předpis Rozhodnutí rektora k přijímacímu řízení, který naleznete zde
Rozhodnutí o přijetí ke studiu se vyhotovuje písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Pozvánku k zápisu do studia obdrží uchazeč spolu s rozhodnutím o přijetí, nebo později samostatně.

Uchazeči do bakalářských i navazujících magisterských specializací jsou přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.
ŠKODA AUTO Vysoká škola přijímá:

  • Elektronické přihlášky: Podat přihlášku
  • Papírové přihlášky (přihlášku spolu s potvrzení o platbě poplatku za přihlášku zasílejte na adresu školy nejpozději do dne uzávěrky přihlášek)

„Podmínkou přijetí ke studiu na ŠAVŠ nadále zůstává dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného vykonáním maturitní zkoušky dle aktuálně platné legislativní úpravy vydané MŠMT. Studentem školy se může stát každý uchazeč, který doloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. ŠAVŠ nebude při přijímání ke studiu vyžadovat v souladu s platnou legislativou vykonání žádné nepovinné části maturitní zkoušky z předmětů profilové části maturitní zkoušky, které se přesunutím novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) staly zkouškami nepovinnými a zároveň nebude uchazeče při přijímání ke studiu za vykonání jakékoliv nepovinné části bonifikovat. Podmínky pro zařazení do Motivačního programu zůstávají nezměněny.“

Další informace MŠMT k tématu maturitních zkoušek naleznete zde: https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi#maturity