Menu

Výroba, Logistika a Kvalita

Otevřete si dveře ke zlepšení efektivity ve výrobě, logistice a kvalitě. Naučte se moderní trendy, optimalizujte procesy a získejte dovednosti potřebné pro excelentní výkon v průmyslu. Mějte přehled o nových přístupech v logistice, naučte se, jak zlepšit distribuční procesy a plánování tras, využijte simulaci ke zlepšení fungování komplexních logistických systémů nebo identifikujte plýtvání a udržení kontroly nad výrobním procesem.

Současné trendy v logistice a řízení dodavatelských řetězců

 • Lektor: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.

Současné podnikatelské prostředí se vyznačuje vysokou mírou konkurence, globalizace, rychlými změnami a výskytem těžce předvídatelných událostí, které vyžadují nové přístupy a koncepce pro logistický management a řízení dodavatelských řetězců. Mezi hlavní současné trendy v této oblasti patří odolnost, agilita, šetrnost k životnímu prostředí, udržitelnost a Průmysl 4.0. Objevují se však i další přístupy, které mohou mít v budoucnu zásadní vliv na logistiku, a kterým bude kurz také věnován - fyzický internet, blockchain a aditivní výroba.

Výrobní ukazatel OEE a výzvy při jeho implementaci

 • Lektor: doc. Ing. Pavel Wicher, Ph.D.

Tento kurz je z obecného pohledu zaměřen na charakteristiku principů měření efektivity výroby. Hlavním cílem a tedy náplní kurzu je pochopení nejpoužívanějšího klíčového ukazatele efektivity výroby OEE (Overall Equipment Effectiveness) a jeho mutací. Součástí kurzu jsou rovněž praktické příklady implementace a výzvy s tím spojené. Po úspěšném absolvování kurzu bude účastník schopen implementovat ukazatel OEE v libovolném výrobním podniku a řídit procesy spojené s jeho správou.

Optimalizace v dopravě

 • Lektor: doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.

Cílem kurzu je poskytnout jeho účastníkům přehled o tom, jakým způsobem lze zlepšit fungování distribučních procesů a jaké informace jsou nezbytné pro jejich optimalizaci. Účastníci kurzu se seznámí s metodami, které umožňují nalézt optimální řešení reálných distribučních úloh, v nichž je zapotřebí naplánovat trasy pro rozvoz či svoz zboží a materiálu, včetně přepravy s využitím kontejnerů. Aplikace vhodných metod vede v praxi k výrazným úsporám, což zvyšuje konkurenceschopnost firmy.

Základy štíhlé výroby - LEAN

 • Lektor: Ing. David Staš, Ph.D.

Kurz představuje základní principy štíhlé výroby ve vazbě na aktuální problematiku zavádění metod LEAN v praxi.

Analýza a řízení zásob

 • Lektor: Ing. David Staš, Ph.D.

Během kurzu budou účastníci seznámeni nejprve s aktuálními požadavky na řízení zásob, poté se dozví o tématu specifika řízení zásob a segmentaci a klasifikaci zásob. Účastníkům budou také představeny předpoklady a nástroje efektivního řízení zásob.

Principy TPM

 • Lektor: Ing. David Staš, Ph.D.

Škoda Auto Vysoká škola o. p. s. nabízí kurz metodologie TPM, umožňující růst celkové efektivity výrobního procesu cestou zvyšování dostupnosti výrobních kapacit při současném snižování nákladů na údržbu a defekty. Implementace TPM metodologie vytváří prostředí sdílené odpovědnosti nejen za efektivní průběh výrobních procesů, ale zároveň klade důraz na udržení výrobního zařízení v perfektní kondici.

Metoda 5S a její zavádění v praxi

 • Lektor:  Ing. David Staš, Ph.D.

Metoda 5S je propracovanou metodou, která patří k základním stavebním kamenům při zavádění štíhlé výroby (LEAN). Její implementace je zásadním předpokladem pro transformaci firmy a nastartování procesu neustálého zlepšování. Tato metoda bezezbytku naplňuje filozofii efektivního využití vizuálního managementu.

A3 report - vysoký standard řešení problémů

 • Lektor: Ing. David Staš, Ph.D.

Škoda Auto Vysoká škola o. p. s. nabízí jedinečnou příležitost seznámit se s taktickým nástrojem firmy Toyota "A3 report" (A3) pro dosažení vysokého standardu nejen řešení operativních problémů, ale následně i efektivního způsobu myšlení a učení se. Znalost metodologie A3 je jedním ze základních předpokladů dosažení udržitelného úspěchu automobilky Toyota na vysoce konkurenčním trhu automobilového průmyslu. Jedná se o velmi výkonnou vizuální metodu, účinný nástroj v podobě strukturovaného postupu standardizující komunikaci pro efektivní cestu k nalezení řešení.

Manažer výroby

 • Lektor: Ing. David Staš, Ph.D.

Škoda Auto Vysoká škola o. p. s. nabízí příležitost seznámit se s osvědčenými přístupy, které můžete uplatnit při zvyšování efektivity a spolehlivosti vaší výroby. Osvojíte si postupy pro identifikaci plýtvání a získáte vědomosti, které Vám pomohou mít celý výrobní proces v každém okamžiku pevně pod kontrolou. Potřeba neustálého zefektivňování výroby současně se zajištěním vysoké pružnosti k požadavkům zákazníků je základní předpoklad úspěchu. Požadavky zákazníků se stále více individualizují a nároky na přesnost dodávek v excelentní kvalitě i sjednaném čase rostou. To vše platí dvojnásob v době krize, která si žádá maximální flexibilitu, efektivitu a časté, těžko předvídatelné změny.

Logistika hrou

 • Lektor: Ing. Tomáš Malčic, Ph.D.

V současné době je kladen velký důraz na zvyšování efektivity a snižování nákladovosti logistických procesů. Cestou k dosažení těchto cílů je implementace celostního systémového řízení při řízení dodavatelských řetězců. Důležité je dodavatelské řetězce řídit jako celek a zamezit tak suboptimalizacím dílčích článků dodavatelského řetězce. Za účelem demonstrace nedostatků nesystémového řízení dodavatelských řetězců a následným potvrzením přínosů celostního systémového myšlení bude sehrána interaktivní edukativní logistická hra BEER GAME. V této hře budou účastníci kurzu simulovat fungování dodavatelského řetězce výrobce a dodavatele piva. Jejich úkolem bude udržet celkové logistické náklady na minimu a zároveň zajistit, aby koncový zákazník nikdy neměl žízeň.

Modelování procesů

 • Lektor: doc. Ing. Pavel Wicher, Ph.D., Ing. Tomáš Malčic, Ph.D.

Tento kurz je zaměřený na vysvětlení klíčových pojmů, orientaci v postupech a nástrojích pro modelování procesů. Mimo teoretická východiska je kurz zaměřen rovněž na praktickou stránku tvorby modelů podnikových procesů. V rámci kurzu si účastníci vyzkouší tvorbu modelu vybraného podnikového procesu s využitím notace BPMN a specializovaného software. Po úspěšném absolvování kurzu bude účastník schopen sofistikovaně modelovat libovolné podnikové procesy.

Mgr. Tereza Haklová

specialista celoživotního vzdělávání