Menu

GREEN WEEK@ŠKODA za účasti akademiků ŠAVŠ

03.10.2021

Spotřebitelská pozice k udržitelnosti a zelenosti chování, Vzdělávání v udržitelnosti, Diverzita & Inkluze tyto a další témata byly předmětem přednášek, které v rámci prvního dne projektu Green Week představili akademici ŠKODA AUTO Vysoké školy

V úvodní přednášce Udržitelný rozvoj, jako řešení globálních problémů představil Dan Heuer z poradenské firmy Fair Venture který je zároveň externím přednášejícím na ŠAVŠ, hlavní globální problémy planety, jako klimatická změna, nebo ztráta biodiverzity. Na toto téma navázal úvodem do Cílů udržitelného rozvoje (programem OSN), který má tyto problémy řešit. Ve svém odpoledním vstupu se pak Dan Heuer věnoval tématu Udržitelný rozvoj jako příležitost pro byznys.

„Přednáška ukazuje 4 historické přístupy k udržitelnosti firem. Vysvětluje například, jakou roli hrají firmy v konceptu udržitelného rozvoje a proč se stále méně používá pojem „společenská odpovědnost“. Představena byla i evropská Strategie udržitelného financování, kde jsou zelené firmy zvýhodňovány bankami a investory. Ohleduplnost se tak ekonomicky vyplácí a stává se z ní atraktivní příležitost,“ popisuje okruh prezentovaných témat Dan Heuer.

Téma Spotřebitelské pozice k udržitelnosti a zelenosti chování prezentovala Eva Jaderná z Katedry marketingu a managementu ŠKODA AUTO Vysoké školy, která k obsahu dodává: „Prezentace byla zaměřena v úvodu na teoretické vymezení podstaty udržitelnosti a společenské odpovědnosti (CSR). Byly nastíněny nejvíce naplňované aktivity CSR v automotive a následně byly představeny výsledky dotazníkových šetření z projektů SGS na ŠAVŠ. Tato šetření byla zaměřena na udržitelné spotřebitelské a nákupní chování české populace, mj. nákupu udržitelných produktů, preferenci udržitelných obchodů nebo postojů k elektromobilitě. Posluchači se mohli zapojit do ankety pomocí sli.do a odpovídat na vybrané otázky z provedených šetření. Jejich odpovědi pak byly komparovány s trendy v environmentálním chování českých spotřebitelů a jejich nákupními zvyklostmi v souvislosti s udržitelností.“

Z čeho se skládá cena, kterou následně platí zákazníci za udržitelný produkt? Otázka, které se ve své přednášce věnoval další z akademiků a lektorů ŠAVŠ Josef Horák, člen Katedry financí a účetnictví.

Odpolední blok přednášek zahájil David Holman z Katedry řízení výroby, logistiky ŠAVŠ přednáškou na téma Maximalizace = Bezohlednost. David Holman se ve své prezentaci věnoval tématu Vzdělávání v udržitelnosti (ohleduplnosti) a představil vzdělávací model 21st EWA EDU, který vytvořil společně s kolegyní Evou Švejdarovou z Katedry řízení lidských zdrojů. „Cílem příspěvku je ukázat, jakým způsobem lze pomocí 21st EWA Education, který představuje inovaci ve vzdělávání, překonat hodnotu dělat věci na maximum, nejrychleji, nejvíce, nejlevněji. Ideál, že nejlepší celek je součtem nejlepších částí, jehož příkladem za všechny je mantra ekonomického vzdělání, že cílem businessu a podnikání je maximalizace zisku, přestal fungovat. Maximalizace nejen, že nevede k nejlepším výsledkům, zároveň nedokáže ohleduplně zohledňovat okolní prostředí. Jednoduše proto, že aktuální vzdělávací model postavený na transformaci dat v informace, informace ve znalosti a znalosti v moudrost, nedostatečně a nesystematicky zohledňuje roli a důležitost relevantního okolního prostředí. Díky nové kompetenci, porozumění v celistvosti, již dnes víme, že ideální vlastnosti a parametry celku nevyplývají z vlastností a parametrů jeho částí, případně interakcí. Ideální vlastnosti a parametry celku jsou dány okolním, relevantním prostředím, které definuje účel, smysluplnost daného celku a od něj dále odvozuje optimální parametry částí a interakcí celku, tedy v globálním, propojeném světě platí zcela opačná logika, která vysvětluje nefunkčnost extrémů (např. maximálních zisků, případně minimálních nákladů). Pokud chceme být jako společnost ohleduplnější k okolnímu nejen životnímu prostředí, potřebujeme radikální inovaci aktuálního vzdělávacího modelu. Model Agilního vzdělávání v celistvosti, 21st EWA Education, doplňuje stávající vzdělávací model novou kompetencí, Porozuměním v celistvosti, umožňující celostní porozumění okolnímu, dramaticky se měnícímu prostředí. Dynamicky se vyvíjející, globální prostředí počátku 21. století definuje účely celků a dále tedy optimální parametry částí a interakcí zkoumaných celků. Inovativní, vzdělávací model již nachází své uplatnění nejen na vysokoškolské půdě, ale i v ostatních úrovních vzdělávání, včetně celoživotního, v optimalizačních manažerských projektech a na mezinárodní úrovni,“ dodává k představenému vzdělávacímu programu David Holman.

Hostem v odpoledním bloku byl také Jorma Imppola z partnerské univerzity ŠAVŠ Seinajoky University of Applied Sciences. Imppola prezentoval na téma Výzva Udržitelnosti ve Finsku.

Diverzita & Inkluze jako cesta k respektu pro všechny. Toto téma představily Eva Švejdarová z Katedry řízení lidských zdrojů ŠKODA AUTO Vysoké školy a Jana Tikalová ze společnosti OPIM, která se primárně otázce diverzity a inkluze věnuje. Jana Tikalová k obsahu a tématu prezentace dodává: „Diverzita a inkluze jsou tématem udržitelnosti a globálních cílů OSN Agendy 2030. D&I Shapers, je platforma pro různé společnosti, které mají diverzitu, inkluzi a rovné příležitosti vysoko na žebříčku svých hodnot. Společně s naším členem a partnerem, kterým ŠKODA AUTO Vysoká škola v platformě D&I Shapers je, jsme mohly toto téma přiblížit 25.000+ zaměstnancům ŠKODA AUTO a.s. v rámci konference Green Week. Udržitelnost a ekonomika je pilíř konference, kde mluvíme o diverzitě, rovných příležitostech a inkluzi.“

„Autentičnost, rozmanitost a inkluze nejsou pouze hnací silou kreativity a inovací, ale jsou také jedinou udržitelnou cestou k dosažení našeho plného potenciálu. Možnost být sám/sama sebou by neměla být výsadou vyvolených. K tomu, abychom mohli využívat svou vnitřní kreativitu - motor inovací, je autentičnost prvním a také nejdůležitějším krokem. Organizace může mít největší užitek z naší práce jedině za předpokladu, že pracujeme v podporujícím prostředí. To lze zajistit, pouze pokud porozumíme faktu, že každý z nás je unikátní. Dlouhodobě udržitelné přijímající prostředí vzniká díky inkluzi, která nám pomáhá najít cesty a způsoby, jak naše individuální talenty využít na maximum. Tento krok vyžaduje růstové myšlení a vystoupení z komfortní zóny, ale benefit stojí za to. Jelikož jedině skrze jednotlivce se otevírá potenciál celé organizace,“ uvádějí shodně Eva Švejdarová a Jana Tikalové, které se tomuto tématu ve své přednášce věnovaly.

Celodenní blok přednášek vedený lektory ŠKODA AUTO Vysoké školy uzavřel prezentací Nový přístup k eliminaci enviromentálních dopadů v logistice průmyslu Tomáš Malčic, člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality ŠKODA AUTO Vysoké školy.

Green Week@ŠKODA byla celotýdenní akce, jejímž pořadatelem byla společnost ŠKODA AUTO a.s., a která měla za cíl představit témata udržitelnosti a všechny pilíře strategie Green Future, vyvrcholila dobrovolnickou akcí Ukliďme Česko.