Menu

Po pěti letech byl úspěšně ukončen projekt Erasmus+ Joint Enterprise University Learning (JEUL).

24.10.2022

Projekt Erasmus+ Joint Enterprise University Learning (JEUL), byl zahájen 15.10.2017. Cílem projektu JEUL bylo vybudovat a rozvíjet dlouhodobou spolupráci mezi soukromým sektorem a vysokoškolskými institucemi v Číně a Vietnamu. Dále ovlivňovat způsob, jakým univerzity pracují, a umožnit jim učit se z podnikatelského zaměření podniků. V neposlední řadě také rozvíjet a využívat případové studie založené na zkušenostech podniků, rozvíjet metody výuky a učení, poznat potřeby podniků a k tomu odpovídajícím způsobem zlepšit učební osnovy. 

V  konsorciu byly zapojeny následující instituce: University of Siena, University of Vilnius, University of Kent, Institut De Haute Formation aux Politiques Communautaires, Jiangnan university, Nanjing University of Aeronatics and Astronautics, Banking university of Ho Chi Minh City, University of Economics Ho Ch Minh City. 

Hlavním výstupem projektu bylo zlepšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání na výše zmíněných asijských univerzitách a zvýšit jeho význam pro trh práce a společnost v obou zemích. Projekt zahrnoval identifikaci potřeb dovedností a znalostí nastupujících absolventů u podniků a následnou revizi učebních osnov, s cílem tyto dovednosti odpovídajícím způsobem do studijních programů začlenit. Po umístění studentů na praxi ve firmách následovala příprava případových studií a jejich integrace do učebních osnov. Díky revidovaným učebním plánům a zdokonaleným metodám výuky a učení získají absolventi znalosti a dovednosti, které jsou relevantnější pro podniky a trh práce.

ŠKODA AUTO Vysoká škola se díky svému zaměření na prakticky orientovanou výuku stala významným partnerem projektu, kdy jí byla svěřena koordinace pracovního balíčku se zaměřením na výstupy ze studentské ankety po absolvování praxe v podnicích a ankety zaměstnavatelů. ŠAVŠ uspořádala sérii seminářů pro vyučující čtyř partnerských universit, na nichž naši lektoři spolu se zástupci ŠKODA AUTO předávali své zkušenosti z prakticky orientované výuky. Konkrétním výstupem těchto seminářů byly upravené učební osnovy několika předmětů, které byly následně na partnerských univerzitách začleněny do studijních plánů a absolvovaly je stovky studentů. Pro účely vyhodnocení výuky v inovovaných kurzech ŠAVŠ vypracovala dotazník, který prokázal zjevný přínos výuky těchto kursů pro studenty vzhledem k jejich budoucímu praktickému uplatnění. 

Závěrečné setkání partnerů projektu se uskutečnilo ve Vietnamu v půli září letošního roku, za účasti rektora ŠAVŠ doc. Mertlíka a administrátora projektu za školu dr. Lachmana, který projekt zhodnotil následovně: "Projekt byl hodnocen jako úspěšný a v setkání s jednotlivými partnery jsme diskutovali další možnosti spolupráce i po jeho ukončení."