Menu

Katedra ekonomie a práva

Katedra ekonomie a práva zajišťuje – jak už napovídá její název – výuku dvou základních oblastí nezbytných pro znalostní a dovednostní výbavu každého podnikového ekonoma. Vedle toho je i oborovou katedrou pro navazující magisterskou specializaci „Mezinárodní podnikání a právo," významně se podílí i na výuce předmětů v řadě dalších specializací vyučovaných na Škoda Auto Vysoké škole. Vyučující katedry se mimo výuku významně podílejí jako experti na řešení praktických problémů ve svých oborech. Kromě této spolupráce s praxí i vědecky publikují a reprezentují tak školu v mezinárodní akademické obci. Jsou členy řady odborných a profesních organizací.

neset.pavel.jpg

Mgr. Pavel Neset, Ph.D

vedoucí katedry ekonomie a práva

Pavel Neset aktuálně působí jako vedoucí Katedry ekonomie a práva na Škoda Auto Vysoké škole. Absolvoval Masarykovu Univerzitu v Brně, obor filosofie a ekonomické vědy. Na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy Univerzity v Brně obhájil v roce 2008 doktorskou disertační príci a získal titul Ph.D.V letech 1997 - 2003 přednášel na Katedře makroekonomie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, kde později také působil jako proděkan pro pedagogickou činnost. V letech 2008 - 2017 působil jako prorektor pro pedagogickou a studijní činnost na Vysoké škole obchodní v Praze.Svou pedagogickou a odbornou činnost zaměřuje na makroekonomii, mikroekonomii, mezinárodní ekonomii. V ekonomické teorii se zaměřuje na přístupy nové keynesovské ekonomie a jejich aplikace v hospodářské politice.

Specializace:

 • Mikroekonomie, makroekonomie, hospodářská politika, dějiny ekonomických teorií

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Makroekonomie II (Mgr.)
 • Mikroekonomie I (Mgr.)
 • Makroekonomie I (Bc.)
dvorakova.sarka.jpg

Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

členka katedry ekonomie a práva

Šárka Dvořáková se již více než dvacet let věnuje výuce odborných ekonomických předmětů, z toho od roku 2000 na Škoda Auto Vysoké škole. Vystudovala obor Ekonomika průmyslu na Fakultě výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze (Ing.), dále pak doplňující pedagogické studium na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2005 jí byla udělena vědecká hodnost (Ph.D.), doktorské studium oboru Organizace a řízení podniků absolvovala na Technické univerzitě v Liberci. Je autorkou doktorské disertační práce na téma „Vliv makroekonomické reality na mikroekonomické subjekty strany nabídky na příkladu firmy Škoda Auto, a.s. se zaměřením na problém vazby úspěšnosti vývoje na makro- a mikroúrovni.“ Toto téma dále zpracovává a rozvíjí v navazujících odborných článcích a na vědeckých konferencích, naposledy v roce 2016 na Univerzitě Hradec Králové. Po ukončení vysokoškolského studia pracovala několik let v odboru investic strojírenského podniku, po roce 1992 tři roky jako zástupce jednatele zahraniční (BRD) firmy pro reklamní potisky. Od roku 1995 vyučuje odborné ekonomické předměty. V oblasti pedagogické se specializovala nejprve na předměty podniková ekonomika, nauka o podniku a controlling, nyní se specializuje na obory mikroekonomie a makroekonomie.

Specializace:

 • Mikroekonomie, makroekonomie

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Mikroekonomie (Bc.)
 • Makroekonomie (Bc.)
flek.vladislav.jpg

doc. Ing. Vladislav Flek, CSc.

člen katedry ekonomie a práva

Vladislav Flek vystudoval roce 1985 Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické (Ing.). Vědeckou aspiranturu (CSc.) získal v roce 1992 v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd, kde do téhož roku působil jako odborný pracovník. Habilitační řízení (Doc.) úspěšně absolvoval v roce 2009 na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v oboru Ekonomické teorie. Na Institutu ekonomických studií téže fakulty v roce 1997 založil a dodnes externě vyučuje bakalářský předmět Labour Economics. Většina jeho předchozí profesní dráhy byla spojena s Českou národní bankou (1993-2007), kde postupně působil jako výzkumný pracovník, hlavní analytik ekonomiky, koordinátor ekonomického výzkumu a měnový poradce bankovní rady. Do roku 2011 pak pracoval v kabinetu ministra financí jako expert na problematiku měny euro. Vedle toho se věnoval a až do současnosti se věnuje vysokoškolské výuce, účasti v mezinárodních výzkumných projektech a intenzivní publikační činnosti zejména v oblasti trhu práce, ale rovněž i v oblastech ekonomického růstu, struktury ekonomiky, reálné konvergence a měnových kurzů. Absolvoval řadu zahraničních vědeckých stáží, mj. v Oxfordu – Pembroke College nebo na Stanfordově univerzitě v USA (Fulbrightovo stipendium).Zaměstnancem Škoda Auto Vysoké školy je od roku 2015.

Specializace:

 • Mikroekonomie, makroekonomie, ekonomie trhu práce

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Mikroekonomie (Mgr.)
frischmann.petr.jpg

JUDr. Petr Frischmann, PhD.

člen katedry ekonomie a práva

Petr Frischmann je zkušeným advokátem a dlouholetým vysokoškolským pedagogem. Vystudoval právnickou fakultu UK v Praze, kde později vyučoval na katedře Občanského práva. Akademicky působil též na PFUP v Olomouci; University of Liverpool (UK) a University of San Francisco (USA). S Vysokou školou Škoda Auto spolupracuje více než deset let. Ve své publikační činnosti se zaměřuje na oblast občanského, obchodního a pracovního práva, ale současně se věnuje i obecnějším otázkám působení práva v širším společenském a kulturním kontextu. Svoji advokátní praxi vykonává od roku 1996 se specializací na korporátní právo, M&A, obchodní kontrakty, nemovitosti a práva duševního vlastnictví.

Specializace:

 • Obchodní právo, občanské právo, pracovní právo, práva duševního vlastnictví.  

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Základy práva (Bc.)
 • Obchodní právo (Mgr.)
 • Pracovní právo (Mgr.) 
 • Právo v Marketingu (Mgr.)
 • Podnikání a ochrana vlastnictví (Mgr.)
saroch.stanislav.jpg

prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

člen katedry ekonomie a práva

Stanislav Šaroch je dlouholetým vysokoškolským pedagogem. Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické, obor Hospodářská politika (Ing.) a následně doktorské studium v tomtéž oboru (Ph.D.). V roce 2003 získal na Národohospodářské fakultě VŠE docenturu v oboru Hospodářská politika a stal se tak na přechodnou dobu nejmladším docentem fakulty. V roce 2018 byl na návrh vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze jmenován prezidentem republiky profesorem pro obor Mezinárodní ekonomické vztahy.Od roku 2004 působí na plný úvazek na Škoda Auto Vysoké škole, kde se podílel na získání čtyř oborů navazujícího magisterského studia a následné modernizaci a rozšiřování bakalářských i magisterských oborů. V oblasti pedagogické se specializuje na obory mezinárodní ekonomie, ekonomie evropské integrace, hospodářské politiky, institucionální ekonomie a otázek konkurenceschopnosti zemí.

Specializace:

 • Mezinárodní ekonomie, makroekonomie, hospodářská politika

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Hospodářská politika (Mgr.)
 • Bakalářský seminář (Bc.)
 • Makroekonomie II
mertlik.pavel.jpg

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

rektor Škoda Auto Vysoké školy, člen katedry ekonomie a práva

Pavel Mertlík je předním českým ekonom a dlouholetý vysokoškolský pedagog. Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické, obor Politická ekonomie (Ing.) a následně vědeckou aspiranturu v oboru Obecná ekonomie (CSc.). V roce 1998 získal na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy docenturu v oboru Ekonomie. V letech 1998-2001 zastával funkci místopředsedy vlády České republiky a od roku 1999 i ministra financí. Po odchodu z vlády působil jedenáct let jako hlavní ekonom Raiffeisenbank. V oblasti vědecké a pedagogické se specializuje na obory mikroekonomie, makroekonomie, institucionální ekonomie, hospodářské politiky a oblast dějin ekonomických teorií. Rektorem Škoda Auto Vysoké školy je od roku 2015.

Specializace:

 • Mikroekonomie, makroekonomie, institucionální ekonomie, hospodářská politika, dějiny ekonomických teorií

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Hospodářská politika (Mgr.)
smejkal.vaclav.jpg

doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D., D.E.A.

člen katedry ekonomie a práva

Václav Šmejkal je člen katedry práva a ekonomie Škoda Auto Vysoké školy, o.p.s., docent na katedře evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, rozhodce při stálém Rozhodčím soudu HK ČR a AK ČR. Vystudoval mezinárodní vztahy a mezinárodní právo na vysokých školách v Moskvě, v Toulouse a v Praze, absolvoval dlouhodobé studijní stáže v Paříži, v Londýně a v Antverpách. Pracovně působil v Bruselu jako ředitel Czech Business Representation, pracoval i jako novinář, firemní poradce a právní specialista v advokátní kanceláři. Odborně se věnuje právu Evropské unie, v jehož rámci se jako pedagog a výzkumník zaměřuje zejména na oblast hospodářské soutěže, ochrany spotřebitele a sociálních práv. Na tato témata mj. vedl několik výzkumných grantových projektů, jako autor či spoluautor o nich publikoval řadu monografií a článků v odborném tisku v ČR i v zahraničí.

Specializace:

 • Hospodářská soutěž, ochrana spotřebitele, sociální právo

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Základy práva (Bc.)
 • Ochrana hospodářské soutěže v EU (Mgr.)
 • Evropské právo a podnik (Mgr.)
 • Diplomový seminář (Mgr.)
jilek.josef.jpg

prof. Ing. Josef Jílek , CSc.

člen katedry ekonomie a práva 

Josef Jílek je českým ekonomem a vysokoškolským pedagogem. Narodil se v Litomyšli. Vysokoškolské studium ukončil v roce 1981 (summa cum laude). Poté dále studoval, absolvoval stáže a přednášel na zahraničních univerzitách, jako Brown University, Washington State University, North Carolina State University, University of Ghent, Reading University a London School of Economics. Kromě toho působil na několika zahraničních vědeckých pracovištích, jako například profesor D. T. LLewellyn (Lounghborough University of Technology) a profesor C. Goodhart (London School of Economics). Zahraniční praktické zkušenosti získal pobyty ve finančních institucích, jako J. P. Morgan, Barclays Bank, Lehman Brothers, Federal Reserve Bank of New York, Bank of England, Bundesbank a Banque de France.V roce 1995 se habilitoval docentem pro obor národní hospodářství a v roce 1999 byl jmenován profesorem v témže oboru. Známý je mnoha domácími a zahraničními publikacemi o derivátech, řízení finančních rizik a účetnictví. Má značný podíl na zavádění Mezinárodních standardů účetního výkaznictví v České republice. Je členem mnoha odborných skupin v rámci Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA).

Specializace:

 • Finanční trhy, bankovnictví, řízení finančních rizik, deriváty, účetnictví, IFRS

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Finanční trhy (Mgr.)
maly.jiri.jpg

PhDr. Jiří Malý, Ph.D.

člen katedry ekonomie a práva

Jiří Malý vystudoval Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, obor ekonomie, následně tamtéž absolvoval doktorské studium oboru ekonomie (PhDr., Ph.D.). V letech 2000-2001 působil na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR jako poradce ministra a náměstka ministra, v letech 2001-2002 na Ministerstvu financí ČR jako poradce ministra. Od roku 2002 do roku 2010 zastával pozici vědeckého pracovníka v Institutu integrace ČR do evropské a světové ekonomiky na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2005-2017 působil na vysoké škole NEWTON College jako pedagogický a vědecký pracovník, od roku 2010 do roku 2017 zastával na NEWTON College pozici ředitele Institutu evropské integrace a předsedy redakční rady společenskovědního časopisu Scientia et Societas. Byl řešitelem výzkumných projektů realizovaných pro Grantovou agenturu ČR, Národní program výzkumu, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Úřad vlády ČR. V letech 2009-2017 byl manažerem projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem. V letech 2017-2018 byl jako externí spolupracovník Úřadu vlády ČR řešitelem projektu Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem, byl členem užšího autorského týmu projektu a odborným garantem expertní skupiny Příjem a bohatství. Působí rovněž v Národním konventu o EU. Je autorem řady odborných článků a dalších publikací, zejména z oblasti evropské integrace, světové ekonomiky a hospodářské politiky. Členem Katedry ekonomie a práva Škoda Auto Vysoké školy je od roku 2017.

Specializace:

 • Makroekonomie, hospodářská politika, světová ekonomika, evropská integrace

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Makroekonomie I
 • Makroekonomie II
 • Mikroekonomie I
 • Evropská ekonomická integrace
borkovec.ales.jpg

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

člen katedry ekonomie a práva

Aleš Borkovec je právník a ekonom s dlouholetou praxí vysokoškolského pedagoga, kterou získal zejména na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, respektive na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obdržel v oblasti obchodního práva i oba své doktoráty – malý (JUDr.) i velký (Ph.D.). Jeho přednášková činnost i vědecký výzkum jsou zaměřeny zejména na problematiku korporátního práva, corporate governance, fiduciárních povinností a justice. Výsledky výzkumu jsou publikovány ve vědeckých časopisech a v monografiích. Vedle svého akademického působení je i advokátem a angažuje se ve veřejném životě.

Specializace:

 • Korporátní právo (právo akciových společností, company law, corporations), corporate governance (správa akciových společností)

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Základy práva I
 • Základy práva II
 • Obchodní právo
 • Corporate Governance
 • Podnikání a ochrana vlastnictví