Menu

Katedra informatiky

Katedra informatiky se zaměřuje jednak na výuku předmětů společného základu studijních programů, jejichž cílem je vybavit studenty potřebnými kompetencemi v oblasti ICT, ale zejména na odborné předměty studijního programu Podniková ekonomika a manažerská informatika.

Členové katedry vyučují předměty Informační systémy, Informatika I, Algoritmizace a programování, Technická infrastruktura a síťové technologie, Základy procesního řízení, Plánování a řízení projektů informačních systémů, Datová analýza a databáze, Bezpečnost podnikání a ochrana dat, Řízení podnikové informatiky, Základy teoretické informatiky, Numerické metody a Informatika II. Katedra také nabízí studentům ŠAVŠ řadu volitelných, resp. doplňkových předmětů orientovaných na tématiku ICT. Členové katedry pravidelně uskutečňují jednorázové tematické přednášky (ICT) na středních školách. Výzkumná činnost katedry se orientuje na projekty typu algoritmizace, programování, kryptografie, databázové technologie a architektury, Big Data, modelování a analýza podnikových procesů, podniková informatika, kognitivní informatika, aj. Partnery projektů jsou zejména Škoda Auto a.s. a jiné vysoké školy.

benes.vladimir.jpg

Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.

vedoucí katedry informatiky 

Vladimír Beneš je absolventem oboru Automatizační technika na Fakultě strojní ČVUT v Praze (Ing.) a absolventem doktorského studia oboru Inženýrská informatika na Ústavu informatiky a telekomunikací Fakulty dopravní ČVUT v Praze (Ph.D.). Po nástupu do praxe se věnoval činnosti jak pedagogické, tak vědecko-výzkumné a publikační v oddělení numerické matematiky Ústavu technické matematiky Fakulty strojní ČVUT v Praze (výuka numerické matematiky, algoritmizace, programování a základních matematických disciplín). Současně pracoval v Ústavu termomechaniky AV ČR. Zde se podílel na vývoji numerických metod a software v oblasti proudění (vibrace tělesa v proudící kapalině, interakce proudící kapaliny a pružného tělesa s proměnnou hranicí (aplikace metody konečných prvků, např. Numerical Solution of Vibrations of an Elastic Structure in Viscous Flowing Fluid (Londýn), nebo Numerical Solution of Fluid-Structure Interaction Using Finite Elements (Göttingen). Jako programátor spolupracoval se Škodou Plzeň, a.s., závod Turbíny při vývoji software pro konstruktéry (Parametrizace a grafické znázornění povrchových ploch turbínových lopatek). Byl spoluřešitelem cca dvou desítek grantů (AVČR, FRVŠ, ČR, MŠMT, ČVUT). Je autorem několika vysokoškolských skript, resp. kapitol v odborných publikacích a jednoho softwarového zlepšovacího návrhu. Vedl desítky bakalářských, resp. diplomových prací. Stál u zrodu výzkumné a výukové IT laboratoře (IBM i (iSeries, AS/400)).

Specializace:

 • Numerické metody v oblasti proudění,Technologie IBM Power Systems,Kryptografie, Kvantový počítač

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Informatika I  
 • Algoritmizace a programování
 • Numerické metody
 • Základ teoretické informatiky
 • Technická infrastruktura a síťové technologie
juhas.martin.jpg

Ing. Martin Juhas

člen katedry informatiky 

Martin Juhas je odborníkem v oblasti informačních technologií a podnikových informačních systémů. Problematice informačních technologií se věnuje již od konce 80-tých let minulého století. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Elektronické počítače. Ve svém profesním životě zastával pozice samostatný analytik programátor, školitel, vedoucí oddělení softwarového servisu a aplikační konzultant. V těchto pozicích pracoval ve firmě z oblasti automobilového průmyslu a v IT společnosti vytvářející podnikové informační systémy ERP a nabízející dodávku komplexních IT řešení. Především v průběhu práce v IT společnosti nasbíral mnoho zkušeností z firem různého zaměření po celé České republice. V oblasti pedagogické se specializuje na obory podnikových informačních systémů, zpracování dat a pokročilých IT dovedností. Na Škoda Auto Vysoké škole působí od jejího založení v roce 2000.

Specializace:

 • Informační technologie, podnikové informační systémy, databázové systémy, bezpečnost v informatice, zpracování digitální fotografie

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Informatika (Bc.)
 • Informační systémy (Bc.)
 • Počítačová prezentace a digitální fotografie (Bc., Mgr.)
 • Informatika II. (Bc., Mgr.)
 • Informatika podniku (Mgr.)
pokorny.jaroslav.jpg

prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.

člen katedry informatiky   

Jaroslav Pokorný působí na ŠAVŠ od roku 2019. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor Numerická matematika. V letech 1971 – 1974 působil jako systémový programátor ve VÚMS. V letech 1974 – 1982 pracoval v Ústavu výpočetní techniky ČVUT jako odborný pracovník a později vedoucí oddělení. Od roku 1982 - dosud působí na Katedře softwarového inženýrství MFF UK, od roku 1999 pak jako profesor informatiky. Podílel se rovněž na výuce databázových předmětů na FEL ČVUT v létech 1991 – 2013. Na MFF UK zastával v letech 1993-2006 funkci vedoucího katedry, v letech 2008-2012 působil ve funkcích proděkana pro vědeckou činnost a zástupce děkana. Vždy se podílel významně na vědecké činnost v informatice, což dokládá i jeho více než 360 publikací. V pedagogické činnosti se zaměřuje na výuku databázových předmětů, organizace dat, dotazovacích jazyků, XML, v poslední době NoSQL databází. Vychoval úspěšně desítky diplomantů a doktorandů. Na Katedře informatiky vyučuje datovou analýzu a datové inženýrství. Mezi zájmy J. Pokorného patří zejména hudba. Je presidentem smíšeného sboru Gaudium Pragense.

Specializace:

 • Databázové technologie, databázové architektury, NoSQL databáze, Big Data

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Datová analýza a databáze
 • Databázové inženýrství
repa.vaclav.jpg

prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

člen katedry informatiky 

Václav Řepa je dlouholetým vysokoškolským pedagogem. Vystudoval Fakultu řízení Vysoké školy ekonomické, obor Automatizované systémy řízení (Ing.), v roce 1992 získal titul Kandidáta ekonomických věd (CSc.) a v roce 2000 jej děkan fakulty Informatiky a statistiky VŠE jmenoval docentem pro obor Informatika. Roku 2008 byl na návrh vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze jmenován prezidentem republiky profesorem pro obor Informatika. Dlouhodobě působí na Katedře informačních technologií Vysoké škole ekonomické v Praze, v roce 2007 zde založil multidisciplinární obor Kognitivní informatika. Vyučoval na Panevropské vysoké škole v Bratislavě a v doktorském studiu na Universitě Hradec Králové, Universitě Pardubice a Technické universitě Liberec. Odborně se specializuje na rozhraní oblastí informatiky a managementu, především na oblast procesního řízení a související oblasti vývoje informačních systémů a informačního modelování. Je spoluzakladatelem a předsedou Board of Guarantors CEABPM (Central European Association for Business Process Management), členem Steering Committee mezinárodních konferencí Business Informatics Research, členem programových výborů řady mezinárodních konferencí a redakční rady dvou mezinárodních odborných časopisů. Se Škoda Auto Vysokou školou spolupracuje od roku 2018, podílel se na koncepci a akreditaci bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a manažerská informatika.

Specializace:

 • Business Informatics, procesní řízení, vývoj informačních systémů, řízení projektů.

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Základy procesního řízení (Bc)
vorisek.jiri.jpg

prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

člen katedry informatiky 

Jiří Voříšek je absolventem VŠE oboru ekonomicko-matematické výpočty. V současnosti je emeritním profesorem VŠE v Praze a profesorem na Škoda Auto Vysoké škole. Specializuje se na strategické řízení informačních systémů, systémovou integraci, outsourcing, cloud computing a metodiky vývoje a provozu podnikových informačních systémů. Je autorem nebo spoluautorem jedenácti knih a mnoha desítek skript, článků a příspěvků na konferencích. V letech 1990 až 2013 byl vedoucím katedry informačních technologií na VŠE. V období od r. 1995 do r. 2015 byl prezidentem České společnosti pro systémovou integraci. V letech 2010 až 2013 spolupracoval s Národní ekonomickou radou vlády ČR a MPO na přípravě strategie konkurenceschopnosti ČR a na využití ukazatelů výkonnosti při řízení státu. V období. 2011-2014 byl členem Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. V letech 2015 až 2018 spolupracoval s MV ČR na dvou strategiích: „Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy“ a „Národní strategie cloud computingu“. V současnosti je poradcem náměstka MV ČR pro ICT.

Je nositelem řady ocenění. Například: Druhé místo v celostátní anketě „Osobnost roku - v kategorii publicisté a vědečtí pracovníci v oblasti informatiky“ vyhlášené v souvislosti s mezinárodní výstavou INVEX’96. Nominace mezi 10 osobností roku české informatiky a telekomunikací v souvislosti s mezinárodním veletrhem INVEX 2007. V r. 2013 zařazen časopisem CIO Comuterword mezi TOP 30 IT osobností ČR. V r. 2019 obdržel cena ministra vnitra ČR za dlouhodobý přínos k rozvoji eGovernmentu.

V současnosti na ŠAVŠ vyučuje kurzy zaměřené na řízení podnikové informatiky a je poradcem náměstka MV ČR pro ICT a vede jeden z pracovních týmů projektu eGovernment Cloud ČR.

herout.lukas.jpg

Ing. Lukáš Herout, Ph.D.

člen katedry informatiky 

Lukáš Herout vystudoval obor aplikovaná informatika (Bc.) na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, na který navázal studiem inženýrské informatiky (Ing.) na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Své vzdělání doplnil o doktorské studium (Ph.D.) na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde se v rámci disertační práce věnoval využívání elektronických studijních opor ve vzdělávání.

Již během studií získal cenné pracovní zkušenosti mimo akademické prostředí, a to v mezinárodních IT společnostech působících v ČR (Tchajwanské technologické společnosti ASUS a světové špičce v bezpečnostních produktech ESET Software), případně na dlouhodobých zahraničních pracovních stážích (USA, Brazílie...). Během akademické dráhy také opakovaně přednáší na zahraničních univerzitách, kde se zaměřuje na vzdělávání vysokoškolských pedagogů v oblasti pedagogiky, didaktiky a využívání digitálních technologií ve vzdělávání.

V pedagogické a výzkumné činnosti se zaměřuje zejména na hraniční témata informatiky související s využíváním digitálních technologií ve vzdělávání, projektové a procesní řízení, bezpečnost informací... V letech 2019-2020 byl členem Národní rada poradenství a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj venkova (poradní a iniciační orgán ministra zemědělství). Je také členem redakční rady vědeckého recenzovaného časopisu Socioekonomické a humanitní studie, zařazeném na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a do mezinárodních databází ERIH PLUS a EBSCO.

Specializace:

 • Digitální technologie ve vzdělávání, elektronické studijní opory, kombinované a distanční vzdělávání

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Informatika I 
 • ICT Management 
 • Řízení projektu 
 • Plánování a řízení projektů informačních systémů
 • Bezpečnost podnikání a ochrana dat
patrik.solc.jpg

Ing. Patrik Šolc

člen katedry informatiky 

Patrik Šolc je absolventem Fakulty Informatiky na VŠB-TU Ostrava. Má více než 25 let praxe v IT/ICT oboru, posledních 20 let v manažerských pozicích v globálních IT společnostech, kde vedl IT týmy v EMEA/Asie/Amerika. Od r. 2015 je certifikovaným koučem. Koučovací metody a znalosti využívá jak pro rozvoj členů v jeho týmech, tak i jako formu konzultace pro zájemce mimo obor IT. V období 1999 – 2009 byl ředitelem servisní sítě AutoCont, společně s týmem 150 lidí zajišťoval IT servisní služby pro zákazníky střední a východní Evropy (outsourcing a správa podnikových informačních systémů). V této době byl členem poradního výboru HP EMEA se zaměřením na IT služby. Od roku 2009 vedl v AutoContu strategické projekty týkající se rozvoje cloudových služeb včetně podnikových informačních systémů společně s firmou Microsoft. Spolupracoval se zástupci veřejné správy ohledně implementace řešení pro Datovou schránku. V letech 2012 – 2013 se podílel na rozvoji cloudových služeb pro evropské zákazníky. Od roku 2013 do roku 2016 ve firmě Tieto měl na starosti týmy ve Finsku, Švédsku, Indii a České republice s celkovým počtem 200 zaměstnanců. Byl zodpovědný za služby Service Desk, monitorovací služby (Control Desk) a vzdálenou správu a řízení kritických informačních systémů pro zákazníky z celého světa. Ve firmě Tieto vedl tým krizových IT manažerů zodpovědných za rychlé vyřešení výpadků kritických informačních systémů. Od roku 2016 je na pozici Divizního IT managera na straně zákazníka (firma IMI plc, divize IMI Critical Engineering) se zodpovědností za provoz IT služeb pro 4000 uživatelů v regionech EMEA, Asie, Amerika. Účastnil se IT projektů pro evropské a globální zákazníky na pozicích Program Manager/Project Manager (nastavení IT strategie a nasazení ITIL procesů, dodávka a provoz IT služeb, nasazení a správa podnikových informačních systémů (ERP,CRM), Cloud služeb a IT outsourcingu, Service Desk/Call Centre). Od roku 2017 je předsedou spolku itSMF Czech Republic, sdružující komunitu IT manažerů ohledně řízení IT služeb. V roce 2021 byl zvolen zástupci spolků itSMF z jiných evropských zemí do vedení itSMF International. Na pozici ředitele itSMF International je zodpovědný za spolupráci a rozvoj aktivit itSMF spolků v Evropě. Ve svém volném čase se věnuje sportu (golf, basketbal, squash, lyžování) a cestování.

Specializace:  

 • IT Service Management (outsourcing, cloud services), Project Management, Human Leadership

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 •  Řízení podnikové informatiky