Menu

Katedra jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Katedra jazykové přípravy a interkulturních kompetencí nabízí studentům bakalářského i magisterského studia širokou škálu profesně i akademicky orientovaných jazykových modulů doplněných výukou interkulturních a komunikačních kompetencí. Zároveň je katedra registrovaným zkušebním centrem pro Cambridgeské mezinárodní certifikáty. Akademičtí pracovníci katedry se podílejí na řadě vzdělávacích projektů, publikují, jsou v kontaktu s odbornou veřejností a neustále monitorují nejen současné jazykové trendy, ale i aktuální požadavky každodenní praxe. Díky zpětné vazbě od studentů a zaměstnavatelů z ČR i zahraničí se daří připravovat jazykově velmi dobře vybavené absolventy pro trh práce.

dasa.sieglova.jpg

Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D.

vedoucí katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Dagmar Sieglová se specializuje na diversity management v řízení a marketingu, výuku angličtiny a pedagogické metodologie. Doktorský titul získala v oblasti obecná a aplikovaná lingvistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v rámci studia působila na University of Pennsylvania ve Filadelfii, USA. Magisterské studium absolvovala na též univerzitě v USA v oboru interkulturní komunikace a didaktika jazyků a na Masarykově Univerzitě v Brně v oboru didaktika němčiny.Mezi roky 2013 a 2016 působila jako odborná asistentka na katedře jazyků a katedře marketingu VŠFS. V letech 2010-2013 byla ředitelkou neziskové organizace MKC Praha, v období 1996-2004 řídila zahraniční program Lexia International v Praze. V letech 2006-2010 působila jako výzkumnice v mezinárodním Evropském výzkumném projektu Language in a Network of European Excellence, pravidelně se zúčastňuje mezinárodních vědeckých konferencí. Pedagogické zkušenosti nabyla od roku 1994 dlouhodobou spoluprací s akademickými institucemi (UPenn, FF UK, PřF UK, VUT, VŠFS) i zprostředkováváním adaptačních tréninků a firemního vzdělávání v oblasti diversity managementu a angličtiny. Pracovní, pedagogické a manažerské zkušenosti získala také zaměstnáním v USA, kde vyučovala češtinu pro cizince, řídila mezinárodní výzkumné týmy a podílela se na výzkumu digitalizace angličtiny a tvorbě elektronických slovníků. Věnuje se také dobrovolnické činnosti.Se Škoda Auto Vysokou školou spolupracuje od roku 2013.

Specializace:

 • Diversity management, interkulturní marketing, marketingová komunikace, public relations. Sociolingvistika, analýza diskurzu, konverzační analýza, sociokulturní adaptace. Obchodní angličtina, akademická angličtina, akademické psaní, metody kritického myšlení.

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole: 

 • Public relations v češtině i v angličtině (Mgr.)
 • Anglický jazyk úrovně C1 (Mgr.) – Modul 1 (management)
 • Anglický jazyk úrovně C1 (Mgr.) – Modul 2 (marketing)
 • Anglický jazyk úrovně C1 (Mgr.) – Modul 3 (ekonomie)
 • Řízení závěrečných prací (Bc., Mgr.) v češtině i v angličtině
pribramska.pavla.jpg

Mgr. Pavlína Příbramská

členka katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Pavlína Příbramská je vedoucí Katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí. Vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Pardubice, obor učitelství anglického jazyka. Od roku 1999 pracuje v oblasti výuky cizích jazyků. Na Škoda Auto Vysoké škole učí anglický jazyk se zaměřením na ekonomii v bakalářském stupni studia. Od roku 2013 je garantem předmětu anglický jazyk B2 v bakalářském stupni. Dále je zodpovědná za vedení a tvorbu e-lerningového projektu pro předmět AJB2 v prostředí Moodle pro studenty bakalářského stupně, kombinované i prezenční formy studia. Rovněž se podílí na přípravě a administraci e-testování v rámci AIS pro studenty všech modulů AJB2. Od 2017 organizuje a administruje konání Cambridgeských zkoušek na Škoda Auto Vysoké škole. V roce 2018 získala statut examinátora Cambridgeských zkoušek. Pod jejím vedení Škoda Auto Vysoké škola se stala certifikovaným přípravným centrem pro Cambridgeské zkoušky. V současné době se zabývá interkulturními aspekty v rámci videokonferenčních hodin ve spolupráci s partnerskou univerzitou v Sieně.

Specializace:

 • Anglický jazyk

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Anglický jazyk úroveň B2 modul 1-5
 • Bakalářská zkouška z anglického jazyka
 • Business English
stejskalova.lenka.jpg

Mgr. Lenka Stejskalová, MBA

členka katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Lenka Stejskalová vystudovala přírodovědeckou fakultu UK Praha, následně ukončila DPS na pedagogické fakultě UK Praha a absolvovala státní zkoušky z anglického jazyka. V roce 2005 získala certifikát Teaching English for Business na IH London a v roce 2011 ukončila studium MBA na IPFM Praha.V letech 1991 – 1996 pracovala jako OSVČ, vyučovala anglický jazyk a působila jako tlumočnice a překladatelka pro firemní klientelu. 1996 - 2000 působila na VOŠ průmyslových obchodníků v Mladé Boleslavi, kde zpracovala koncept jazykové výuky pro akreditační spis nově vznikající Škoda Auto Vysoké školy. V letech 2000 – 2018 vedla Katedru jazykové přípravy a interkulturních kompetencí Škoda Auto Vysoké školy. Od října 2014 vykonává funkci prorektorky pro zahraniční vztahy, podílí se na rozvoji internacionalizace a je zapojena do řady mezinárodních projektů.V oblasti pedagogické se zabývá výukou angličtiny pro akademické účely a angličtinou pro specifické účely zaměřené na podnikovou praxi. Pracuje na vytváření a zavádění elektronických opor do výuky zejména pro studenty kombinované forma studia. V současné době se zabývá metodikou CLIL a podporou výuky odborných předmětů v anglickém jazyce. Vedle vlastní výuky organizuje a garantuje jazykové a odborně zaměřené letní školy. Je také examinátorkou ústní části Cambridgeských jazykových zkoušek.

Specializace:

 • Business English, English for Academic Purposes

Výuka na Škoda Auto  Vysoké škole:

 • Anglický jazyk C1 (Mgr.)
 • Management (EN) (Bc.)
giurgiu.ioana.jpg

Ioana Kocurová Giurgiu, M.A.

členka katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Ioana Kocurová Giurgiu vystudovala Lucia Blaga University v Sibiu, v Rumunsku, obor Žurnalistika a komunikace. Titul M.A. získala na téže univerzitě z oboru Překladatelství (Anglický jazyk) zaměřeného na texty z Bible a adaptace scénářů pro televizní vysílání. Její kariéra následně vedla napříč různými projekty - od psaní, po PR a obchod, oblasti, v rámci kterých byly potřeba nejrůznější dovednosti. Brzy zjistila, že klíčové dovednosti se nenaučila na univerzitě, ale právě díky zkušenostem z praxe. Jako lektorka připravila kurz Business Communication Competences, který je úspěšně vyučován na Škoda Auto Vysoké škole a dále organizuje workshopy, které podporují dovednosti, jež jsou nepostradatelné pro současný trh práce. Rovněž připravila kurz Angličtina pro akademické účely a Akademické psaní v anglickém jazyce, které jsou vyučovány také na Škoda Auto Vysoké škole. Aktuálně se zabývá problematikou motivace a motivačních faktorů ve vzdělávání.

Specializace:

 • Anglický jazyk, obchodní angličtina, akademické psaní, komunikační kompetence, manažerská psychologie

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • English for Academic Purposes
 • Academic Writing in English
 • Business Communication Competencies
 • Business English
 • Managerial Psychology
bednarova.alena.jpg

PhDr. Alena Bednářová

členka katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Alena Bednářová pracuje jako externí vyučující ruského jazyka a češtiny pro cizince. Vystudovala obor Ruský jazyk a literatura na Filologické fakultě Volgogradské univerzity v Rusku. V roce 1988 získala na Filozofické fakultě Karlovy univerzity doktorát (PhDr.). Od roku 1982 vyučovala ruský jazyk na SŠ, od roku 2010 na JŠ a VŠ. Je garantkou předmětu ruský jazyk A2 v bakalářském programu.Podílí se na přípravě studentů k certifikovaným zkouškám z ruského jazyka a češtiny pro cizince. Od roku 2008 spolupracuje s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) na koncepci státní maturity z RJ jako lektor a hodnotitel písemných prací.

Specializace:

 • Ruský jazyk, český jazyk pro cizince

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Ruský jazyk (Bc.)
havlisova.zuzana.jpg

Mgr. Zuzana Havlisová 

členka katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí 

Zuzana Havlisová vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Pardubice, obor učitelství německého jazyka. Od ukončení studia se věnuje výuce německého jazyka. Zkušenosti pro výuku sbírala během pobytů v Německu, ve firmách, ve kterých vedla výuku německého jazyka, příležitostně tlumočila a pracovala na pozici asistentky a tlumočnice. Na katedře jazykové přípravy a interkulturních kompetencí Škoda Auto Vysoké školy působí od roku 2019. Podílí se na vytváření e-learningových opor pro předmět NJA2 a NJB1.

Specializace:

 • Německý jazyk

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Německý jazyk A2, B1
mila.jpg

Mgr. Miluše Löffelmannová

členka katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Miluše Löffelmannová vystudovala obor učitelství cizích jazyků na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Od té doby se věnuje výuce anglického jazyka a tlumočení. V rámci pomaturitního vzdělávání připravovala studenty na státní jazykovou zkoušku z anglického jazyka (B2), Cambridgeskou zkoušku FCE a vojenskou jazykovou zkoušku STANAG 6001.Od r. 2007 působí jako externí vyučující na Katedře jazykové přípravy a interkulturních kompetencí Škoda Auto Vysoké školy. Při pobytu v zahraničí v letech 2011-2014 se zabývala interkulturní komunikací a technikou čtení na Britské mezinárodní škole v Šanghaji. V současné době vyučuje anglický jazyk na úrovni B2 v prezenční i kombinované formě bakalářského studia. Spolupodílí se na projektech vytváření e-learningových opor odborné angličtiny pro studenty bakalářského stupně obou forem studia. Získala rovněž statut examinátora pro Cambridgeské zkoušky English First (FCE) a Advanced (CAE).

Specializace:

 • Anglický jazyk

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Anglický jazyk úroveň B2 modul 1-5
 • Bakalářská zkouška z anglického jazyka
soukupova.vladimira.jpg

Mgr. Vladimíra Soukupová

členka katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Vladimíra Soukupová vystudovala obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: anglický jazyk – německy jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia se věnovala výuce cizích jazyků na střední škole a v jazykových školách (firemní výuka, kurzy pro veřejnost). Také působila jako koordinátorka kurzů a metodik německého jazyka. V roce 2018 se po absolvování ročního kurzu Goethe Institutu stala multiplikátorkou německého jazyka. Zajímá se o moderní přístupy ve výuce cizích jazyků a účastní se seminářů a kurzů v ČR i zahraničí. Na katedře jazykové přípravy a interkulturních kompetencí Škoda Auto Vysoké školy působí od roku 2018. Vyučuje německý jazyk v prezenční i kombinované formě bakalářského studia. Podílí se také na vytváření e-learningových opor pro předmět NJA2.

Specializace: 

 • Anglický jazyk a německý jazyk

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole: 

 • Německý jazyk A2, B2, 
 • Německý jazyk A2,B1 pro cizince
odlozilikova.michaela.jpg

Mgr. Michaela Odložilíková

členka katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Michaela Odložilíková vystudovala po maturitě na Gymnáziu v Mladé Boleslav obor španělština-zeměpis na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a zároveň složila státní zkoušku z anglického jazyka. V letech 2003-2011 pracovala jako učitelka španělštiny a angličtiny v jazykových školách v Mladé Boleslavi a vedla jazykové kurzy pro zaměstnance ve Škoda Auto. Jazykové zkušenosti využila též jako průvodkyně a delegátka cestovních kanceláří v různých evropských zemích, zejména ve Španělsku. Jako externí pedagog vyučuje na Škoda Auto Vysoké škole od roku 2003. Od roku 2014 vyučuje španělštinu a zeměpis také na osmiletém gymnáziu v Mladé Boleslavi.

Specializace:

 • Španělský a anglický jazyk

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Španělský jazyk (Bc.)
 • Anglický jazyk - přípravný kurz (Bc.)

patočkova.jpg

Mgr. Zdeňka Patočková

členka katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Zdeňka Patočková pracuje jako externí vyučující. Vystudovala obor český jazyk - občanská výchova pro 2. a 3. stupeň na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2008 vyučuje češtinu pro cizince a češtinu pro akademické účely na Škoda Auto Vysoké škole. Spolupracovala na tvorbě elektronických opor pro výuku češtiny v prostředí Moodle. Od roku 2019 vede kurzy češtiny pro Centrum na podporu integrace cizinců v Mladé Boleslavi.

Specializace:

 • Český jazyk a český jazyk pro cizince

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Český jazyk a kultura pro cizince
 • Český jazyk pro akademické účely
oleksanda.jpg

Oleksandra Chaban 

členka katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Oleksandra Chaban vystudovala Nižynskou státní pedagogickou univerzitu na Ukrajině, magisterský titul se zaměřením na výuku anglického a německého jazyka a zahraniční literatury. Vystudovala Management středních škol a dalších vzdělávacích institucí. Své studium zakončila diplomovou prací na téma Efektivní vedení. Své znalosti poté implementovala do praxe, kdy začala pracovat s dětmi a teenagery, top manažery významných společností, učila všeobecnou angličtinu a němčinu dospělé. Pracovala také na vývoji výukových materiálů pro kurz angličtiny v soukromém jazykovém centru. Tato metodika patří mezi nové metody výuky a je založena na učení založené na úkolech, pohodě studentů, pozitivní zpětné vazbě a efektivní komunikaci.

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • anglický jazyk B2 modul 1-5
  německý jazyk pro cizince