Menu

Katedra kvantitativních metod

Katedra kvantitativních metod se zaměřuje zejména na výuku předmětů společného základu studijních programů a dále na předměty rozšiřující znalosti statistických metod v oblasti řízení kvality. Jejich cílem je vybavit studenty potřebnými kompetencemi v oblasti kvantitativních metod a základů fyziky.

Členové katedry vyučují předměty Matematika I a II, Fyzika, Základy statistiky, Statistika, Statistika pro ekonomy v bakalářském programu a předměty Ekonometrie a Statistické metody v managementu kvality I a II v navazujícím magisterském studijním programu. Katedra také nabízí kurzy matematiky určené k vyrovnání rozdílných vstupních znalostí uchazečů o studium a studentů ŠAVŠ. Členové katedry pravidelně uskutečňují jednorázové tematické přednášky na středních školách. Výzkumná činnost katedry se orientuje na projekty statistického zpracování dat a predikce vývoje ekonomických procesů na podnikové i národní úrovni. Partnery projektů jsou zejména Škoda Auto a. s. a Sdružení automobilového průmyslu AUTOSAP.

sulc.petr.jpg

Mgr. Petr Šulc

vedoucí katedry kvantitativních metod

Petr Šulc působí ve ŠAVŠ již od jejího založení v roce 2000. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy v Praze, obor Geografie a matematika.V letech 1992 – 1996 vyučoval na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. V roce 1996 přešel do VOŠ Škoda Auto, kde zastával funkci zástupce ředitele. Podílel se na vzniku Škoda Auto Vysoké školy v letech 1999 -2000. Ve ŠAVŠ poté působil jako prorektor pro studijní záležitosti. Po transformaci Škoda Auto Vysoké školy do podoby samostatné právnické osoby v roce 2013 se stal jejím rektorem. Tuto pozici zastával do roku 2015. Během svého působení ve ŠAVŠ se významným způsobem podílel na všech transformačních, akreditačních a mnoha rozvojových projektech školy. V současnosti je prorektorem pro studijní záležitosti a řízení kvality a vedoucím Katedry informatiky a kvantitativních metod. Zaměřuje se na výuku matematiky a statistiky a poskytuje poradenství posluchačům ŠAVŠ v oblasti organizace studia. Spolupracuje na odborných projektech v oblasti aplikované statistiky.

Specializace:

 • Matematika, statistika, geografie

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Matematika I
 • Matematika II
 • Základy statistiky
 • Bakalářský seminář
kasal.petr.jpg

Mgr. Petr Kasal

člen katedry kvantitativních metod

Petr Kasal je vyučujícím na katedře informatiky a kvantitativních metod. Vystudoval didaktiku matematiky na MFF UK a tělesnou výchovu na FTVS UK. Vystudoval taktéž specializaci na teambuildingové aktivity a outdoorové sporty. Je držitelem řady cvičitelských certifikátů na různé sportovní aktivity v přírodě. V letech 1999 – 2008 působil na Gymnáziu dr. Pekaře v Mladé Boleslavi jako učitel matematiky a tělesné výchovy. Od roku 2006 působí na ŠAVŠ. V oblasti matematiky se zaměřuje na zejména na numerické metody matematické analýzy a didaktiku. Zabývá se také přípravou e-learningových kurzů. Je řešitelem několika smluvních projektů v oblasti statistického zpracování dat.

Specializace:

 • Didaktika matematiky se zaměřením na ekonomické aplikace, statistika, zvyšování studijní úspěšnosti, plánování a realizace teambuildingových a sportovních akcí, e-learning

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Matematika I (Bc.)
 • Matematika II (Bc.)
 • Statistika (Bc.)
 • Statistika pro ekonomy (Bc.)
 • Týmové řešení problémů v nestandardních podmínkách (Bc., Mgr.)
hakl.png

Mgr. Radka Hakl, Ph.D.

členka katedry kvantitativních metod

Radka Hakl vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, nejprve obor Obecná matematika (Bc.) a následně v navazujícím studiu obor Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (Mgr.). Poté studovala na Columbia University in the City of New York, a zde v roce 2013 získala Ph.D. titul na katedře statistiky Graduate School of Arts and Sciences. V letech 2013 – 2015 působila na Universitaet Wien, kde byla členkou vědecko-výzkumné skupiny zabívající se finanční matematikou. Na Škoda Auto Vysoké škole vyučuje od roku 2015.

Specializace:

 • Matematika, statistika, ekonometrie

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Matematika I (Bc.)
 • Matematika II (Bc.)
 • Statistika (Bc.)
 • Statistika pro ekonomy (Bc.)
 • Ekonometrie (Mgr.)
brom.pavel.jpg

Mgr. Pavel Brom, Ph.D.

člen katedry kvantitativních metod

Pavel Brom po absolvování obecné fyziky vystudoval specializaci v oboru optika a optoelektronika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Zde v roce 2018 obhájil svou disertační práci na téma Integrovaný e-learning v oblasti optiky a kvantové fyziky v doktorském studijním programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky. Pavel Brom se zabývá využíváním periferií počítače a softwaru k automatizaci řízení, měření i zpracování dat, a to zejména v oblasti výzkumu a vývoje. Ve výuce klade důraz na srozumitelnost a názornost a využívání moderních technologií, jako např. lokálně-vzdálených experimentů z fyziky řízených přes internet. Pro výuku vyvíjí nové vzdálené experimenty a technologie. K jeho největším úspěchům patří návrh elektromagnetického systému vsouvání radionuklidů do mlžné komory ve stálé expozici Mikrokosmos organizace CERN v Ženevě. Mezi zájmy P. Broma patří astronomie, popularizace vědy a techniky, elektronika a počítače, algoritmizace a programování, dále cestování, hudba, společenský tanec a organizování akcí. Od roku 2007 působí ve funkci ředitele Hvězdárny města Mladá Boleslav. Od roku 2011 do současnosti v Mladé Boleslavi každoročně pořádá např. Vědu v ulicích. Ve Škoda Auto Vysoké škole vyučuje od roku 2013.

Specializace:

 • Fyzika, elektronika a optoelektronika, automatizace měření a zpracování experimentálních dat, popularizace vědy a techniky a její historie

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Matematika I
 • Matematika II
 • Statistika
 • Statistika pro ekonomy
 • Proseminář z matematiky 
 • Fyzika (garant od r. 2019)
jarosova.jpg

doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.

členka katedry kvantitativních metod

Eva Jarošová je přední odbornicí na aplikovanou statistiku a dlouholetou vysokoškolskou pedagožkou. Vystudovala Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, obor Technická kybernetika (Ing.) a později tamtéž absolvovala vědeckou aspiranturu v oboru Technická kybernetika (CSc). V roce 2004 byla na Vysoké škole ekonomické v Praze jmenována docentkou v oboru Statistika. Do roku 1990 pracovala jako vědecký pracovník ve Státním výzkumném ústavu pro stavbu strojů v Běchovicích, od té doby se věnuje pedagogické činnosti (do roku 2012 na VŠE v Praze). Řadu let působila v České společnosti pro jakost jako člen odborné skupiny pro statistické metody a v současnosti pracuje také v technické normalizační komisi TNK4 České agentury pro standardizaci (dřívější Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví).Publikovala řadu odborných článků, zejména z oblasti statistických metod řízení jakosti a linárních modelů, a je spoluautorkou několika knih. V oblasti pedagogické se specializuje na obory statistika a statistické metody řízení jakosti. Docentkou Škoda Auto Vysoké školy je od roku 2008.

Specializace:

 • Statistické modelování, statistická regulace procesu, statistická přejímka, spolehlivost, navrhování experimentů

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Statistika (Bc.)
 • Statistika pro ekonomy (Bc.)
 • Statistické metody managementu kvality I (Bc.)
 • Statistické metody managementu kvality II (Mgr.)
pankova.vaclava.jpg

prof. RNDr. Václava Pánková, CSc.

členka katedry kvantitativních metod

Václava Pánková vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy, obor teoretická kybernetika. Vědeckou aspiranturu absolvovala na Fakultě informatiky a statistiky VŠE. Její další školení a odborné stáže probíhaly na školách: Statistický institut v Moskvě, Institut d’Administration des Entreprises v Paříži, Somerville College v Oxfordu a London School of Economics. Svůj odborný zájem soustřeďuje na ekonometrii; v této oblasti publikuje a předmět vyučuje.

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Ekonometrie
rihova.elena.jpg

Mgr. Elena Říhová, Ph.D.

členka katedry kvantitativních metod

Elena Říhová vystudovala obor Statistika na VŠE v Praze (Ph.D). V oblasti statistiky se zaměřuje na vicerozměrné statistické metody, zejména na shlukovou a faktorovou analýzu. Jako hostující profesor přednáší na univerzitách v Bulharsku, Řecku a Albánii. Podílela se na řadě mezinárodních výzkumů a projektů: -Future Influencers (Česká Republika,Slovensko,Rusko, Bulharsko, Švýcarsko, Amerika, Itálie) -Personal sales process in automotive industry (Česká Republika, Slovensko, Bulharsko, Švýcarsko, Amerika, Itálie) -The period of unemployment after the crisis. Příprava výukových kurzů Statistiky -Příprava databáze příkladů teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky studentů Vysoké školy ekonomické v Praze -Hodnocení výsledků shlukové analýzy v ekonomických úkolech

Specializace:

 • Marketingový výzkum, fuzzy shluková analýza a další vícerozměrné statistické metody

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Statistika (Bc.)
 • Statistika pro ekonomy (Bc.)
svacinova.kornelie.jpg

Ing. Kornélia Svačinová, Ph.D.

členka katedry kvantitativních metod

Kornélia Svačinová je absolventkou Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, kde vystudovala obor Ekonomická demografie (Ing.) a následně absolvovala doktorský studijní program Statistika (Ph.D.). Od roku 2021 působí jako vyučující na Katedře kvantitativních metod Škoda Auto Vysoké školy. V rámci vědeckého výzkumu a pedagogické činnosti se zaměřuje na statistiku a demografii.

Specializace:

 • Statistika
 • Demografie

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Základy statistiky (Bc.)
 • Statistika (Bc.)