Menu

Katedra řízení lidských zdrojů

Katedra řízení lidských zdrojů zajišťuje výuku na bakalářském i magisterském stupni studia. Je garantujícím pracovištěm bakalářského studijního oboru „Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů“, v jehož rámci pokrývá zejména výuku předmětů v oblastech personálního managementu a psychologie a sociologie pro personalisty. Na výuce participují rovněž odborníci z praxe. Na magisterském stupni studia se katedra zaměřuje na výuku předmětů z oblastí rozvoje manažerských dovedností, organizační kultury a interkulturního managementu.

pavlica.karel.jpg

doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

Vedoucí Katedry řízení lidských zdrojů

Karel Pavlica vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity J.A. Komenského v Bratislavě, obor psychologie (PhDr.). V roce 1996 získal titul Ph.D. na Manchester Metropolitan University v oboru Management. V roce 2001 byl na Podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze řádně habilitován (doc.) v oboru Podniková ekonomika a management. Od roku 2005 působí na Škoda Auto Vysoké škole, kde aktuálně vyučuje v navazujícím magisterském studiu předměty spojené s oblastí manažerské psychologie a sociologie – Rozvoj sociálního a manažerského potenciálu, Kultura, podnik a management, a to v českém i anglickém jazyce. Současně je od roku 2015 garantem bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů. V poslední době se zabýval výzkumnými projekty zaměřenými na problematiku leadershipu, organizační kultury a eGovernmentu. Je autorem řady odborných publikací.

Specializace:

 • Leadership, organizační kultura, manažerská psychologie a sociologie, diagnostika manažerských kompetencí

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:

 • Rozvoj sociálního a manažerského potencíálu (Mgr.)
 • Kultura, podnik a management (Mgr.)

matouskova.ingrid.jpg

PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.

Členka Katedra řízení lidských zdrojů

Ingrid Matoušková vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (Mgr). V roce 2005 získala titul Ph.D. na APZ v Bratislavě v oboru manažment, sociológia, psychológia, etika. V roce 2011 po rigorózním řízení na Univerzitě J. Á. Komenského získala titul PhDr. v oboru Andragogika. Absolventka řady certifikovaných kurzů z oblasti psychologie včetně soudněznalecké činnosti.Od roku 2016 působí na ŠKODA AUTO Vysoká škola, kde aktuálně vyučuje v bakalářském studiu předměty spojené s oblastí psychologie, andragogiky, sociologie a současně zajišťuje pro studenty psychologické poradenství.Členka Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska, České asociace psychologů práce a organizace a Středočeského psychosociálního intervenčního týmu. Je zakládající členkou krizové linky, v krizové intervenci pro složky IZS působí od jejich počátků v ČR. Nositelka např. certifikátu Critical Incident Stress Management, člen mezinárodního konsorcia - Consortium for security Research Projects. Spolupracuje s praktickými složkami v ČR a SR, přes 20 let se věnuje vzdělávání vysokoškolských studentů. V rámci působení na VŠ prošla řadou manažerských funkcí. Je řešitelkou a spoluřešitelkou několika výzkumných úkolů.Je autorkou a spoluautorkou několika publikací a řady odborných článků. Certifikovaný lektor vzdělávání dospělých.

Specializace:

 • Manažerská psychologie a sociologie, sociální komunikace, psychologie osobnosti a diagnostika, andragogika, psychologie práce, organizace a řízení

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:

 • Manažerská psychologie a sociologie (Bc., Ing.)
 • Sociální komunikace (Bc.)
 • Psychologie osobnosti a diagnostika (Bc.)

svejdarova.eva.jpg

Mgr. Eva Švejdarová, MBA, M.A., Ph.D.

Členka Katedry řízení lidských zdrojů 

Eva Švejdarová má bohaté zkušenosti z domácích i zahraničních univerzit. Několik let žila ve Španělsku (Granada) a ve Spojených Státech Amerických (Los Angeles, Oahu Havaj). Během Merillova stipendia v USA se začala intenzivně zajímat o interkulturalitu a otázky migrace a v roce 2007 byla přijata do doktorského programu na prestižní University of California, Los Angeles (UCLA), kde následně obdržela na Graduate School of Education & Information Studies titul M.A. v oboru Social Sciences & Comparative Education. Titul Ph.D. pak získala v roce 2012 na FF UPOL.

V roce 2012 nastoupila jako odborná asistentka na ŠKODA AUTO Vysoké škole, kde v současné době působí na Katedře řízení lidských zdrojů a vyučuje předměty v češtině a v angličtině.

Řídí projekty smluvního výzkumu v oblastech udržitelného byznysu a vzdělávání, nových manažerských přístupů a byznys antropologie. Je členkou mnoha prestižních asociací a publikuje odborné články na témata personálního managementu, firemního vzdělávání, etiky a udržitelnosti, interkulturní komunikace, diverzity a inkluze. Ve svých hodinách aplikuje inovativní formy výuky a je spoluautorkou didaktického modelu 21st EWA (Empowering Wholeness Adaptive) Edu.

Specializace:

 • Udržitelnost, inovace, celostní systémové myšlení, systemický leadership, personální management, L&D, diverzita a inkluze (DIEB), interkulturní komunikace, etika, manažerská psychologie a sociologie, inovativní didaktika, metodika a metodologie

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:

 • Strategic Sustainability Management (Bc., Mgr.)
 • Sustainability Innovation Mindset (Bc., Mgr.)
 • Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí (Mgr.)
 • Intercultural Business Communication (Bc., Mgr.)
 • Etika v personálním řízení (Bc.)
 • Manažerská psychologie a sociologie (Bc.)
 • Personální management I (Bc.)
 • Personální management II (Bc.)
 • Řízení závěrečných prací (Bc., Mgr., MBA) v češtině i v angličtině

kumsa.jpg

PhDr. Alemayehu Kumsa, Ph.D.

Člen Katedry řízení lidských zdrojů

Alemayehu Kumsa vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (UK) v Praze, obor Sociologie (Mgr., PhDr.). Od roku 1998, kdy získal titul Ph.D., působil jako vysokoškolský učitel především na Filozofické fakultě UK a Fakultě humanitních studií UK. Vzdělání v oboru Comparative Social Science Studies for researchers si rozšířil studiem v Norsku na Univerzitě v Oslu. Problematikou Sociologického výzkumu se zabýval na Institute of International Sociology v italské Gorizii. Obor Sociologie přednášel na švédské Uppsala University a na Nicolaus Copernicus University v polské Toruni. Otázkám globalizace se věnoval ve svých přednáškách na University of Helsinki. Od roku 2017 vyučuje na ŠKODA AUTO Vysoké škole, kde aktuálně přednáší v bakalářském programu předmět Sociologický výzkum a vede seminář Manažerská psychologie a sociologie. Rovněž vyučuje v navazujícím magistickém studiu předmět Rozvoj sociálního a manažerského potenciálu. Pravidelně organizuje vědecké diskusní panely a prezentuje nejnovější poznatky sociologického výzkumu na World Congress of Sociology a dalších významných mezinárodních fórech. Publikuje v české a zahraniční odborné literatuře. Členství v odborných organizacích Česká Masarykova sociologická společnost, Česká asociace pro sociální antropologii (CASA), International Sociology Association (ISA), Research Committee 01, Armed Forces and Conflict Resolution v ISA.

Specializace:

 • Sociologie globalizace, sociologie řešení konfliktů

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Rozvoj Sociálního a manažerského potenciálu (Mgr.)
 • Sociologický výzkum (Bc.)
 • Manažerská psychologie a sociologie (Bc.),(seminář)
 • Vede závěrečné práce studentů (Bc. a MBA) v češtině i v angličtině. 

brecka.tibor.jpg

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.

Člen Katedry řízení lidských zdrojů

Tibor Brečka v současné době působí na Katedře řízení lidských zdrojů ŠKODA AUTO Vysoké školy, kde vyučuje předměty se zaměřením na psychologii a etiku. Je krizový intervent a psychoterapeut – člen České psychoterapeutické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České asociace pro psychoterapii, American Psychological Association, České kriminologické společnosti a mimořádným členem Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska. V Asociaci Bezpečná škola je vedoucím sekce psychologie. Je doktorand 1. Lékařské fakulty UK v Praze, obor lékařská psychologie a psychopatologie. Zabývá se problematikou forenzní psychologie, psychologie katastrof, krizovou komunikací, komunikací rizika a etických aspektů mimořádných situací a zdravotnictví. Spolupracuje s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, Armádou ČR a dalšími bezpečnostními subjekty.

Specializace:

 • Psychoterapie, forenzní psychologie, psychologie katastrof, krizová komunikace a komunikace rizika, lékařská psychologie a psychopatologie, bezpečnostní psychologie, etika.

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:

 • Andragogika
 • Etika v personálním řízení
 • Manažerská psychologie a sociologie
 • Personální management II