Menu

Katedra řízení lidských zdrojů

Katedra řízení lidských zdrojů zajišťuje výuku na bakalářském i magisterském stupni studia. Je garantujícím pracovištěm bakalářského studijního oboru „Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů“, v jehož rámci pokrývá zejména výuku předmětů v oblastech personálního managementu a psychologie a sociologie pro personalisty. Na výuce participují rovněž odborníci z praxe. Na magisterském stupni studia se katedra zaměřuje na výuku předmětů z oblastí rozvoje manažerských dovedností, organizační kultury a interkulturního managementu.

pavlica.karel.jpg

doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

vedoucí katedry řízení lidských zdrojů

Karel Pavlica vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity J.A. Komenského v Bratislavě, obor psychologie (PhDr.). V roce 1996 získal titul Ph.D. na Manchester Metropolitan University v oboru Management. V roce 2001 byl na Podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze řádně habilitován (doc.) v oboru Podniková ekonomika a management. Od roku 2005 působí na Škoda Auto Vysoké škole, kde aktuálně vyučuje v navazujícím magisterském studiu předměty spojené s oblastí manažerské psychologie a sociologie – Rozvoj sociálního a manažerského potenciálu, Kultura, podnik a management, a to v českém i anglickém jazyce. Současně je od roku 2015 garantem bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů. V poslední době se zabýval výzkumnými projekty zaměřenými na problematiku leadershipu, organizační kultury a eGovernmentu. Je autorem řady odborných publikací.

Specializace:

 • Leadership, organizační kultura, manažerská psychologie a sociologie, diagnostika manažerských kompetencí

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Rozvoj sociálního a manažerského potencíálu (Mgr.)
 • Kultura, podnik a management (Mgr.)

matouskova.ingrid.jpg

PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.

členka katedra řízení lidských zdrojů

Ingrid Matoušková vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (Mgr). V roce 2005 získala titul Ph.D. na APZ v Bratislavě v oboru manažment, sociológia, psychológia, etika. V roce 2011 po rigorózním řízení na Univerzitě J. Á. Komenského získala titul PhDr. v oboru Andragogika. Absolventka řady certifikovaných kurzů z oblasti psychologie včetně soudněznalecké činnosti.Od roku 2016 působí na Škoda Auto Vysoká škola, kde aktuálně vyučuje v bakalářském studiu předměty spojené s oblastí psychologie, andragogiky, sociologie a současně zajišťuje pro studenty psychologické poradenství. Členka Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska, České asociace psychologů práce a organizace a Středočeského psychosociálního intervenčního týmu. Je zakládající členkou krizové linky, v krizové intervenci pro složky IZS působí od jejich počátků v ČR. Nositelka např. certifikátu Critical Incident Stress Management, člen mezinárodního konsorcia - Consortium for security Research Projects. Spolupracuje s praktickými složkami v ČR a SR, přes 20 let se věnuje vzdělávání vysokoškolských studentů. V rámci působení na VŠ prošla řadou manažerských funkcí. Je řešitelkou a spoluřešitelkou několika výzkumných úkolů.Je autorkou a spoluautorkou několika publikací a řady odborných článků. Certifikovaný lektor vzdělávání dospělých.

Specializace:

 • Manažerská psychologie a sociologie, sociální komunikace, psychologie osobnosti a diagnostika, andragogika, psychologie práce, organizace a řízení

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Manažerská psychologie a sociologie (Bc., Ing.)
 • Sociální komunikace (Bc.)
 • Psychologie osobnosti a diagnostika (Bc.)

svejdarova.eva.jpg

Mgr. Eva Švejdarová, MBA, M.A., Ph.D.

členka katedry řízení lidských zdrojů 

Eva Švejdarová má bohaté zkušenosti z domácích i zahraničních univerzit. Několik let žila ve Španělsku (Granada) a ve Spojených Státech Amerických (Los Angeles, Oahu Havaj). Během Merillova stipendia v USA se začala intenzivně zajímat o interkulturalitu a otázky migrace a v roce 2007 byla přijata do doktorského programu na prestižní University of California, Los Angeles (UCLA), kde následně obdržela na Graduate School of Education & Information Studies titul M.A. v oboru Social Sciences & Comparative Education. Titul Ph.D. pak získala v roce 2012 na FF UPOL.

V roce 2012 nastoupila jako odborná asistentka na Škoda Auto Vysoké škole, kde v současné době působí na Katedře řízení lidských zdrojů a vyučuje předměty v češtině a v angličtině.

Řídí projekty smluvního výzkumu v oblastech udržitelného byznysu a vzdělávání, nových manažerských přístupů a byznys antropologie. Je členkou mnoha prestižních asociací a publikuje odborné články na témata personálního managementu, firemního vzdělávání, etiky a udržitelnosti, interkulturní komunikace, diverzity a inkluze. Ve svých hodinách aplikuje inovativní formy výuky a je spoluautorkou didaktického modelu 21st EWA (Empowering Wholeness Adaptive) Edu.

Specializace:

 • Udržitelnost, inovace, celostní systémové myšlení, systemický leadership, personální management, L&D, diverzita a inkluze (DIEB), interkulturní komunikace, etika, manažerská psychologie a sociologie, inovativní didaktika, metodika a metodologie

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Strategic Sustainability Management (Bc., Mgr.)
 • Sustainability Innovation Mindset (Bc., Mgr.)
 • Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí (Mgr.)
 • Intercultural Business Communication (Bc., Mgr.)
 • Etika v personálním řízení (Bc.)
 • Manažerská psychologie a sociologie (Bc.)
 • Personální management I (Bc.)
 • Personální management II (Bc.)
 • Řízení závěrečných prací (Bc., Mgr., MBA) v češtině i v angličtině

krpalek_pavel1.jpg

prof. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA

člen katedry řízení lidských zdrojů

Pavel Krpálek je absolventem Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze (1987), vědeckou přípravu ukončil na Podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze v roce 1991 (CSc.), habilitoval v roce 2007 na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze (docent v oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů), jmenován profesorem v oboru Oborová didaktika byl prezidentkou Slovenské republiky v roce 2023. V návaznosti na to byl jmenován mimořádným profesorem na ŠAVŠ v roce 2024. Jeho odborný background je poměrně široký, tvoří jej ekonomika, management, rozvoj lidských zdrojů, teorie vzdělávání, oborové a předmětové didaktiky ekonomických předmětů. Má dlouholeté manažerské zkušenosti v oblasti řízení a koordinace vědy a výzkumu na soukromých vysokých školách. Působil na pozici prorektora pro vědu a výzkum na Vysoké škole obchodní v Praze a na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. V publikační a vědeckovýzkumné činnosti se dlouhodobě zaměřuje na lidské zdroje a vzdělávání, podnikavost, řízení kariéry a rozvoj kompetencí. V posledních pěti letech byl řešitelem čtyř externích grantů aplikovaného výzkumu a zaměřoval se hlavně na publikace v kvalitních vědeckých časopisech (WoS/Scopus). Je úspěšným školitelem doktorandů, vykazuje deset ukončených doktorandů v ČR a SR. Má bohaté zkušenosti z akreditační a evaluační činnosti. Je autorem bakalářského studijního programu Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy (akreditovaného pro období 2014 – 2024). Na VŠO v Praze do roku 2019 tento studijní program garantoval. Působí jako hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství ČR pro oblasti vzdělávání Ekonomické obory, Učitelství a Neučitelská pedagogika a zároveň je posuzovatelem i na Slovenské akreditační agentuře pro vysoké školství. Je členem vědecké rady Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze. Je zapsaným recenzentem středoškolských učebnic ekonomiky pro získání doložky MŠMT na Národním pedagogickém institutu ČR. Na Škoda Auto Vysoké škole je členem Rady studijních programů a Rady pro vnitřní hodnocení. Dále je zástupcem šéfredaktora recenzovaného odborného časopisu na podporu vzdělávání Media4u a členem vědecké ediční rady vydavatelství Extrasystem. Působí ve vědeckých radách a organizačních výborech celé řady vědeckých konferencí, například Schola nova, quo vadis anebo Média a vzdělávání.

Na Škoda Auto Vysoké škole působí od 1. 7. 2023 v rozsahu polovičního pracovního úvazku na pozici mimořádný profesor na Katedře řízení lidských zdrojů.

Souběžně na hlavní pracovní poměr působí jako profesor na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě financí a účetnictví, kde je garantem unikátního magisterského studijního programu Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy. Vyučuje zde oborovou didaktiku ekonomických předmětů, předmětové didaktiky ekonomiky, cvičné (fiktivní) firmy, řízení ekonomiky a financí, tzn. zabývá se přípravou budoucích aprobovaných učitelů ekonomických předmětů ve formálním vzdělávání a lektorů pro firemní vzdělávání.

Specializace:  

 • Lidské zdroje, personální řízení, teorie a praxe vzdělávání, didaktika, ekonomika, finance, cvičné firmy, management, pregraduální a postgraduální příprava učitelů ve formálním vzdělávání a lektorů, vysokoškolská pedagogika, kariérní řízení

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:  

 • Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí (Mgr.) 
  Personální management , I, II (Bc.)
  Diplomový seminář – Mezinárodní řízení lidských zdrojů I, II (Mgr.)
  Vedení kvalifikačních (závěrečných) prací (Bc., Mgr.)
jarchovská.jpg

Ing. Petra Jarkovská, Ph.D.

členka katedry řízení lidských zdrojů

Petra Jarkovská vystudovala Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, obor Ekonomika a management (specializace Sociologie a Právo). Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Ekonomika a management (specializace Řízení lidských zdrojů, Management). Díky dlouhodobému pobytu v regionu Subsaharské Afriky se převážně věnuje výuce v anglickém jazyce. Absolvovala mnohé pracovní stáže na zahraničních univerzitách. Vědeckou činnost zaměřuje především na oblast CSR, etického managementu a motivace zaměstnanců. Publikuje v mezinárodních vědeckých časopisech uvedených v databázích SCOPUS a WOS.

Specializace:

 • Společenská odpovědnost organizace
  Etický management
  Strategický management lidských zdrojů
  Management

Výuka na vysoké škole Škoda Auto:

 • Personální management
  Etika v personálním řízení
  Manažerská psychologie a sociologie
  Vedení bakalářských a diplomových prací
Krecek_Eva_Isabelle.jpg

Ing. Eva Isabelle Křeček

členka katedry řízení lidských zdrojů 

Eva Isabelle Křeček vystudovala Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze (Ing.), vybudovala firmu, kde 12 let vedla Business Coachingy pro top managery českých a mezinárodních firem v anglickém a německém jazyce. V roce 2020 působila na Vysoké škole obchodní (VŠO) jako člen katedry ekonomie, dále byla členkou organizační komise vědecké konference Schola Nova, Quo Vadis. Od roku 2020 je odborným asistentem a členkou Institutu mezinárodního managementu a marketingu na University College Prague (UCP), kde vyučuje Řízení lidských zdrojů, Ekonomii a ekonomiku, Management ekonomiky a financí. Věnuje se oborům jako Mezinárodní ekonomické vztahy, Marketing, EU, Krizový Management, Projektový Management, Psychologie v Managementu a Teorie výuky, na tyto témata pravidelně publikuje. Zabývá se problematikou osobnostního rozvoje, zvládání stresu se zaměřením na mindfulness techniky, věnuje se taktéž charitativním projektům ve vzdělávání, kdy pořádá charitativní semináře na osobnostní rozvoj, prokrastinaci, leadership a management. Ve svých seminářích podporuje pozitivní motivaci a projektovou činnost se zaměřením na interaktivitu. Na Škoda Auto Vysoká škola působí od roku 2023 a vyučuje předměty z oblasti manažerské psychologie a sociologie, manažerských dovedností a personálního managementu. Od roku 2024 působí jako interní členka Katedry řízení lidských zdrojů.

Specializace:

 • Manažerská psychologie a sociologie, leadership, psychologie osobnosti a diagnostika, sociální komunikace, ekonomie a ekonomika, finance, personální management, strategický a krizový management, projektový management, marketing, diverzita a inkluze

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Manažerská psychologie a sociologie (Bc.) Rozvoj sociálního a manažerského potenciálu (Mgr.) Psychologie osobnosti a psychodiagnostika (Bc.) Kultura, podnik a management (Mgr.) Personální management I (Bc.) Sociální komunikace   (Bc.) Vedení závěrečných prací (Bc., MBA) v českém a anglickém jazyce