Menu

Katedra řízení lidských zdrojů

Katedra řízení lidských zdrojů zajišťuje výuku na bakalářském i magisterském stupni studia. Je garantujícím pracovištěm bakalářského studijního oboru „Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů“, v jehož rámci pokrývá zejména výuku předmětů v oblastech personálního managementu a psychologie a sociologie pro personalisty. Na výuce participují rovněž odborníci z praxe. Na magisterském stupni studia se katedra zaměřuje na výuku předmětů z oblastí rozvoje manažerských dovedností, organizační kultury a interkulturního managementu.

pavlica.karel.jpg

doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

vedoucí katedry řízení lidských zdrojů

Karel Pavlica vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity J.A. Komenského v Bratislavě, obor psychologie (PhDr.). V roce 1996 získal titul Ph.D. na Manchester Metropolitan University v oboru Management. V roce 2001 byl na Podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze řádně habilitován (doc.) v oboru Podniková ekonomika a management. Od roku 2005 působí na Škoda Auto Vysoké škole, kde aktuálně vyučuje v navazujícím magisterském studiu předměty spojené s oblastí manažerské psychologie a sociologie – Rozvoj sociálního a manažerského potenciálu, Kultura, podnik a management, a to v českém i anglickém jazyce. Současně je od roku 2015 garantem bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů. V poslední době se zabýval výzkumnými projekty zaměřenými na problematiku leadershipu, organizační kultury a eGovernmentu. Je autorem řady odborných publikací.

Specializace:

 • Leadership, organizační kultura, manažerská psychologie a sociologie, diagnostika manažerských kompetencí

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Rozvoj sociálního a manažerského potencíálu (Mgr.)
 • Kultura, podnik a management (Mgr.)

matouskova.ingrid.jpg

PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.

členka katedra řízení lidských zdrojů

Ingrid Matoušková vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (Mgr). V roce 2005 získala titul Ph.D. na APZ v Bratislavě v oboru manažment, sociológia, psychológia, etika. V roce 2011 po rigorózním řízení na Univerzitě J. Á. Komenského získala titul PhDr. v oboru Andragogika. Absolventka řady certifikovaných kurzů z oblasti psychologie včetně soudněznalecké činnosti.Od roku 2016 působí na Škoda Auto Vysoká škola, kde aktuálně vyučuje v bakalářském studiu předměty spojené s oblastí psychologie, andragogiky, sociologie a současně zajišťuje pro studenty psychologické poradenství. Členka Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska, České asociace psychologů práce a organizace a Středočeského psychosociálního intervenčního týmu. Je zakládající členkou krizové linky, v krizové intervenci pro složky IZS působí od jejich počátků v ČR. Nositelka např. certifikátu Critical Incident Stress Management, člen mezinárodního konsorcia - Consortium for security Research Projects. Spolupracuje s praktickými složkami v ČR a SR, přes 20 let se věnuje vzdělávání vysokoškolských studentů. V rámci působení na VŠ prošla řadou manažerských funkcí. Je řešitelkou a spoluřešitelkou několika výzkumných úkolů.Je autorkou a spoluautorkou několika publikací a řady odborných článků. Certifikovaný lektor vzdělávání dospělých.

Specializace:

 • Manažerská psychologie a sociologie, sociální komunikace, psychologie osobnosti a diagnostika, andragogika, psychologie práce, organizace a řízení

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Manažerská psychologie a sociologie (Bc., Ing.)
 • Sociální komunikace (Bc.)
 • Psychologie osobnosti a diagnostika (Bc.)

svejdarova.eva.jpg

Mgr. Eva Švejdarová, MBA, M.A., Ph.D.

členka katedry řízení lidských zdrojů 

Eva Švejdarová má bohaté zkušenosti z domácích i zahraničních univerzit. Několik let žila ve Španělsku (Granada) a ve Spojených Státech Amerických (Los Angeles, Oahu Havaj). Během Merillova stipendia v USA se začala intenzivně zajímat o interkulturalitu a otázky migrace a v roce 2007 byla přijata do doktorského programu na prestižní University of California, Los Angeles (UCLA), kde následně obdržela na Graduate School of Education & Information Studies titul M.A. v oboru Social Sciences & Comparative Education. Titul Ph.D. pak získala v roce 2012 na FF UPOL.

V roce 2012 nastoupila jako odborná asistentka na Škoda Auto Vysoké škole, kde v současné době působí na Katedře řízení lidských zdrojů a vyučuje předměty v češtině a v angličtině.

Řídí projekty smluvního výzkumu v oblastech udržitelného byznysu a vzdělávání, nových manažerských přístupů a byznys antropologie. Je členkou mnoha prestižních asociací a publikuje odborné články na témata personálního managementu, firemního vzdělávání, etiky a udržitelnosti, interkulturní komunikace, diverzity a inkluze. Ve svých hodinách aplikuje inovativní formy výuky a je spoluautorkou didaktického modelu 21st EWA (Empowering Wholeness Adaptive) Edu.

Specializace:

 • Udržitelnost, inovace, celostní systémové myšlení, systemický leadership, personální management, L&D, diverzita a inkluze (DIEB), interkulturní komunikace, etika, manažerská psychologie a sociologie, inovativní didaktika, metodika a metodologie

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Strategic Sustainability Management (Bc., Mgr.)
 • Sustainability Innovation Mindset (Bc., Mgr.)
 • Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí (Mgr.)
 • Intercultural Business Communication (Bc., Mgr.)
 • Etika v personálním řízení (Bc.)
 • Manažerská psychologie a sociologie (Bc.)
 • Personální management I (Bc.)
 • Personální management II (Bc.)
 • Řízení závěrečných prací (Bc., Mgr., MBA) v češtině i v angličtině

krpalek_pavel1.jpg

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA

člen katedry řízení lidských zdrojů

Pavel Krpálek je absolventem Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze (1987), vědeckou přípravu ukončil na Podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze v roce 1991 (CSc.), habilitoval v roce 2007 na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze (docent v oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů). Jeho odborným backgroundem jsou ekonomika, management, oblast rozvoje lidských zdrojů, teorie vzdělávání, oborová didaktika a předmětové didaktiky ekonomických předmětů. Má dlouholeté manažerské zkušenosti v oblasti řízení a koordinace vědy a výzkumu na soukromých vysokých školách. Působil na pozici prorektora pro vědu a výzkum na Vysoké škole obchodní v Praze a na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. V publikační a vědeckovýzkumné činnosti se dlouhodobě zaměřuje na lidské zdroje a vzdělávání, podnikavost, řízení kariéry a rozvoj kompetencí. V posledních pěti letech byl řešitelem čtyř externích grantů aplikovaného výzkumu a zaměřoval se hlavně na publikace v kvalitních vědeckých časopisech (WoS/Scopus). Je úspěšným školitelem doktorandů, vykazuje aktuálně již deset ukončených doktorandů v ČR a SR. Má bohaté zkušenosti z akreditační a evaluační činnosti. Je autorem bakalářského studijního programu Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy (akreditovaného pro období 2014 – 2024). Na VŠO v Praze do roku 2019 tento studijní program garantoval. Působí jako hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství ČR pro oblasti vzdělávání Ekonomické obory, Učitelství a Neučitelská pedagogika a zároveň je posuzovatelem i na Slovenské akreditační agentuře pro vysoké školství. Je členem vědecké rady Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze a je zde také externím členem Rady pro vnitřní hodnocení. Na Škoda Auto Vysoké škole je členem Rady studijních programů. Dále je zástupcem šéfredaktora recenzovaného odborného časopisu na podporu vzdělávání Media4u a členem vědecké ediční rady vydavatelství Extrasystem. Působí ve vědeckých radách a organizačních výborech celé řady vědeckých konferencí, například Schola nova, quo vadis anebo Média a vzdělávání.

Na Škoda Auto Vysoké škole působí od 1. 7. 2023 v rozsahu polovičního pracovního úvazku na pozici docent na Katedře řízení lidských zdrojů.

Souběžně na hlavní pracovní poměr působí jako docent na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě financí a účetnictví, kde je garantem unikátního magisterského studijního programu Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy. Vyučuje zde oborovou didaktiku ekonomických předmětů, předmětové didaktiky ekonomiky, cvičné (fiktivní) firmy, řízení ekonomiky a financí, tzn. zabývá se přípravou budoucích aprobovaných učitelů ekonomických předmětů ve formálním vzdělávání a lektorů pro firemní vzdělávání.

Specializace:  

 • Lidské zdroje, personální řízení, teorie a praxe vzdělávání, didaktika, ekonomika, finance, cvičné firmy, management, pregraduální a postgraduální příprava učitelů ve formálním vzdělávání a lektorů, vysokoškolská pedagogika, kariérní řízení

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:  

 • Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí (Mgr.) 
  Personální management II (Bc.)
  Diplomový seminář – Mezinárodní řízení lidských zdrojů I (Mgr.)
  Vedení kvalifikačních (závěrečných) prací (Bc., Mgr.)