Menu

Katedra řízení výroby, logistiky a kvality

Katedra garantuje výuku předmětů z oblasti výrobního a logistického managementu a managementu kvality. Kromě výuky klasických předmětů zajišťuje, ve spolupráci se specialisty a manažery Škoda  Auto a.s., také předměty zaměřené na trénink dovedností a získávání praktických zkušeností. Standardem jsou exkurze špičkových řešení a výuka formou manažerských her. Studium je jako první v ČR akreditováno Evropskou logistickou asociací s možností získání titulu cEJLog. Katedra je řešitelem řady vědeckovýzkumných projektů a projektů pro praxi, zejména pro společnost Škoda  Auto a.s. a Siemens s.r.o.

lenort.radim.jpg

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog., ING-PEAD IGIP

vedoucí katedry řízení výroby, logistiky a kvality 

Radim Lenort vystudoval Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obory Ekonomika a management v metalurgii (Ing.) a Učitelství odborných předmětů. Na stejném pracovišti úspěšně ukončil doktorské studium v oboru Řízení a ekonomika podniku (Ph.D.), habilitační řízení v oboru Řízení průmyslových systémů (doc.) a řízení ke jmenování profesorem ve stejnojmenném oboru (prof.). Získal titul ING-PEAD IGIP International Engineering Educator udělovaný společností International Society for Engineering Education (IGIP – Švýcarsko) a auditora logistiky na Logistické akademii (ALog.). Dlouhodobě působil jako hostující profesor na AGH University of Science and Technology (Polsko) a Opole University of Technology (Polsko). Absolvoval stáže na Dresden University of Applied Sciences (Německo), Regensburg University of Applied Sciences (Německo), Seinajoki University of Applied Sciences (Finsko), University of Applied Sciences Upper Austria (Rakousko), Techniká univerzita v Košicích (Slovensko) a Moscow State Institute of Steel and Alloys (Rusko). Jeho pedagogická a vědecká činnost je orientována na oblast průmyslové logistiky a řízení průmyslových dodavatelských řetězců. Je logistický auditor, člen Komory logistických auditorů, Slovenské společnosti logistiky, garant certifikační a vzdělávací organizace Logistická akademie, garant členství ŠAVŠ v České logistické asociaci a GNSS Centre of Excellence, lektor kurzů pro podnikatelskou sféru, řešitel nebo spoluřešitel více než 60 vědecko-výzkumných projektů (podporovaných např. Grantovou agenturou České republiky, Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo fondy EU) a projektů smluvního výzkumu (mimo jiné pro Škoda Auto a.s., Siemens s.r.o.). Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu, členem vědeckých rad dvou univerzit, členem redakčních rad domácích a zahraničních časopisů (např. Acta logistica a Archives of Transport, které jsou indexované v databázi Scopus), garantem mezinárodních konferencí a kongresů (např. Carpathian Logistics Congress nebo Metal indexovaných v databázích Web of Science a Scopus). Je autorem a spoluautorem více než 240 publikací s více než 580 ohlasy v databázi Web of Science (H-index 16). Na Škoda Auto Vysoké škole působí od roku 2012.  

 Specializace:

 • Logistika průmyslového podniku, řízení průmyslových dodavatelských řetězců, nejnovější logistické trendy, koncepce technologie a nástroje

  Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Logistika podniku (Bc.)
 • Bakalářská práce (Bc.)
 • Diplomový seminář - Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců I (Mgr.)
 • Diplomový seminář - Řízení mezinárodních řetězců II (Mgr.)
 • Odborná inženýrská praxe - Průmyslový management I (Mgr.)
 • Odborná inženýrská praxe - Průmyslový management II (Mgr.)
 • Diplomový seminář - Průmyslový management I (Mgr.)
 • Diplomový seminář - Průmyslový management II (Mgr.)
fabry.jan.jpg

doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.

člen katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Jan Fábry je dlouholetým vysokoškolským pedagogem. Vystudoval magisterský obor Operační výzkum na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a doktorský obor Ekonometrie a operační výzkum na téže fakultě. V roce 2015 získal v tomto oboru docenturu. Od roku 2002 působí na katedře ekonometrie VŠE v Praze, od roku 2016 je členem katedry logistiky, kvality a automobilové techniky ŠAVŠ v Mladé Boleslavi. Publikoval řadu odborných článků, zejména z oblasti aplikace matematických modelů v dopravě a výrobní logistice. Je autorem a spoluautorem několika vysokoškolských učebních textů. Je dlouholetým členem a tajemníkem České společnosti pro operační výzkum. Byl členem řešitelských týmů v grantových projektech zaměřených na optimalizaci logistických procesů, podílí se na smluvních projektech se ŠKODA AUTO a dalšími subjekty z oblasti výroby a dopravy. Je členem Akademické rady ŠAVŠ v Mladé Boleslavi a Oborové rady doktorského studijního oboru Ekonometrie a operační výzkum na VŠE v Praze.

Specializace:

 • Operační výzkum, matematické modelování, optimalizace, modelování produkčních a logistických systémů, diskrétní modely v operačním výzkumu, simulace logistických procesů

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Operační výzkum I (Bc.)
 • Operační výzkum II (Mgr.)
 • Počítačová simulace logistických procesů I (Bc.)
 • Modelování produkčních a logistických systémů (Mgr.)
 • Praktikum z operačního výzkumu (Bc. a Mgr.)
folta.martin.jpg

Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D., EUR ING

člen katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Martin Folta je předním českým uznávaným specialistou v oboru managementu kvality v automobilovém průmyslu. Absolvoval dva studijní programy na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava zaměřené na procesní inženýrství (management kvality) a metalurgické inženýrství (ekonomika a management v metalurgii). Následně v rámci postgraduálního programu (Ph.D.) na stejné univerzitě zakončil doktorské studium se specializací na Řízení průmyslových systémů (management kvality).Je nositelem titulu evropského inženýra "EUR ING" a disponuje mnoholetými praktickými zkušenostmi v oboru managementu kvality na základě působení v privátním firemním prostředí dodavatelského řetězce automobilového průmyslu na různých výkonných a řídicích funkcích. V současnosti zastává pozici nezávislého mezinárodního certifikačního auditora IATF (International Automotive Task Force) dozorujícího nad naplňováním požadavků systémů řízení v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu. Jako zkušený auditor procesu dle metodiky VDA 6.3 byl v roce 2013 schválen organizací VDA QMC v Berlíně oficiálním školitelem této metodiky a následně jmenován zkušebním komisařem, který posuzuje odbornou kvalifikaci procesních auditorů. Dále poskytuje poradenské služby v oblasti managementu kvality a jako profesionální trenér školí přístupy, metody a nástroje vyplývající ze stále náročnějších požadavků automobilového průmyslu. Je držitelem několika světově uznávaných certifikátů opravňujících k výkonu výše uvedených profesních činností. Od roku 2008 pedagogicky působí na Vysoké škole Škoda Auto v Mladé Boleslavi jako garant předmětů v oblasti managementu kvality. Z pozice vedoucího závěrečných bakalářských a diplomových prací svým studentům poskytuje podporu a cenné rady za účelem úspěšného absolvování studijních specializací garantovaných Katedrou logistiky, kvality a automobilové techniky. Je pravidelným členem komisí státních závěrečných zkoušek. Jako autor mnoha odborných publikací přispívá k osvětě v oblasti managementu kvality. 

Specializace:

 • Management kvality, systémy řízení v organizacích a jejich požadavky, management kvality v automobilovém průmyslu, řízení kvality v dodavatelských řetězcích, auditorská činnost, metody a nástroje plánování a zlepšování kvality, metodiky řešení problémů

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole: 

 • Management kvality (Bc.)
 • Management kvality v automobilovém průmyslu (Bc., Mgr.)
 • Management kvality dodavatelů (Mgr.)
 • Vybrané kapitoly z managementu kvality (Bc., Mgr.)  
holman.david.jpg

Ing. David Holman, Ph.D.

člen katedry řízení výroby, logistiky a kvality 

David Holman působí v současné době jako odborný asistent, zástupce vedoucího Katedry řízení výroby, logistiky a kvality a garant/lektor úspěšných komerčních kurzů ve Škoda Auto Vysoké škole. Zároveň přednáší na zahraničních univerzitách v Německu, Finsku a Rusku a v rámci mezinárodních letních škol Globální řízení v automobilovém průmyslu. Má bohaté praktické zkušenosti z předchozího působení ve strategickém oddělení Plánování logistiky značky ve Škoda Auto a.s. a je členem Komory logistických auditorů a České logistické asociace. Je řešitel a spoluřešitel vzdělávacích a vědecko-výzkumných projektů a projektů smluvního výzkumu. Je členem vědeckého výboru mezinárodní vědecké konference Carpathian Logistics Congress indexované v databázi Web of Science a Scopus. Je autorem a spoluautorem několika desítek publikací s ohlasy v databázi Web of Science. Ve výuce, vědeckých a komerčních projektech a publikační činnosti se věnuje problematice využití systémového myšlení (je autorem Celostního přístupu v systémovém myšlení), využití principů LEAN a udržitelnosti v logistice a řízení dodavatelských řetězců nejen v automobilovém průmyslu. Aktuálně řeší Joint Enterprise University Learning (JEUL), mezinárodní projekt Erasmus+, studující nové potřeby absolventů pro uplatnění v mezinárodní praxi ve spolupráci s evropskými, čínskými a vietnamskými univerzitami a vědecko-výzkumný projekt OP PIK vyvíjející prediktivní plánovací aplikaci 4.0.

  Specializace:

 • Systémové myšlení, řízení dodavatelských řetězců, principy Lean a logistické teorie  

  Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Inovativní trendy v řízení mezinárodních dodavatelských řetězců
 • Řízení dodavatelských řetězců
 • Štíhlé dodavatelské řetězce
 • Vybrané otázky z oblasti nákupu
 • Vybrané příklady z logistické praxe  
stas.david.jpg

Ing. David Staš, Ph.D.

člen katedry řízení výroby, logistiky a kvality

David Staš vystudoval Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Ekonomika a management v metalurgii (Ing.). Na stejném pracovišti úspěšně ukončil doktorské studium v oboru Řízení a ekonomika podniku (Ph.D.), které absolvoval v průběhu zaměstnání. Má patnáctiletou praxi v hutnickém a strojírenském průmyslovém odvětví a to zejména v oblastech: výrobní technologie a rozvoj výrobní základny, řízení strategických projektů, operativní a taktické plánování, implementace rozvoje a tréninku LEAN technik a nástrojů. Působil jako hostující pedagog na Vysoké škole báňské TU Ostrava a také jako lektor a oponent Logistické akademie pořádané společností PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. Absolvoval stáže na Dresden University of Applied Sciences (Německo), Regensburg University of Applied Sciences (Německo) a Seinajoki University of Applied Sciences (Finsko).Jeho pedagogická a vědecká činnost je orientována na oblast řízení průmyslových systémů a průmyslové logistiky. Jeho výzkumné a publikační aktivity jsou zaměřeny na metody štíhlé výroby, průmyslovou logistiku, řízení a optimalizaci průmyslových systémů. Aktivně v rámci projektových a poradenských činností spolupracuje s podniky automobilového, strojírenského a hutního průmyslu. Je aktivním lektorem kurzů pro podnikatelskou sféru, řešitel nebo spoluřešitel vědecko-výzkumných projektů (podporovaných např. Grantovou agenturou České republiky, Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo fondy EU) a projektů smluvního výzkumu (mimo jiné pro Škoda Auto a.s., Siemens s.r.o.). Je členem pracovního týmu Zelené logistiky ve Škoda Auto a.s. Je členem programového výboru a recenzent pro Carpathian Logistics Congress a recenzent časopisu Sustainability (Švýcarsko). Je autorem a spoluautorem více než 40-ti publikací s více než 90-ti ohlasy v databázi Web of Science.Na Škoda Auto Vysoká škola působí od roku 2013.  

  Specializace:

 • Optimalizace průmyslových procesů, logistika průmyslového podniku, řízení průmyslových dodavatelských řetězců  

  Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Logistika podniku (Bc.)
 • Organizace a řízení výroby (Bc.)
 • Organizace a řízení výroby II. (Mgr.)
 • Plánování a řízení výroby v automobilovém průmyslu (Bc., Mgr.)
 • Zelená logistika (Bc., Mgr.)  
wicher.pavel.jpg

doc. Ing. Pavel Wicher, Ph.D.

člen katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Pavel Wicher je akademickým pracovníkem na Katedře řízení výroby, logistiky a kvality a současně působí také na Katedře ekonomiky a managementu v průmyslu Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, kde rovněž absolvoval bakalářské a inženýrské studium v oboru Ekonomika a management v průmyslu. Na stejné univerzitě v roce 2015 absolvoval doktorské studium v programu Řízení průmyslových systémů. Získal ceny děkana a rektora za nejlepšího doktoranda Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství. V roce 2020 rovněž v tomto programu získal habilitaci. Absolvoval dlouhodobé a krátkodobé stáže na univerzitách v Číně, Rusku, Finsku, Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku. Jeho odborná činnost je orientována zejména na logistiku, řízení dodavatelských řetězců a projektový management. Je řešitelem a spoluřešitelem řady projektů pro průmyslové podniky (např.: Škoda Auto a.s., Siemens, s.r.o., ArcelorMittal Ostrava a.s., V-PODLAHY, s.r.o., KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o., OZO Ostrava s.r.o., Tiskárna Baloušek, s.r.o.) a vědecko-výzkumných projektů (podporovaných např. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo fondy EU). Je autorem a spoluautorem více než 50 publikací (monografií, odborných článků v časopisech evidovaných ve světových databázích, referátů na konferencích a seminářích). Na Škoda Auto Vysoké škole působí od roku 2012.  

  Specializace:

 • Logistika, řízení dodavatelských řetězců, řízení výrobních procesů, projektový management, exaktní metody rozhodování  

  Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Simulace řízení dodavatelských řetězců
 • Projektový management
 • Logistika podniku
 • Organization and Management of Production  
malcic.tomas.jpg

Ing. Tomáš Malčic

člen katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Tomáš Malčic vystudoval Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Ekonomika a management v metalurgii (Ing.). Na stejném pracovišti v současné době dokončuje doktorské studium v oboru Řízení průmyslových systémů (Ph.D.). V rámci doktorského studia na VŠB – Technické univerzitě Ostrava vyučuje Modelování procesů, Řízení výrobních procesů a Projektový management. Ve své pedagogické, výzkumné a publikační praxi se zabývá především oblastí optimalizace a procesní analýze logistických procesů v průmyslu. V těchto oblastech má zkušenosti především z metalurgického a automobilového průmyslu, které nasbíral jako člen řešitelských týmů smluvních projektů a projektů specifického výzkumu. Výstupy z těchto projektů publikoval v odborných časopisech a sbornících konferencí indexovaných v databázích Web of Science a Scopus. Na Vysokou školu Škoda Auto nastoupil v dubnu roku 2019 na pozici asistenta na Katedře řízení výroby, logistiky a kvality.

Specializace:

 • Logistika průmyslového podniku, optimalizace průmyslových procesů, procesní analýza. 

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Logistika podniku
zapletal_frantisek.jpg

doc. Ing. Mgr. František Zapletal, Ph.D.

člen katedry řízení výroby, logistiky a kvality

František Zapletal vystudoval magisterské studijní programy Systémové inženýrství a informatika (VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta) a Aplikovaná matematika (Ostravská univerzita v Ostravě) a doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika (VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta). V roce 2019 byl habilitován v oboru Systémové inženýrství a informatika (VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta). Od roku 2013 působil jako odborný asistent na katedře Systémového inženýrství VŠB-TU Ostrava, od roku 2019 zde působí jako docent. Mezi léty 2017 a 2021 byl vědeckým pracovníkem na Akademii Věd ČR, v.v.i. (Ústav teorie informace a automatizace). Od roku 2020 působí také jako docent na Katedře Řízení výroby logistiky a kvality ve ŠKODA AUTO Vysoké škole. V současnosti vyučuje na pracovištích, kde působí předměty v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech se zaměřením na matematické modelování, rozhodování a optimalizaci, a to jak v českém, tak anglickém jazyce. František Zapletal je autorem 17 článků indexovaných v databázích Web of Science a Scopus, autorem vědecké monografie a několika desítek příspěvků ve sbornících z vědeckých konferencí. Působí jako pravidelný recenzent vysoce kvalitních časopisů indexovaných ve Web of Science (včetně těch hodnocených v kvartilech Q1 a Q2). Účastnil se na řešení 4 projektů GAČR, z toho dvakrát v pozici spoluřešitele. Je vedoucím programového výboru mezinárodní konference indexované ve Web of Science Strategic Management and its Support by Information Systems. Během svého vědeckého působení absolvoval vědecké stáže na KCGI (Kyoto, Japonsko, 2014, 8 měsíců) a University of Granada (Granada, Španělsko, 2018, 6 měsíců).

Specializace: 

 • vícekriteriální rozhodování, modelování rizika a neurčitosti, optimalizace, emisní obchodování, operační výzkum

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole: 

 • Manažerské rozhodování
 • Managerial Decision Making