Menu

Katedra strojírenství a elektrotechniky

Katedra strojírenství a elektrotechniky se zaměřuje na výuku předmětů základů technického vzdělání pro oblast automobilového průmyslu. Členové katedry vyučují předměty Nauka o materiálu, Strojírenská výroba, Konstruování, Části strojů, CAD, Automobilová technika, Elektrotechnika a Automatické řízení. Cílem je vybavit studenty základními kompetencemi pro tvůrčí činnost při vývoji automobilů a jejich výrobě. Výuka je doplněna pravidelnými exkurzemi do výroby a vývoje Škoda Auto, a. s. Výzkumná činnost katedry a její projekty jsou orientovány na strojírenskou konstrukci a výrobu, elektrotechnické a automatizační aplikace.

dynybyl.vojtech.jpg

prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph. D.

vedoucí katedry strojírenství a elektrotechniky

Vojtěch Dynybyl vystudoval Fakultu strojní Českého vysokého učení technického v Praze, obor automatizace a robotizace technologických procesů. Po té působil v průmyslu jako samostatný konstruktér ve vývojovém oddělení Elektromontážních závodů. Od roku 1991 působil jako akademický pracovník na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Na stejném pracovišti úspěšně ukončil doktorské studium v oboru Výrobní stoje a zařízení (Ph.D.), habilitační řízení v oboru Konstrukční a procesní inženýrství (doc.) a řízení ke jmenování profesorem ve stejnojmenném oboru (prof.). Jeho pedagogická a vědecká činnost je orientována na oblast konstruování, části strojů a strojírenskou výrobu. Byl řešitelem nebo spoluřešitelem celé řady vědecko-výzkumných projektů základního, kolaborativního výzkumu a smluvního výzkumu s průmyslovými partnery. Je hodnotitelem grantových agentur TAČR a MPO, členem vědeckých rad dvou univerzit, členem oborových rad doktorských studijních programů a pravidelným členem komisí pro SZZ různých technických fakultách. Byl oponentem celé řady disertačních a habilitačních prací a členem komisí pro habilitační a jmenovací řízení. Je členem redakční rady časopisu MM Science a členem České společnosti pro automatizaci. Je autorem řady publikací s ohlasy v databázích Web of Science a Scopus a jedné monografie. Na Škoda Auto Vysoké škole působí od roku 2019.

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Strojírenská výroba (Bc.)
 • Konstruování (Bc.)
 • Části a mechanismy strojů (Bc.)
bradac.josef.jpg

Ing. Josef Bradáč, Ph.D.

člen katedry strojírenství a elektrotechniky

Josef Bradáč vystudoval Technickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, obor Obchod a podnikání s technikou (Ing.). Poté na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci úspěšně ukončil doktorské studium v oboru Strojírenská technologie (Ph.D.). Absolvoval stáže na Welding Research Institute (Slovensko) a na University of Applied Sciences Upper Austria (Rakousko). Pracoval jako specialista vývoje svařené karoserie a projektant svařovacích linek ve společnosti Škoda Auto. Jeho pedagogická a vědecká činnost je zaměřena na strojírenskou výrobu a automobilovou techniku. Je člen České společnosti pro jakost, České společnosti pro mechaniku a České společnosti pro nové materiály a technologie. Podílel se na projektu letní školy Global Management in Automotive Industry a Green Solutions for Business and Industry. Je lektor odborných kurzů celoživotního vzdělávání. Je členem Akademické rady a Akademického senátu Škoda Auto Vysoké školy. Je autorem a spoluautorem odborných článků zařazených v databázi Scopus a Web of Science. Na Škoda Auto Vysoké škole působí od roku 2012.

Specializace:

 • Strojírenská výroba, nové materiály a technologie, automobilová technika

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Základy strojírenské výroby (Bc.)
 • Základy automobilové techniky (Bc.)
 • Nové trendy v automobilovém průmyslu (Bc.)
david.jiri.jpg

doc. Ing. Jiří David, Ph.D.

člen katedry strojírenství a elektrotechniky

Jiří David vystudoval Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Automatizace a počítačová technika v metalurgii (Ing.) Na stejném pracovišti úspěšně ukončil doktorské studium v oboru Automatizace technologických procesů (Ph.D.), habilitační řízení v oboru Řízení strojů a procesů (doc.).Jeho pedagogická a vědecká činnost je orientována na oblast průmyslové automatizace, metod umělé inteligence a řízení spolehlivosti a údržby průmyslových zařízení a procesů. Je člen České společnosti pro údržbu, kde úspěšně absolvoval kurz Interního auditora systému řízení údržby a člen předsednictva Českomoravské společnosti pro automatizaci, řešitel nebo spoluřešitel více než 20 vědecko-výzkumných projektů (podporovaných např. Grantovou agenturou České republiky, Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo fondy EU) a projektů smluvního výzkumu (mimo jiné pro ČEZ a.s., ÚAM Brno). Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu. Je autorem a spoluautorem 15 inženýrských děl s ochranou duševního vlastnictví včetně 2 patentů a více než 100 publikací s více než 40 ohlasy v databázi Web of Science (H-index 5). Na Škoda Auto Vysoké školy působí od roku 2019.

Specializace:

 • Průmyslová automatizace, metody umělé inteligence, teorie spolehlivosti a údržby

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole:

 • Elektrotechnika (Mgr.)
 • Automatické řízení (Mgr.)
 • Umělá inteligence (Mgr.)
stary.frantisek.jpg

Ing. František Starý

člen katedry strojírenství a elektrotechniky

František Starý vystudoval Strojní fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Výrobní stroje a zařízení (Ing.). V letech 2008 - 2019 zde působil jako odborný asistent na Ústavu konstruování a částí strojů. Jeho pedagogická činnost je zaměřena na výrobní dokumentaci a dimenzování strojních součástí. Je autorem a spoluautorem odborných článků zařazených v databázi Scopus a Web of Science. Na Škoda Auto Vysoké škole působí od roku 2019.

Specializace: 

 • Strojírenská výroba, CAD, dimenzování součástí, řízení zkušebních stanovišť.

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole: 

 • Strojírenská výroba (Bc.)
 • Konstruování (Bc.) 
 • Části strojů (Bc.) CAD (Bc.)
 • Základy strojírenské výroby (Bc.)
 • Základy automobilové techniky (Bc.)
 • Nauka o materiálu (Bc.)
 • Senzory a zkoušení strojů (Mgr.)
 • Základy aplikovaných věd (Mgr.)
hejda.jpg

Ing. Zdeněk Hejda, Ph.D.     

člen katedry strojírenství a elektrotechniky 

Zdeněk Hejda vystudoval Fakultu strojní na západočeské univerzitě v Plzni, obor Konstrukce tepelně energetických zařízení, a dále zde studoval doktorandské studium v oboru Mechanika tekutin a termomechanika. Působil na výzkumných institucích a univerzitách v zahraničí (Akademie věd Ukrajiny v Kyjevě, Německé centrum pro letectví a kosmonautiku v Göttingenu v Německu, a Univerzita Cranfield v Anglii. V Anglii také několik let žil.

Má více než patnáct let praxe v průmyslových podnicích (Honeywell, GE Aerospace, Howden ČKD, apod.), na různých pozicích, jako výpočtář, konstruktér, vedoucí týmu, technický ředitel, ředitel vývoje, atd.

Výuka na Škoda Auto Vysoké škole: 

 • Automobilová technika
 • Virtuální realita
 • Základy automobilové techniky
 • Základy 3D tisku