Menu

Metody umělé inteligence

 Lektor doc. Ing. Jiří David, Ph.D. Rozsah 8:30 do 12:30 hodin (4 hodiny) Cena bez DPH 2200 Kč Termín 14.5.2024 Místo Škoda Auto Vysoká škola, Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav

V rámci kurzu se posluchači seznámí s pojmem umělá inteligence a souvisejícími pojmy z této oblasti. Budou představeny aplikační možnosti umělé inteligence a základní metody umělé inteligence. Podrobněji pak budou představeny fuzzy systémy se stručnými základy fuzzy logiky, umělé neuronové sítě a genetické algoritmy.

Obsah kurzu:

 • Co to je umělá inteligence.
  Základní pojmy a metody z oblasti umělé inteligence. 
  Principy fuzzy logiky a fuzzy systémů.  
  Biologické neuronové sítě vs. Umělé neuronové sítě.
  Principy a možnosti genetických algoritmů. 
  Diskuse.

Více informací o lektorovi kurzu: 

doc. Ing. Jiří David, Ph.D.

člen katedry strojírenství a elektrotechniky

Medailonek lektora: 

Jiří David vystudoval Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Automatizace a počítačová technika v metalurgii (Ing.) Na stejném pracovišti úspěšně ukončil doktorské studium v oboru Automatizace technologických procesů (Ph.D.), habilitační řízení v oboru Řízení strojů a procesů (doc.).Jeho pedagogická a vědecká činnost je orientována na oblast průmyslové automatizace, metod umělé inteligence a řízení spolehlivosti a údržby průmyslových zařízení a procesů. Je člen České společnosti pro údržbu, kde úspěšně absolvoval kurz Interního auditora systému řízení údržby a člen předsednictva Českomoravské společnosti pro automatizaci, řešitel nebo spoluřešitel více než 20 vědecko-výzkumných projektů (podporovaných např. Grantovou agenturou České republiky, Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo fondy EU) a projektů smluvního výzkumu (mimo jiné pro ČEZ a.s., ÚAM Brno). Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu. Je autorem a spoluautorem 15 inženýrských děl s ochranou duševního vlastnictví včetně 2 patentů a více než 100 publikací s více než 40 ohlasy v databázi Web of Science (H-index 5). Na Škoda Auto Vysoké školy působí od roku 2019.