Katedra financí a účetnictví

Katedra financí a účetnictví je garantujícím pracovištěm bakalářského oboru Podniková ekonomika a finanční management a navazujícího magisterského oboru Globální podnikání a finanční řízení podniku. Zajišťuje tedy výuku jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském studiu. Zabezpečuje výuku předmětů jako jsou Účetnictví, Finance, Základy daňového a finančního práva a mnoho dalších.

doc. Ing. Jiřína Bokšová, Ph.D.

Vedoucí Katedry financí a účetnictví


Jiřina Bokšová absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE) v roce 1985 a tentýž rok nastoupila jako asistentka na katedru účetnictví. Od počátku svého působení na VŠE se specializovala na účetnictví pojišťoven a finanční výkaznictví. V roce 2004 obhájila dizertační práci na téma Specifické problémy účetnictví pojišťoven v kontextu s harmonizačními procesy vstupu do Evropské unie. Poté navázala spolupráci s Komorou auditorů ČR, kde začala působit jako lektorka budoucích auditorů a zkušební komisařka. V roce 2010 se habilitovala na VŠE v oboru účetnictví a finančního řízení a byla jmenována docentkou. Od roku 2012 působí, na hlavní pracovní poměr, jako vedoucí katedry financí a účetnictví na ŠKODA AUTO Vysoké škole v Mladé Boleslavi (ŠAVŠ). Přednáší a současně je garantem tří kurzů Základy účetnictví a účetního výkaznictví, Finanční účetnictví podnikatelů v ČR a Vypovídací schopnost účetních výkazů. Pravidelně se účastní mezinárodních konferencí a věnuje se publikační činnosti. Je autorkou a spoluautorkou několika knižních publikací, např. Účetnictví komerčních pojišťoven – specifika v ČR (2010); Účetní výkazy pod lupou (2013); Lexikon účetních pojmů (2015); i řady odborných statí, a to v domácích i zahraničních periodikách. Mezi její další aktivity patří provádění odborných znaleckých posudků v oblasti účetnictví včetně vypracovávání odborných studií a stanovisek na vyžádání institucí a orgánů veřejné správy. V roce 2014 byla Komorou auditorů ČR oslovena jako znalec posuzování kvality auditorských spisů v kárném řízení s auditory. V letech 2013-2014, 2014-2015 a 2015-2016 zvítězila ve studentské soutěži „Akademik roku ŠAVŠ“.

Specializace:
Finanční výkaznictví, účetnictví komerčních pojišťoven

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Základy účetnictví a účetního výkaznictví (Bc.)
Finanční účetnictví podnikatelů v ČR (Bc.)
Vypovídací schopnost účetních výkazů (Bc.)

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Docentka Katedry financí a účetnictví


Romana Čižinská vystudovala obory Daňové poradenství (Bc.), Podnikové finance a obchod (Ing.) a Řízení a ekonomika podniku (Ph.D.) na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. V roce 2009 získala docenturu v oboru Podniková ekonomika na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.
Na ŠKODA AUTO Vysoké škole působí od roku 2006, momentálně jako docentka na Katedře financí a účetnictví. Vyučuje a garantuje předměty podnikových financí v bakalářských i magisterských studijních oborech. Pravidelně přednáší i v rámci finančních modulů středoevropských studií Executive MBA Dominikánské univerzity v Chicagu a Vysokého učení technického v Brně. V praxi se věnuje analytické, konzultační a poradenské činnosti v oblasti hodnocení výkonnosti a oceňování podniků. Je autorkou či spoluautorkou pěti odborných monografií a desítek konferenčních a časopiseckých příspěvků.

Specializace:
Finanční řízení podniku, finanční analýza, oceňování podniku, controlling, manažerské účetnictví

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Nauka o podniku (Bc.)
Finanční analýza podniku (Bc.)
Finanční řízení podniku (Bc.)
Diplomový seminář – Finanční analýza a řízení (Mgr.)
Dopady finančního modelování do podnikového účetnictví (Mgr.)

Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D.

Členka Katedry financí a účetnictví


Šárka Hyblerová vystudovala Hospodářskou fakultu Technické univerzity v Liberci (Ing.), obor Podniková ekonomika. V roce 2005 získala na téže fakultě doktorát v oboru Ekonomika a řízení podniků.
Od roku 2005 působí na Katedře financí a účetnictví ŠKODA AUTO Vysoké školy. Publikovala odborné články zejména z oblasti financování bydlení a financování podniků. V oblasti pedagogické se specializuje na obory podnikové finance, daně, bankovnictví a finanční služby.
V letech 2009 - 2012 byla koordinátorem projektu OPVK Řízení financí a auditing Vav projektů v mezinárodních souvislostech (řešitel: Technická univerzita v Liberci). Podílela se na řešení dalších projektů OPVK i projektů Specifického výzkumu.

Specializace:
Podnikové finance, daně, bankovnictví a finanční služby

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Finanční řízení podniku (Bc.)
Nauka o podniku (Bc.)
Bankovnictví a pojišťovnictví (Bc.)

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Člen Katedry financí a účetnictví


Josef Horák je vysokoškolským pedagogem. Vystudoval Ekonomickou fakultu Technické univerzity v Liberci, obor Podniková ekonomika (Ing.) a následně absolvoval na dané fakultě doktorské studium v oboru Organizace a řízení podniků (Ph.D.).
V letech 2006 – 2015 působil na Katedře financí a účetnictví na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. Kromě pedagogické a vědecké činnosti se také podílel na zpracování reportů v oblasti hospodaření fakulty. Publikoval řadu odborných článků zaměřených na finanční řízení podniku, finanční a manažerské účetnictví. V současné době se velmi zajímá o problematiku Industry 4.0 z pohledu finančního a manažerského účetnictví. V oblasti pedagogické se specializuje na obory finančního a manažerského účetnictví.
Od roku 2006 aktivně působí ve ŠKODA AUTO Vysoká škola.

Specializace:
Finanční účetnictví, manažerské účetnictví

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Základy účetnictví a účetního výkaznictví (Bc.)
Finanční účetnictví podnikatelů v ČR (Bc.)
Nákladové účetnictví (Bc.)

doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.

Docent Katedry financí a účetnictví


Tomáš Krabec vyučuje na ŠKODA AUTO Vysoké škole předměty z oblasti pokročilých financí, finančního řízení a oceňování. Ve svém výzkumu se zaměřuje na standardizaci a metodologii oceňování aktiv, behaviorální finance a ekonomiku hospodářské souteže. Doposud publikoval šest odborných monografií (z toho dvě vydané v Berlíně), desítky výzkumných článků uveřejněných v ČR a v zahraničí. Výsledky svého výzkumu prezentoval na řadě světových vědeckých konferencí. Pravidelně přednáší jako hostující profesor na zahraničních univerzitách.
Vedle oblasti akademické a výzkumné působí jako soudní znalec se specializací na oceňování podniků a cenných papírů. V rámci své znalecké specializace se zaměřuje na zpracování revizních, rozhodčích a rekonciliačních znaleckých posudků v oboru ekonomicka a ekonomickou expertní činností. Dále se dlouhodobě specializuje na oceňování lékařských praxí a podniků a projektů v oblasti zdravotnictví.

Specializace:
Oceňování podniku, oceňování cenných papírů, oceňování nehmotných aktiv

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Finance II (Mgr.)
Finanční řízení podniku II (Mgr.)
Oceňování (Mgr.)

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Profesor Katedry financí a účetnictví

Jiří Strouhal (* 1980) je uznávaným odborníkem v oblasti účetnictví a finančního řízení a i přes svůj nízký věk dlouhodobým vysokoškolským pedagogem. V roce 2003 vystudoval Vysokou školu ekonomickou obor Účetnictví a finanční řízení podniku, v rámci něhož o dva roky později získal i vědeckou hodnost Ph.D. Úspěšně se habilitoval v roce 2012; v roce 2015 úspěšně obhájil svoji profesorskou přednášku v oboru Podniková ekonomika a management, přičemž v roce 2016 byl prezidentem republiky jmenován historicky výrazně nejmladším profesorem pro daný obor.
Se ŠKODA AUTO Vysokou školou spolupracuje od roku 2012, od roku 2017 se jedná o jeho hlavní působiště.
V praxi se rovněž věnuje poradenství pro auditorské společnosti a pro orgány státní správy (GFŘ, Český statistický úřad). Je autorem více než 30 odborných knih z oblasti účetnictví a finančního řízení a mnoha vědeckých statí z týchž oborů. Od roku 2011 je presidentem Asociace profesních účetních České republiky a od roku 2016 předsedou Revizní komise Svazu účetních Praha.

Specializace:
Finanční výkaznictví, mezinárodní účetnictví, finanční výkonnost, investiční rozhodování, oceňování cenných papírů     

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví I (Mgr.)
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví II (Mgr.)
Finanční řízení podniku (Bc.)