Katedra jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Katedra jazykové přípravy a interkulturních kompetencí nabízí studentům bakalářského i magisterského studia širokou škálu profesně i akademicky orientovaných jazykových modulů doplněných výukou interkulturních a komunikačních kompetencí. Zároveň je katedra registrovaným zkušebním centrem pro Cambridgeské mezinárodní certifikáty. Akademičtí pracovníci katedry se podílejí na řadě vzdělávacích projektů, publikují, jsou v kontaktu s odbornou veřejností a neustále monitorují nejen současné jazykové trendy, ale i aktuální požadavky každodenní praxe. Díky zpětné vazbě od studentů a zaměstnavatelů z ČR i zahraničí se daří připravovat jazykově velmi dobře vybavené absolventy pro trh práce.

Mgr. Pavlína Příbramská

Vedoucí Katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Pavlína Příbramská je vedoucí Katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí. Vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Pardubice, obor učitelství anglického jazyka. Od roku 1999 pracuje v oblasti výuky cizích jazyků. Na ŠKODA AUTO Vysoké škole učí anglický jazyk se zaměřením na ekonomii v bakalářském stupni studia. Od roku 2013 je garantem předmětu anglický jazyk B2 v bakalářském stupni. Dále je zodpovědná za vedení a tvorbu e-lerningového projektu pro předmět AJB2 v prostředí Moodle pro studenty bakalářského stupně, kombinované i prezenční formy studia. Rovněž se podílí na přípravě a administraci e-testování v rámci AIS pro studenty všech modulů AJB2. Od 2017 organizuje a administruje konání Cambridgeských zkoušek na ŠKODA AUTO Vysoké škole. V roce 2018 získala statut examinátora Cambridgeských zkoušek. Pod jejím vedení ŠKODA AUTO Vysoké škola se stala certifikovaným přípravným centrem pro Cambridgeské zkoušky. V současné době se zabývá interkulturními aspekty v rámci videokonferenčních hodin ve spolupráci s partnerskou universitou v Sieně.

Specializace:
Anglický jazyk

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Anglický jazyk úroveň B2 modul 1-5
Bakalářská zkouška z anglického jazyka
Business English

Mgr. Lenka Stejskalová, MBA

Členka Katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Lenka Stejskalová vystudovala přírodovědeckou fakultu UK Praha, následně ukončila DPS na pedagogické fakultě UK Praha a absolvovala státní zkoušky z anglického jazyka. V roce 2005 získala certifikát Teaching English for Business na IH London a v roce 2011 ukončila studium MBA na IPFM Praha.
V letech 1991 – 1996 pracovala jako OSVČ, vyučovala anglický jazyk a působila jako tlumočnice a překladatelka pro firemní klientelu. 1996 - 2000 působila na VOŠ průmyslových obchodníků v Mladé Boleslavi, kde zpracovala koncept jazykové výuky pro akreditační spis nově vznikající ŠKODA AUTO Vysoké školy. V letech 2000 – 2018 vedla Katedru jazykové přípravy a interkulturních kompetencí ŠKODA AUTO Vysoké školy. Od října 2014 vykonává funkci prorektorky pro zahraniční vztahy, podílí se na rozvoji internacionalizace a je zapojena do řady mezinárodních projektů.
V oblasti pedagogické se zabývá výukou angličtiny pro akademické účely a angličtinou pro specifické účely zaměřené na podnikovou praxi. Pracuje na vytváření a zavádění elektronických opor do výuky zejména pro studenty kombinované forma studia. V současné době se zabývá metodikou CLIL a podporou výuky odborných předmětů v anglickém jazyce. Vedle vlastní výuky organizuje a garantuje jazykové a odborně zaměřené letní školy. Je také examinátorkou ústní části Cambridgeských jazykových zkoušek.

Specializace:
Business English, English for Academic Purposes

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Anglický jazyk C1 (Mgr.)
Management (EN) (Bc.)

Projekty
Global Management in Automotive Industry (Bc., Mgr.),  garance projektu
Green Solutions for Business and Industry (Bc., Mgr.), garance projektu
JEUL, koordinace projektu

Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D.

Členka Katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Dagmar Sieglová se specializuje na diversity management v řízení a marketingu, výuku angličtiny a pedagogické metodologie. Doktorský titul získala v oblasti obecná a aplikovaná lingvistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v rámci studia působila na University of Pennsylvania ve Filadelfii, USA. Magisterské studium absolvovala na též univerzitě v USA v oboru interkulturní komunikace a didaktika jazyků a na Masarykově Univerzitě v Brně v oboru didaktika němčiny.
Mezi roky 2013 a 2016 působila jako odborná asistentka na katedře jazyků a katedře marketingu VŠFS. V letech 2010-2013 byla ředitelkou neziskové organizace MKC Praha, v období 1996-2004 řídila zahraniční program Lexia International v Praze. V letech 2006-2010 působila jako výzkumnice v mezinárodním Evropském výzkumném projektu Language in a Network of European Excellence, pravidelně se zúčastňuje mezinárodních vědeckých konferencí. Pedagogické zkušenosti nabyla od roku 1994 dlouhodobou spoluprací s akademickými institucemi (UPenn, FF UK, PřF UK, VUT, VŠFS) i zprostředkováváním adaptačních tréninků a firemního vzdělávání v oblasti diversity managementu a angličtiny. Pracovní, pedagogické a manažerské zkušenosti získala také zaměstnáním v USA, kde vyučovala češtinu pro cizince, řídila mezinárodní výzkumné týmy a podílela se na výzkumu digitalizace angličtiny a tvorbě elektronických slovníků. Věnuje se také dobrovolnické činnosti.
Se ŠKODA AUTO Vysokou školou spolupracuje od roku 2013.

Specializace:
Diversity management, interkulturní marketing, marketingová komunikace, public relations. Sociolingvistika, analýza diskurzu, konverzační analýza, sociokulturní adaptace. Obchodní angličtina, akademická angličtina, akademické psaní, metody kritického myšlení.

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole: 
Public relations v češtině i v angličtině (Mgr.)
Anglický jazyk úrovně C1 (Mgr.) – Modul 1 (management)
Anglický jazyk úrovně C1 (Mgr.) – Modul 2 (marketing)
Anglický jazyk úrovně C1 (Mgr.) – Modul 3 (ekonomie)
Řízení závěrečných prací (Bc., Mgr.) v češtině i v angličtině

Ioana Kocurová Giurgiu, M.A.

Členka Katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Ioana Kocurová Giurgiu vystudovala Lucia Blaga University v Sibiu, v Rumunsku, obor Žurnalistika a komunikace. Titul M.A. získala na téže univerzitě z oboru Překladatelství (Anglický jazyk) zaměřeného na texty z Bible a adaptace scénářů pro televizní vysílání. Její kariéra následně vedla napříč různými projekty - od psaní, po PR a obchod, oblasti, v rámci kterých byly potřeba nejrůznější dovednosti. Brzy zjistila, že klíčové dovednosti se nenaučila na univerzitě, ale právě díky zkušenostem z praxe. Jako lektorka připravila kurz Business Communication Competences, který je úspěšně vyučován na ŠKODA AUTO Vysoké škole a dále organizuje workshopy, které podporují dovednosti, jež jsou nepostradatelné pro současný trh práce. Rovněž připravila kurz Angličtina pro akademické účely a Akademické psaní v anglickém jazyce, které jsou vyučovány také na ŠKODA AUTO Vysoké škole. Aktuálně se zabývá problematikou motivace a motivačních faktorů ve vzdělávání.

Specializace:
Anglický jazyk, obchodní angličtina, akademické psaní, komunikační kompetence, manažerská psychologie

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
English for Academic Purposes
Academic Writing in English
Business Communication Competencies
Business English
Managerial Psychology

PhDr. Alena Bednářová

Členka Katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Alena Bednářová pracuje jako externí vyučující ruského jazyka a češtiny pro cizince. Vystudovala obor Ruský jazyk a literatura na Filologické fakultě Volgogradské univerzity v Rusku. V roce 1988 získala na Filozofické fakultě Karlovy univerzity doktorát (PhDr.). Od roku 1982 vyučovala ruský jazyk na SŠ, od roku 2010 na JŠ a VŠ. Je garantkou předmětu ruský jazyk A2 v bakalářském programu.
Podílí se na přípravě studentů k certifikovaným zkouškám z ruského jazyka a češtiny pro cizince. Od roku 2008 spolupracuje s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) na koncepci státní maturity z RJ jako lektor a hodnotitel písemných prací.

Specializace:
Ruský jazyk, český jazyk pro cizince

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Ruský jazyk (Bc.)

Mag. Dagmar Weginger

Členka Katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Dagmar Weginger pochází z Rakouska a má bohatou praxi ve výuce německého jazyka. Vystudovala Ústav translatologie ve Vídni, obor překladatelství a tlumočnictví (němčina, čeština a italština), kde studium ukončila s vyznamenáním.
V roce 2013 absolvovala na Goethe Institutu dálkový kurz „Metodika a didaktika výuky německého jazyka pro cizince“. V letech 2007 – 2012 působila jako lektorka německého jazyka v rámci výměnného programu rakouské organizace OeAD na Technické univerzitě v Liberci. Aktuálně působí jako vysokoškolská i středoškolská pedagožka a jako překladatelka i tlumočnice pro jazyky němčina, čeština a italština.
V pedagogické oblasti se specializuje na hospodářskou němčinu a ve vědecké oblasti na odbornou terminologii.
Na ŠKODA AUTO Vysoké škole působí od roku 2012.

Specializace:
odborný jazyk – hospodářská němčina

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Německý jazyk úroveň C1 (Mgr.)
Německý jazyk úroveň B2 (Bc.)
Německý jazyk úroveň B1 (Bc.)
Německý jazyk úroveň A2 (Bc.)
Německý jazyk A2 pro cizince (Bc.)
Německý jazyk B1 pro cizince (Bc.)

Mgr. Miluše Löffelmannová

Členka Katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Miluše Löffelmannová vystudovala obor učitelství cizích jazyků na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Od té doby se věnuje výuce anglického jazyka a tlumočení. V rámci pomaturitního vzdělávání připravovala studenty na státní jazykovou zkoušku z anglického jazyka (B2), Cambridgeskou zkoušku FCE a vojenskou jazykovou zkoušku STANAG 6001.
Od r. 2007 působí jako externí vyučující na Katedře jazykové přípravy a interkulturních kompetencí ŠKODA AUTO Vysoké školy. Při pobytu v zahraničí v letech 2011-2014 se zabývala interkulturní komunikací a technikou čtení na Britské mezinárodní škole v Šanghaji. V současné době vyučuje anglický jazyk na úrovni B2 v prezenční i kombinované formě bakalářského studia. Spolupodílí se na projektech vytváření e-learningových opor odborné angličtiny pro studenty bakalářského stupně obou forem studia. Získala rovněž statut examinátora pro Cambridgeské zkoušky English First (FCE) a Advanced (CAE).

Specializace:
Anglický jazyk

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Anglický jazyk úroveň B2 modul 1-5
Bakalářská zkouška z anglického jazyka

Mgr. Vladimíra Soukupová

Členka Katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Vladimíra Soukupová vystudovala obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: anglický jazyk – německy jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od ukončení studia se věnuje výuce cizích jazyků na střední škole a v jazykových školách (firemní výuka, kurzy pro veřejnost). Také působila jako koordinátorka kurzů a metodik německého jazyka. V roce 2018 se po absolvování ročního kurzu Goethe Institutu stala multiplikátorkou německého jazyka. Zajímá se o moderní přístupy ve výuce cizích jazyků a účastní se seminářů a kurzů v ČR i zahraničí. Na Katedře jazykové přípravy a interkulturních kompetencí ŠKODA AUTO Vysoké školy působí od roku 2019. Je garantem předmětů Německý jazyk A2, Německý jazyk B2 a Německý jazyk A2 a B1 pro cizince. Podílela se také na vytváření e-learningových opor pro předmět NJA2.

Specializace: anglický jazyk, německý jazyk

Výuka na ŠAVŠ: anglický jazyk A2, německý jazyk A2, B2, německý jazyk A2, B1 pro cizince

PhDr. Kateřina Elisová

Členka Katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Kateřina Elisová vystudovala obor anglický jazyk a literatura a ruský jazyk a literatura na Karlově Univerzitě, titul PhDr. získala na katedře rusistiky a lingvodidaktiky UK. Zkušenosti s výukou jazyků má z jazykové školy, z Vysoké školy hotelové v Praze, z Metropolitní univerzity Praha nebo z České zemědělské univerzity v Praze. Spolupracovala s několika zahraničními univerzitami – v Litvě, Finsku, Velké Británii a Španělsku.

Specializace:
Anglický jazyk, ruský jazyk, český jazyk pro cizince

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole: 
Anglický jazyk 
Český jazyk pro cizince

Mgr.Michaela Odložilíková

Členka Katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Michaela Odložilíková vystudovala po maturitě na Gymnáziu v Mladé Boleslav obor španělština-zeměpis na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a zároveň složila státní zkoušku z anglického jazyka. V letech 2003-2011 pracovala jako učitelka španělštiny a angličtiny v jazykových školách v Mladé Boleslavi a vedla jazykové kurzy pro zaměstnance ve Škoda Auto. Jazykové zkušenosti využila též jako průvodkyně a delegátka cestovních kanceláří v různých evropských zemích, zejména ve Španělsku. Jako externí pedagog vyučuje na Škoda Auto Vysoké škole od roku 2003. Od roku 2014 vyučuje španělštinu a zeměpis také na osmiletém gymnáziu v Mladé Boleslavi.

Specializace:
Španělský a anglický jazyk

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Španělský jazyk (Bc.)
Anglický jazyk - přípravný kurz (Bc.)

Dipl.-Übers. MBA Gabriele Schürmann

Členka Katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Gabriele Schürmann se narodila v Kingstonu, na Jamajce. Od roku 2017 žije v Praze. V roce 1989 absolvovala University of Applied Sciences v Kolíne v Německu, obor Překladatelství a tlumočnictví (anglický, francouzský a španělský jazyk) a v roce 1991 úspěšně ukončila obor Finance a marketing na American Graduate School of International Management v Arizoně, USA.
Mezi lety 1991 a 1999 pracovala v mezinárodně působích společnostech v Německu (Müsig Fahrradbau, Kroschke Sign International) na pozicích manažera nákupu a projektového manažera. Byla rovněž zodpovědná za organizaci seminářů pro univerzity.
Od roku 2001 do července 2017 vyučovala anglický jazyk na univerzitách a středních školách v Dolním Sasku. Specializovala se na výuku všeobecné angličtiny, Business English, klasické literatury a jazykových certifikátů (TOEFL, TELC, FCE, CAE).
Na pražské pobočce ŠKODA AUTO Vysoké školy působí od roku 2018.

Specializace:
Všeobecná angličtina, Business English

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Anglický jazyk