Katedra řízení výroby, logistiky a kvality

Katedra garantuje výuku předmětů z oblasti výrobního a logistického managementu a managementu kvality. Kromě výuky klasických předmětů zajišťuje, ve spolupráci se specialisty a manažery ŠKODA AUTO a.s., také předměty zaměřené na trénink dovedností a získávání praktických zkušeností. Standardem jsou exkurze špičkových řešení a výuka formou manažerských her. Studium je jako první v ČR akreditováno Evropskou logistickou asociací s možností získání titulu cEJLog. Katedra je řešitelem řady vědeckovýzkumných projektů a projektů pro praxi, zejména pro společnost ŠKODA AUTO a.s. a Siemens s.r.o.

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog., ING-PEAD IGIP

Vedoucí Katedry řízení výroby, logistiky a kvality 

Radim Lenort vystudoval Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obory Ekonomika a management v metalurgii (Ing.) a Učitelství odborných předmětů. Na stejném pracovišti úspěšně ukončil doktorské studium v oboru Řízení a ekonomika podniku (Ph.D.), habilitační řízení v oboru Řízení průmyslových systémů (doc.) a řízení ke jmenování profesorem ve stejnojmenném oboru (prof.). Získal titul ING-PEAD IGIP International Engineering Educator udělovaný společností International Society for Engineering Education (IGIP – Švýcarsko) a auditora logistiky na Logistické akademii (ALog.). Dlouhodobě působil jako hostující profesor na AGH University of Science and Technology (Polsko) a Opole University of Technology (Polsko). Absolvoval stáže na Dresden University of Applied Sciences (Německo), Regensburg University of Applied Sciences (Německo), Seinajoki University of Applied Sciences (Finsko) a Moscow State Institute of Steel and Alloys (Rusko).
Jeho pedagogická a vědecká činnost je orientována na oblast průmyslové logistiky a řízení průmyslových dodavatelských řetězců. Je logistický auditor, člen Komory logistických auditorů, Slovenské společnosti logistiky, garant certifikační a vzdělávací organizace Logistická akademie, garant členství ŠAVŠ v České logistické asociaci a GNSS Centre of Excellence, lektor kurzů pro podnikatelskou sféru, řešitel nebo spoluřešitel více než 50 vědecko-výzkumných projektů (podporovaných např. Grantovou agenturou České republiky, Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo fondy EU) a projektů smluvního výzkumu (mimo jiné pro ŠKODA AUTO a.s., Siemens s.r.o.). Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu, členem vědeckých rad dvou univerzit, členem redakčních rad domácích a zahraničních časopisů (např. Archives of Transport indexovaného v databázi Scopus), garantem mezinárodních konferencí a kongresů (např. Carpathian Logistics Congress nebo Metal indexovaných v databázích Web of Science a Scopus). Je autorem a spoluautorem více než 200 publikací s více než 380 ohlasy v databázi Web of Science (H-index 12).
Na ŠKODA AUTO Vysoké škole působí od roku 2012.

Specializace:
Logistika průmyslového podniku, řízení průmyslových dodavatelských řetězců, optimalizace průmyslových procesů

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Logistika podniku (Bc.)
Diplomový seminář I (Mgr.)
Diplomový seminář II (Mgr.)

Doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.

Člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality


Jan Fábry je dlouholetým vysokoškolským pedagogem. Vystudoval magisterský obor Operační výzkum na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a doktorský obor Ekonometrie a operační výzkum na téže fakultě. V roce 2015 získal v tomto oboru docenturu.
Od roku 2002 působí na katedře ekonometrie VŠE v Praze, od roku 2016 je členem katedry logistiky, kvality a automobilové techniky ŠAVŠ v Mladé Boleslavi. Publikoval řadu odborných článků, zejména z oblasti aplikace matematických modelů v dopravě a výrobní logistice. Je autorem a spoluautorem několika vysokoškolských učebních textů. Je dlouholetým členem a tajemníkem České společnosti pro operační výzkum.
Byl členem řešitelských týmů v grantových projektech zaměřených na optimalizaci logistických procesů, podílí se na smluvních projektech se ŠKODA AUTO a dalšími subjekty z oblasti výroby a dopravy.
Je členem Akademické rady ŠAVŠ v Mladé Boleslavi a Oborové rady doktorského studijního oboru Ekonometrie a operační výzkum na VŠE v Praze.

Specializace:
Operační výzkum, matematické modelování, optimalizace, modelování produkčních a logistických systémů, diskrétní modely v operačním výzkumu, simulace logistických procesů

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Operační výzkum I (Bc.)
Operační výzkum II (Mgr.)
Počítačová simulace logistických procesů I (Bc.)
Modelování produkčních a logistických systémů (Mgr.)
Praktikum z operačního výzkumu (Bc. a Mgr.)

Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D., EUR ING

Člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality


Martin Folta je předním českým uznávaným specialistou v oboru managementu kvality v automobilovém průmyslu. Absolvoval dva studijní programy na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava zaměřené na procesní inženýrství (management kvality) a metalurgické inženýrství (ekonomika a management v metalurgii). Následně v rámci postgraduálního programu (Ph.D.) na stejné univerzitě zakončil doktorské studium se specializací na Řízení průmyslových systémů (management kvality).
Je nositelem titulu evropského inženýra "EUR ING" a disponuje mnoholetými praktickými zkušenostmi v oboru managementu kvality na základě působení v privátním firemním prostředí dodavatelského řetězce automobilového průmyslu na různých výkonných a řídicích funkcích.
V současnosti zastává pozici nezávislého mezinárodního certifikačního auditora IATF (International Automotive Task Force) dozorujícího nad naplňováním požadavků systémů řízení v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu. Jako zkušený auditor procesu dle metodiky VDA 6.3 byl v roce 2013 schválen organizací VDA QMC v Berlíně oficiálním školitelem této metodiky a následně jmenován zkušebním komisařem, který posuzuje odbornou kvalifikaci procesních auditorů. Dále poskytuje poradenské služby v oblasti managementu kvality a jako profesionální trenér školí přístupy, metody a nástroje vyplývající ze stále náročnějších požadavků automobilového průmyslu. Je držitelem několika světově uznávaných certifikátů opravňujících k výkonu výše uvedených profesních činností.
Od roku 2008 pedagogicky působí na Vysoké škole ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi jako garant předmětů v oblasti managementu kvality. Z pozice vedoucího závěrečných bakalářských a diplomových prací svým studentům poskytuje podporu a cenné rady za účelem úspěšného absolvování studijních specializací garantovaných Katedrou logistiky, kvality a automobilové techniky. Je pravidelným členem komisí státních závěrečných zkoušek. Jako autor mnoha odborných publikací přispívá k osvětě v oblasti managementu kvality.

Specializace:
Management kvality, systémy řízení v organizacích a jejich požadavky, management kvality v automobilovém průmyslu, řízení kvality v dodavatelských řetězcích, auditorská činnost, metody a nástroje plánování a zlepšování kvality, metodiky řešení problémů

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Management kvality (Bc.)
Management kvality v automobilovém průmyslu (Bc., Mgr.)
Management kvality dodavatelů (Mgr.)
Vybrané kapitoly z managementu kvality (Bc., Mgr.)

Ing. David Holman, Ph.D.

Člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality 

David Holman působí v současné době jako odborný asistent, zástupce vedoucího Katedry řízení výroby, logistiky a kvality a garant/lektor úspěšných komerčních kurzů ve ŠKODA AUTO Vysoké škole. Zároveň přednáší na zahraničních univerzitách v Německu, Finsku a Rusku a v rámci mezinárodních letních škol Globální řízení v automobilovém průmyslu. Má bohaté praktické zkušenosti z předchozího působení ve strategickém oddělení Plánování logistiky značky ve ŠKODA AUTO a.s. a je členem Komory logistických auditorů a České logistické asociace. Je řešitel a spoluřešitel vzdělávacích a vědecko-výzkumných projektů a projektů smluvního výzkumu. Je členem vědeckého výboru mezinárodní vědecké konference Carpathian Logistics Congress indexované v databázi Web of Science a Scopus. Je autorem a spoluautorem několika desítek publikací s ohlasy v databázi Web of Science. Ve výuce, vědeckých a komerčních projektech a publikační činnosti se věnuje problematice využití systémového myšlení (je autorem Celostního přístupu v systémovém myšlení), využití principů LEAN a udržitelnosti v logistice a řízení dodavatelských řetězců nejen v automobilovém průmyslu. Aktuálně řeší Joint Enterprise University Learning (JEUL), mezinárodní projekt Erasmus+, studující nové potřeby absolventů pro uplatnění v mezinárodní praxi ve spolupráci s evropskými, čínskými a vietnamskými univerzitami a vědecko-výzkumný projekt OP PIK vyvíjející prediktivní plánovací aplikaci 4.0.

Specializace:
Systémové myšlení, řízení dodavatelských řetězců, principy Lean a logistické teorie

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Inovativní trendy v řízení mezinárodních dodavatelských řetězců
Řízení dodavatelských řetězců
Štíhlé dodavatelské řetězce
Vybrané otázky z oblasti nákupu
Vybrané příklady z logistické praxe

Mgr. Martin Čech, Ph.D.

Člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Martin Čech vystudoval Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě, obory Aplikovaná ekologie a Systematická biologie. V současné době dokončuje doktorské studium Řízení průmyslových systémů (Ph.D.) na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Absolvoval stáže v Global R&D Maizières - ArcelorMittal Maizières Research (Francie), na Tampere University of Applied Sciences (Finsko), National Universtity of Science and Technology (Rusko) a Hubei University of Technology (Čína). Jeho pedagogická a vědecká činnost je orientována na oblast průmyslové logistiky a řízení průmyslových dodavatelských řetězců. Je řešitel nebo spoluřešitel řady projektů smluvního výzkumu (mimo jiné pro ŠKODA AUTO a.s., Siemens s.r.o, ArcelorMittal Ostrava a.s, KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o., OZO Ostrava s.r.o., Tiskárna Baloušek, s.r.o.) a vědecko-výzkumných projektů (podporovaných např. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo fondy EU). Je recenzentem mezinárodní konference Metal indexované v databázích Web of Science a Scopus. Je autorem a spoluautorem odborných článků v časopisech evidovaných ve světových databázích, referátů na konferencích a seminářích. Na ŠKODA AUTO Vysoké škole působí od roku 2019.

Specializace:

Logistika průmyslového podniku, řízení průmyslových dodavatelských řetězců, optimalizace průmyslových procesů, projektový management, exaktní metody rozhodování.

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:

Logistika podniku (Bc.)

Ing. David Staš, Ph.D.

 Člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality 


David Staš vystudoval Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Ekonomika a management v metalurgii (Ing.). Na stejném pracovišti úspěšně ukončil doktorské studium v oboru Řízení a ekonomika podniku (Ph.D.), které absolvoval v průběhu zaměstnání. Má patnáctiletou praxi v hutnickém a strojírenském průmyslovém odvětví a to zejména v oblastech: výrobní technologie a rozvoj výrobní základny, řízení strategických projektů, operativní a taktické plánování, implementace rozvoje a tréninku LEAN technik a nástrojů. Působil jako hostující pedagog na Vysoké škole báňské TU Ostrava a také jako lektor a oponent Logistické akademie pořádané společností PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. Absolvoval stáže na Dresden University of Applied Sciences (Německo), Regensburg University of Applied Sciences (Německo) a Seinajoki University of Applied Sciences (Finsko).
Jeho pedagogická a vědecká činnost je orientována na oblast řízení průmyslových systémů a průmyslové logistiky. Jeho výzkumné a publikační aktivity jsou zaměřeny na metody štíhlé výroby, průmyslovou logistiku, řízení a optimalizaci průmyslových systémů. Aktivně v rámci projektových a poradenských činností spolupracuje s podniky automobilového, strojírenského a hutního průmyslu. Je aktivním lektorem kurzů pro podnikatelskou sféru, řešitel nebo spoluřešitel vědecko-výzkumných projektů (podporovaných např. Grantovou agenturou České republiky, Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo fondy EU) a projektů smluvního výzkumu (mimo jiné pro ŠKODA AUTO a.s., Siemens s.r.o.). Je členem pracovního týmu Zelené logistiky ve ŠKODA AUTO a.s. Je členem programového výboru a recenzent pro Carpathian Logistics Congress a recenzent časopisu Sustainability (Švýcarsko). Je autorem a spoluautorem více než 40-ti publikací s více než 90-ti ohlasy v databázi Web of Science.
Na ŠKODA AUTO Vysoká škola působí od roku 2013.

Specializace:
Optimalizace průmyslových procesů, logistika průmyslového podniku, řízení průmyslových dodavatelských řetězců

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Logistika podniku (Bc.)
Organizace a řízení výroby (Bc.)
Organizace a řízení výroby II. (Mgr.)
Plánování a řízení výroby v automobilovém průmyslu (Bc., Mgr.)
Zelená logistika (Bc., Mgr.)

Ing. Pavel Wicher, Ph.D.

Člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality


Pavel Wicher je akademickým pracovníkem na Katedře  řízení výroby, logistiky a kvality a současně působí také na Katedře ekonomiky a managementu v průmyslu Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, kde rovněž absolvoval bakalářské a inženýrské studium v oboru Ekonomika a management v průmyslu. Na stejné univerzitě v roce 2015 absolvoval doktorské studium v oboru Řízení průmyslových systémů. Získal ceny děkana a rektora za nejlepšího doktoranda Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství. Absolvoval dlouhodobé a krátkodobé stáže na univerzitách v Číně, Rusku, Finsku, Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku. Jeho odborná činnost je orientována zejména na logistiku, řízení dodavatelských řetězců a projektový management. Je řešitelem a spoluřešitelem řady projektů pro průmyslové podniky (např.: ŠKODA AUTO a.s., Siemens, s.r.o., ArcelorMittal Ostrava a.s., V-PODLAHY, s.r.o., KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o., OZO Ostrava s.r.o., Tiskárna Baloušek, s.r.o.) a vědecko-výzkumných projektů (podporovaných např. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo fondy EU). Je autorem a spoluautorem více než 40 publikací (monografií, odborných článků v časopisech evidovaných ve světových databázích, referátů na konferencích a seminářích).
Na ŠKODA AUTO Vysoké škole působí od roku 2012.

Specializace:
Logistika, řízení dodavatelských řetězců, řízení výrobních procesů, projektový management, exaktní metody rozhodování

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Simulace řízení dodavatelských řetězců
Projektový management
Logistika podniku
Organization and Management of Production

Ing. Tomáš Malčic

Člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality


Tomáš Malčic vystudoval Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Ekonomika a management v metalurgii (Ing.). Na stejném pracovišti v současné době dokončuje doktorské studium v oboru Řízení průmyslových systémů (Ph.D.). V rámci doktorského studia na VŠB – Technické univerzitě Ostrava vyučuje Modelování procesů, Řízení výrobních procesů a Projektový management. Ve své pedagogické, výzkumné a publikační praxi se zabývá především oblastí optimalizace a procesní analýze logistických procesů v průmyslu. V těchto oblastech má zkušenosti především z metalurgického a automobilového průmyslu, které nasbíral jako člen řešitelských týmů smluvních projektů a projektů specifického výzkumu. Výstupy z těchto projektů publikoval v odborných časopisech a sbornících konferencí indexovaných v databázích Web of Science a Scopus. Na Vysokou školu ŠKODA AUTO nastoupil v dubnu roku 2019 na pozici asistenta na Katedře řízení výroby, logistiky a kvality.

Specializace: Logistika průmyslového podniku, optimalizace průmyslových procesů, procesní analýza. 

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole: Logistika podniku, Odborný asistent na katedře řízení výroby, logistiky a kvality.