Menu

Přijímací řízení - navazující magisterský program v anglickém jazyce

  • Studium v navazujícím magisterském programu zahajujeme dvakrát ročně. 
  • Elektronické přihlášky do studia od zimního semestru akademického roku 2024/2025, který začíná v září 2024, jsou spuštěné do 15.05.2024, termín zápisu je 18.09.2024TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZS 2024/2025

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY TERMÍNY ZÁPISŮ
1. KOLO 15.05.2024 18.09.2024

Důležité upozornění: Přihlášky jsou k termínům zápisů přiřazovány dle data doručení (pokud uchazeč neuvede jinak). E-přihlášky, které nebudou k datu uzávěrky kola kompletní, budou odmítnuty.

Pokyn rektora k organizaci přijímacího řízení do studia v LS 2024/2025 – anglické studijní programy

Jak postupovat při podání přihlášky

1. E-přihláška

Vyplňte elektronickou přihlášku a zkompletujte všechny její sekce.  

 

Návod, jak vyplnit e-přihlášku naleznete zde

2. Úhrada administrativního poplatku 

Uhraďte administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 100 EUR (číslo účtu a variabilní symbol získáte v průběhu vyplňování e-přihlášky).

Zpracování platby trvá obvykle až 1 týden. Poté bude Vaše přihláška označena jako zaplacená.

V aplikaci e-přihlášky získáte přístupové údaje, díky kterým budete moci s Vaší přihláškou až do uzávěrky pracovat a sledovat její vývoj. E-přihláška bude považována za kompletní a přijatou teprve po splnění všech náležitostí včetně ověření zaplacení administrativního poplatku.

3. Zaslání dokumentů

Pro účely přijímacího řízení je třeba doložit ověřené kopie dokumentů s požadovaným stupněm ověření.

  1. úředně ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu o ukončení studia vydaného zahraniční vysokou školou potvrzující dosažení ekonomického, technického nebo příbuzného bakalářského vzdělání.
  2. úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu (tzv. "Diploma Supplement") nebo výpisu o vykonaných zkouškách ("Transcript of Records"),
  3. kopii dokladu totožnosti

Výše zmíněné dokumenty je třeba zaslat na adresu Škoda Auto Vysoké školy: Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika.

4. Uznání zahraničního vzdělání v České republice

Platí pro všechny uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí.

A) Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na Škoda Auto Vysoké škole

B) Obecné uznání zahraničního vzdělání v České republice
O obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhoduje veřejná vysoká škola, která uskutečňuje akreditovaný obsahově obdobný studijní program.

5. Přijímací zkouška

Přijímací zkouška má za cíl ověřit úroveň znalostí a kompetencí pro studium v daném studijním programu. 

Přijímací zkouška do studijního programu v anglickém jazyce se skládá ze dvou částí:
1) Přijímací pohovor
Pohovor je veden v anglickém jazyce a je zaměřen na posouzení motivace ke studiu, ověření studijních předpokladů a úrovně kompetencí z oblasti ekonomie a managementu nezbytných pro studium ve studijním programu. Pohovor probíhá online přes MS Teams.
2) Zkouška z anglického jazyka
Ověření jazykových předpokladů pro studium je realizováno formou interního testování pomocí Komplexního jazykového hodnocení, které zahrnuje všechny jazykové dovednosti: čtení, poslech, psaní a mluvení v anglickém jazyce. Zkouška z anglického jazyka se skládá ze dvou částí: online test a esej na zadané téma.

Zkouška z anglického jazyka může být uznána na základě doloženého mezinárodního jazykového certifikátu, jehož datum vydání není starší než 3 roky.

Pro přijetí do studia je požadována znalost anglického jazyka na úrovni B2.

Kontakt pro odeslání dokumentů:

Škoda Auto Vysoká škola o.p.s. - Zahraniční oddělení

Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav 293 01, Česká republika

Ing. Denisa Římalová, M.A.

vedoucí zahraničního oddělení