Menu

Užitečné elektrické informační zdroje s přístupem zdarma / Useful information resources with free access

Výběr databází a materiálů v režimu Open Access (přístup zdarma) / Selection of databases and materials in Open Access mode (free access)

Databáze / Databases

DOAJ - Directory of open access journals. Databáze volně přístupných časopisů všech oborů, v současné době cca 16 000 titulů / Database of freely accessible journals in all fields, currently about 16,000 titles.

EZB - Elektronische Zeitschriftbibliothek. Projekt univerzity v Regensburgu. Na jednom místě přístup do více než 70 000 volně dostupných titulů / University of Regensburg project. Access to more than 70,000 freely available titles in one place.

ArXiv.org - Projekt Cornellské univerzity, obsahuje téměř 2 000 000 volně přístupných preprintů, vědecko-výzkumných a technických zpráv, disertací aj. ze šesti vědních oborů, mj. financí, matemetiky, statistiky a počítačových věd / The Cornell University project contains almost 2,000,000 freely accessible preprints, scientific research and technical reports, dissertations, etc. from six disciplines, including finance, mathematics, statistics and computer science.

BookBoon - Po registraci volně přístupné vysokoškolské učebnice v AJ i ČJ k většině oborů / Freely accessible (after registration) university textbooks in English and Czech for most fields.

RePEc - Research Papers in Economics. Economické zdroje z více než 100 zemí. Články a materiály jsou v sekci EconPapers / Economic resources from more than 100 countries. Articles and materials are in the EconPapers section.

Společná česko-slovenská parlamentní digitální knihovna

Theses.cz - Národní registr vysokoškolských prací, zapojena většina VŠ z ČR. Vyhledávání na úroveň abstraktu, u většiny škol i plné texty prací / National Register of University Theses, most universities from the Czech Republic are involved. Abstract level search, in most schools also full texts of works.

Researchgate - celosvětová databáze odborných článků, zejména využívaná pro archivaci samotnými autory / Worldwide database of professional articles, especially used for archiving by the authors themselves.

OpenDOAR - Přehled českých repozitářů s odbornými informacemi / Overview of Czech repositories with scientific information.

NUŠL - Národní úložiště šedé literatury (firemní materiály, konferenční a vzdělávací materiály, nestandardní dokumenty).

CORE - Největší světová kolekce vědeckých materiálů / The world's largest collection of scientific materials.

Volně přístupné časopisy, slovníky / Freely accesible journals, dictionaries

COMMUNICATION TODAY - Časopis z oblasti masmediální a marketingové komunikace

FINANCE A ÚVĚR - Odborný časopis FSV UK Praha (impaktovaný)

JOURNAL OF COMPETITIVENESS - Odborný časopis UTB Zlín (impaktovaný)

SOCIOLOGICKÝ ČASOPIS - Odborný časopis AV ČR (impaktovaný)

ECONOMIKA MANAGEMENT INOVACE - Odborný časopis MVŠ Olomouc

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE IURIDICA - Odborný časopis PrF UK Praha

BUSINESS & IT - Odborný časopis ČVUT Praha

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI - Odborný časopis UK Praha

TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU - Odborný časopis VUT Brno

TRENDY V PODNIKÁNÍ - Odborný časopis ZČU Plzeň

KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU - Odborný časopis

ACTA INFORMATICA PRAGENSIA - Odborný časopis VŠE

Slovníky / Dictionaries

Definitions of Company Extensions around the World

Harvey's Hypertextual Finance Glossary

Online Marketing Dictionary

Financial Dictionary

Glossary of Statistic Terms