Menu

Užitečné elektrické informační zdroje s přístupem zdarma / Useful information resources with free access

Výběr databází a materiálů v režimu Open Access (přístup zdarma) / Selection of databases and materials in Open Access mode (free access)

Databáze / Databases

DOAJ - Directory of open access journals. Databáze volně přístupných časopisů všech oborů, v současné době cca 16 000 titulů / Database of freely accessible journals in all fields, currently about 16,000 titles.

EZB - Elektronische Zeitschriftbibliothek. Projekt univerzity v Regensburgu. Na jednom místě přístup do více než 70 000 volně dostupných titulů / University of Regensburg project. Access to more than 70,000 freely available titles in one place.

ArXiv.org - Projekt Cornellské univerzity, obsahuje téměř 2 000 000 volně přístupných preprintů, vědecko-výzkumných a technických zpráv, disertací aj. ze šesti vědních oborů, mj. financí, matemetiky, statistiky a počítačových věd / The Cornell University project contains almost 2,000,000 freely accessible preprints, scientific research and technical reports, dissertations, etc. from six disciplines, including finance, mathematics, statistics and computer science.

BookBoon - Po registraci volně přístupné vysokoškolské učebnice v AJ i ČJ k většině oborů / Freely accessible (after registration) university textbooks in English and Czech for most fields.

RePEc - Research Papers in Economics. Economické zdroje z více než 100 zemí. Články a materiály jsou v sekci EconPapers / Economic resources from more than 100 countries. Articles and materials are in the EconPapers section.

Společná česko-slovenská parlamentní digitální knihovna

Theses.cz - Národní registr vysokoškolských prací, zapojena většina VŠ z ČR. Vyhledávání na úroveň abstraktu, u většiny škol i plné texty prací / National Register of University Theses, most universities from the Czech Republic are involved. Abstract level search, in most schools also full texts of works.

Researchgate - celosvětová databáze odborných článků, zejména využívaná pro archivaci samotnými autory / Worldwide database of professional articles, especially used for archiving by the authors themselves.

OpenDOAR - Přehled českých repozitářů s odbornými informacemi / Overview of Czech repositories with scientific information.

NUŠL - Národní úložiště šedé literatury (firemní materiály, konferenční a vzdělávací materiály, nestandardní dokumenty).

CORE - Největší světová kolekce vědeckých materiálů / The world's largest collection of scientific materials.

BASE - Bielefeld Academic Search Engine - Největší vyhledávač akademických zdrojů (přes 240 mil. dokumentů), přes 60 % v plném textu / BASE is one of the world's most voluminous search engines especially for academic web resources. BASE provides more than 240 million documents. You can access the full texts of about 60% of the indexed documents for free (Open Access)

Volně přístupné časopisy, slovníky / Freely accesible journals, dictionaries

COMMUNICATION TODAY - Časopis z oblasti masmediální a marketingové komunikace

FINANCE A ÚVĚR - Odborný časopis FSV UK Praha (impaktovaný)

JOURNAL OF COMPETITIVENESS - Odborný časopis UTB Zlín (impaktovaný)

SOCIOLOGICKÝ ČASOPIS - Odborný časopis AV ČR (impaktovaný)

ECONOMIKA MANAGEMENT INOVACE - Odborný časopis MVŠ Olomouc

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE IURIDICA - Odborný časopis PrF UK Praha

BUSINESS & IT - Odborný časopis ČVUT Praha

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI - Odborný časopis UK Praha

TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU - Odborný časopis VUT Brno

TRENDY V PODNIKÁNÍ - Odborný časopis ZČU Plzeň

KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU - Odborný časopis

ACTA INFORMATICA PRAGENSIA - Odborný časopis VŠE

Slovníky / Dictionaries

Definitions of Company Extensions around the World

Harvey's Hypertextual Finance Glossary

Online Marketing Dictionary

Financial Dictionary

Glossary of Statistic Terms