Menu

KPMM - Kultura, podnik a management

 Lektor Doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. Cena bez DPH 5000 Kč