Menu

Účetní závěrka a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob

 Lektor prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Popis kurzu

Během tohoto kurzu se účastníci dozví o legislativním rámci účetní závěrky v ČR, uzávěrkových operacích, dále bude představena účetní závěrka (sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, přehledu změn vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích), stanovení základu daně z příjmů právnických osob a výpočet daně. Ke konci lektor předvede komplexní souvislý příklad shrnující problematiku kurzu.