Menu

Vypovídací schopnost položek účetních výkazů

 Lektor doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

Popis kurzu

Cílem kurzu je objasnit posluchačům složky účetní závěrky ve vazbě na kategorizaci účetních jednotek, provázanost jednotlivých složek účetní závěrky (výkazu rozvaha, výkazu zisku a ztráty, výkazu cash flow, výkazu o změnách vlastního kapitálu a přílohy k účetním výkazům).

Obsah kurzu

U výkazu rozvaha bude vysvětlena vypovídací schopnost položek daného výkazu, podstata sestavování výkazu, oceňování položek výkazu k datu uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni. Výkaz zisku a ztráty bude objasněn při druhovém nebo účelovém členění provozních nákladů; vnitřní struktura výkazu, vypovídací schopnost jednotlivých položek výkazu. U výkazu cash flow a výkazu o změnách ve vlastním kapitálu bude vysvětlen význam a obsah těchto výkazů včetně způsobu jejich sestavování. Na kurzu nebude opomenuta ani poslední složka účetní závěrky příloha představující komentář k vybraným položkám účetních výkazů.