PROJEKTY

 

Projekty financované poskytovateli jako je Grantová agentura České republiky (GAČR), Technologická agentura České republiky (TAČR) nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), kteří mají vlastní rozpočtovou kapitolu ve státním rozpočtu ČR. Dalšími poskytovateli jsou např. MPO, MK, případně kraje. Jedná se buď o projekty, u kterých si cíle a způsob řešení stanoví navrhovatel sám (typicky GAČR) nebo častěji o projekty, u kterých cíle řešení formuluje poskytovatel.

 

PROJEKTY FINANCOVANÉ POSKYTOVATELI V RÁMCI STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR:

Nové výzvy e-Government v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

 

Poskytovatel podpory:

Technologická agentura České republiky (TAČR)

Identifikace projektu: TAČR ÉTA (TL01000147)

Řešitel: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 6, 0

Rozpočet projektu (2018 - 2021): 5 305 621 Kč

 

Popis projektu

Strategický rámec ČR 2030 hovoří o nezbytnosti připravit digitalizaci ekonomiky, což generuje řadu výhod, ale i hrozeb. Cílem projektu TAČR je poskytnout vládě České republiky efektivní řešení pro implementaci e-Government v podmínkách ČR tak, že budou díky tomuto projektu identifikovány jak hrozby, tak i správné metodické postupy. Aplikačními garanty projektu jsou Ministerstvo vnitra ČR a Úřad vlády ČR, který má eminentní zájem na posun české státní správy kvalitativně v souladu s ostatními členskými státy EU.

 

Jedním z dílčích výstupů projektu je i publikace "Digitální Česko v digitální Evropě", více o této evaluační studii naleznete zde.

 

Výsledky výzkumného šetření, realizovaného v rámci druhého roku projektu, byly představeny na workshopu (01/2020) - vice informací naleznete zde.

 

Projekt č. TL01000147 „Nové výzvy e-Government v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky“ je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

 

Webové stránky projektu: https://www.egov-czech.eu/

 

ŠKODA AUTO Vysoká škola prezentuje výsledky výzkumného šetření projektu k tématu e-Government v ČR

 
Česká evropská politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022:
příprava, klíčové agendy, jejich prosazování a komunikace, včetně následného vyhodnocení

 

Poskytovatel podpory:

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Konečný uživatel výstupů: Úřad vlády ČR

Identifikace projektu: TA ČR Beta 2 (TIRDUVCR932)

Konsorcium: VŠE, ŠAVŠ, VŠB-TUO, Median s.r.o.

Řešitelé za ŠAVŠ:  

prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.

Katedra ekonomie a práva

Doba řešení: 2020-2022

Cíl projektu:

Projekt se věnuje řízení předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 (CZ PRES 2022), vč. obsahového a komunikačního hlediska. Cílem projektu je přispět ke zvýšení efektivnosti českého koordinačního mechanismu zejména prostřednictvím srovnání s dalšími zeměmi EU, které předsednictvím buď v nedávné době úspěšně prošly, či se na něj připravují. Z obsahového hlediska se projekt zaměří jednak na práci a program předsednického TRIA (FR – CZ – SE), tak na faktické předpoklady pro vlastní priority ČR. Z hlediska tematických priorit budou mezi hlavní oblasti výzkumu patřit podpora konvergence, rozvoj konkurenceschopnosti, digitální agenda, Průmysl 4.0 a Společnost 4.0 či klimatická politika v kontextu běžících či připravovaných legislativních i nelegislativních iniciativ Evropské komise.