Mezinárodní projekt s účastí ŠAVŠ

Členové Katedry řízení výroby, logistiky a kvality ŠAVŠ součástí mezinárodního projektu podporovaného Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou

Členové Katedry řízení výroby, logistiky a kvality ŠAVŠ součástí mezinárodního projektu podporovaného Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou

11. 11. 2019

Katedra řízení výroby, logistiky a kvality ŠKODA AUTO Vysoké školy s podporou studentky Marie Kovrizhnykh a ve spolupráci s OTH Regensburg a poradenskou firmou Fair Venture, úspěšně dokončila mezinárodní projekt zkoumající úroveň reportingu automobilových producentů v Česku a Bavorsku podporovaný Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou.

V rámci mezinárodního projektu byl proveden kvalitativní výzkum, který by měl umožnit lepší porozumění nedostatkům a výzvám ve vykazování udržitelnosti v automotive společnostech (BMW, ŠKODA AUTO) a jejich dodavatelských řetězcích. V průběhu strukturovaných rozhovorů se zástupci strategických oddělení v BMW, Mnichov a ŠKODA AUTO, Mladá Boleslav, bylo zodpovězeno 48 otázek vyvinutých pro hodnocení aktuálního stavu vykazování udržitelnosti. V rámci následné analýzy bylo identifikováno 42 podstatných závěrů, které umožní porozumět aktuálnímu stavu hodnocení udržitelnosti ve zkoumaných subjektech.

Během rozhovoru oba zástupci automobilového průmyslu potvrzují posun obchodních modelů ovlivňujících tři dimenze udržitelnosti, tedy ekonomické, environmentální a sociální. V ekonomické dimenzi dochází k posunu od vývoje produktů - výrobců automobilů - k vývoji služeb - poskytovatelů mobility. V environmentálním rozměru od výroby závislé na uhlíkovou produkci k výrobcům s nulovou produkcí uhlíku a v sociální dimenzi od ekonomické sebestředné prosperity jednotlivých subjektů k prosperitě celé společnosti, resp. regionální prosperity.

Nový obchodní model definuje nové požadavky na vykazování udržitelnosti, které dosud nebyly realizovány. Původní účel udržitelnosti - informovat a měřit zlepšení vybraných proměnných (např. ziskovost, produkce CO2, zlepšení sociální prosperity) - vyžaduje reformu. Spíše než informativní funkce měřící procentuální zlepšení vybraných proměnných je třeba rozvíjet systematické propojení hospodářských, environmentálních a sociálních iniciativ umožňujících jejich rozumnou rovnováhu. Kromě marketingových informací o environmentálních a sociálních aktivitách společnosti (obvykle ve zprávách reportujících o Společenské odpovědnosti firem) by vykazování udržitelnosti mělo sloužit jako nástroj pro systematické rozhodování v obchodní strategii úzce související s finančními výsledky (např. jaká část z celkové ceny dodaného produktu souvisí s aplikací udržitelnosti nejen v rámci finálního producenta, ale celého dodavatelského řetězce, atd).

Účel reportingu udržitelnosti je nutno definovat, aplikovat a následně ověřit na základě dalšího společného výzkumu představených subjektů.

Ing. David Holman, Ph.D.

Člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality