Věda a výzkum

ŠKODA AUTO Vysoká škola získala v roce 2005 akreditaci oborů navazujícího magisterského studia, když mimo jiné prokázala, že má výzkumný a vývojový potenciál. Dalšímu rozvoji tohoto potenciálu průběžně přizpůsobuje své organizační a řídící procesy, i personální opatření.

Od roku 2006 škola pravidelně podává návrhy projektů GAČR, kde uspěla zejména v oblasti Ekonomie a Práva.

V roce 2007 škola založila vlastní interní grantovou agenturu s poměrně významným rozpočtem (vzhledem k velikosti školy, měřené počty studentů a podílu na celkovém rozpočtu).
Od roku 2015 škola čerpá fondy pro podporu studentských projektů od Ministerstva školství.

Výsledky všech těchto projektů jsou pravidelně prezentovány v rámci tzv. Research Open Day, které jsou určeny pro lepší komunikaci výzkumných výsledků školy. Tyto výsledky jsou publikovány v řadě odborných tuzemských i zahraničních časopisů. Publikace jsou sledovány a zadávány do databáze RIV. Akademičtí pracovníci také vydali a vydávají řadu celostátních vysokoškolských učebnic.

V roce 2012 se ŠKODA AUTO Vysoká škola stala výzkumnou organizací, zapsanou v seznamu Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace. Od roku 2017 je zapsána do Seznamu výzkumných organizací (SVO) nově vedeném MŠMT ČR.
Jedním z dalších cílů ŠKODA AUTO Vysoké školy je v budoucnu získání doktorského stupně studia a rozšíření výzkumu a vývoje i do oblasti studentského výzkumu v rámci Studentské grantové soutěže.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA je kolektivním členem České společnosti ekonomické: www.cse.cz

Publikační činnost

Publikační činnost je nedílnou součástí výzkumné a tvůrčí činnosti akademických pracovníků ŠAVŠ. V posledních letech má vzrůstající tendenci. Sběr dat o výsledcích publikační činnosti se uskutečňuje průběžně v Akademickém informačním systému ŠAVŠ (AIS). Výsledky jsou dostupné pomocí vyhledávače v publikační činnosti zde.

Výsledky jsou také s roční periodicitou vkládány do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) v rámci Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, provozovaného Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace zde.

Studentská grantová soutěž

Cílem Studentské grantové soutěže ŠKODA AUTO Vysoké školy je podpora vědeckých projektů studujících magisterského studijního programu, které souvisí s jejich vzděláváním. Podpořeny mohou být i projekty na organizaci studentské vědecké konference, konané k publikaci výsledků studentských vědeckých projektů na ŠKODA AUTO Vysoké škole.

Grantová komise, z rozhodnutí rektora ŠKODA AUTO Vysoké školy, vyhlašuje dnem 27. 9. 2019
STUDENTSKOU GRANTOVOU SOUTĚŽ pro rok 2020
.

Soutěž se řídí zveřejněnými Zásadami a Pravidly Studentské grantové soutěže ŠAVŠ. Soutěžní lhůta začíná dnem vyhlášení a končí 31. 1. 2020. Vyplněnou grantovou přihlášku odevzdají navrhovatelé Ing. L. Honzákové, která zajišťuje administraci projektů Studentské grantové soutěže na ŠKODA AUTO Vysoké škole.